Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Шпальта редактора як один із найважливіших складових елементів сучасної газети

Ірадж Растегар

асп. УДК 070.55

У статті досліджується роль і значення такого елементу газети, як шпальта редактора, розглядаються її основні тематичні напрями, а також професійні вимоги до написання.

The editorial is one of the mainest units of a newspaper. In the article the role and maning of so important element of a newspaper as editorial are researched, its main thematical tends and writing professional reguiirements are distinguished.

Сьогодні, коли Іран стає на шлях демократичного розвитку, починає розбудову ринкової економіки, намагається відчувати себе повно- правним членом цивілізованого світу, виникає чимало проблем щодо різних аспектів діяльності нашої держави, переосмислення місця мас-медіа в громадянському суспільстві. Зрозуміло, що це накладає на них особливу відпові-дальність. Бо суспільство не може стати кращим, людянішим і гуманнішим без демократії, воно вже не може жити за старими схемами та настановами, воно має стати принципово іншим.

Тому важко уявити поступ будь-якого сучасного суспільства без розвиненої системи засобів масової інформації – оперативного, дохідливого й дієвого каналу формування громадської думки. Уся система ЗМІ – це засіб здійснення єдиного процесу поширення ідей, суспільно значущої інформації, виховання соціальних почуттів тощо. Як складова частина суспільства, ця система покликана безперервно відображати суспільне життя в усіх його діалектичних зв'язках і взаємозалежностях, суперечностях і конфліктах.

Щоправда, системі ЗМІ Ірану доводиться наздоганяти світову масову комунікацію, засвоювати її досвід. Адже вихід першої іранської газети збігається з періодом інформаційно-комерційного розвитку європейської журналістики, тобто коли з'явилося перше офіційне державне видання в Ірані, преса західних країн досягла найвищого розвитку.

Сучасний інформаційний простір Ірану ре- презентують численні джерела комунікації – канали ТБ і радіо, газети та журнали, інтернет-видання тощо. Нині кількість їх постійно зростає, невпинно розвиваються новітні інформаційні технології. І все ж таки роль і значення преси як четвертої влади з кожним днем стають усе важливішими. Бо саме друковані засоби масової інформації, одним із основних завдань яких є аналіз і коментарі подій та явищ, що відбуваються в суспільстві, а також вираження громадської думки, мають сприяти створенню вільного інформаційного простору держави. Навіть основні правила нової демократії, як скажімо, загальні вибори та вибори уряду, вважаються результатами впливу та дії преси й відбиття різних поглядів і думок на її сторінках.

Слід зазначити: сучасна демократична преса Ірану, що ґрунтується на засадах історичної взаємодії прогресивної думки та політичної преси Заходу, виникла в другій половині XVIII століття на противагу офіційній деспотичній пресі [1, 30]. Початок професійної преси – це час появи одного з основних елементів газети – шпальти редактора. Її розвиток, як і всіх друкованих видань, переживає і злети, і падіння.

В особливо важкі періоди вона навіть застигала у своєму розвиткові й часом була схожа на важко хворого пацієнта, якого могло врятувати лише чудо. Та, незважаючи ні на що, преса продовжувала свою діяльність. Крім передачі інформації, перед пресою так само, як і перед радіо й телебаченням, стоять ще й інші, дуже важливі завдання.

Це насамперед публікування статей, фотоілюстрацій, карикатур тощо, що вже самі по собі були засобом передачі інформації. Якщо для передачі новин радіо й телебачення було більше можливостей, то для реалізації цієї функції журналісти мали готувати коментарі до явищ і подій, що відбуваються. Таким чином, "думка" як додаток до новин відкрила свій шлях до кореспонденції. "Journalistic Articles" від самого початку появи в пресі й до цього часу постійно видозмінювалась (див. табл.). Якщо за тематикою ці статті поділяються на політичні, економічні, культурні, соціальні тощо, то за формою подачі вони становлять три групи, а саме:

Отже, шпальта редактора є підвидом простої інформаційної статті, що найбільше привертає увагу читачів. Майже кожна іранська газета чи журнал починаються саме зі шпальти редактора, яка, по суті, є дзеркалом, що відбиває погляд й позицію керівників видання. Однак мета публікації полягає не лише в тому, аби повідомити, проаналізувати, прокоментувати будь-які явища, події, а й висловити своє ставлення до них. Цілком закономірно, що підготовку шпальти редактора здійснюють найдосвідченіші та найкваліфікованіші праці-вники редакції, які володіють всебічними знаннями з різних галузей науки, історії, літератури, державотворення, економіки, психології тощо, вміють найповніше довести до відома читачів певну позицію і відпо-відним чином вплинути на громадську думку [1, 94]. Взагалі, якщо порівнювати газе- ту як цілісний організм з людиною, то шпальту редактора можна назвати серцем видання.

Та, незважаючи на важливість шпальти редактора у виданні, дослідженню її значення й ролі в сучасній журналістикознавчій літературі не приділялася належна увага.

Отже, спочатку розглянемо мету й завдання шпальти редактора на прикладі трьох найважливіших газет Ірану ("Салам" – орган лівої політичної позиції, "Ресалат" – правої, "Кейхан" – одне з найстаріших видань Ірану з 60-річним стажем), виходячи з основних ознак газетних публікацій, до яких належать:

Для розуміння важливості шпальти редактора в цих газетах стисло охарактеризуємо кожну з них.

Газета "Ресалат" була заснована в 1985 році. Обсяг – 16 сторінок, формат – 36х61. Кольоровий друк. Мова видання – перська. Тематичні напрями: політика, економіка, культура, спорт, література, міжнародні новини тощо. Колишній власник – Аятома Азарі Гомі. Зараз належить "Бонят ресалат". Директор Мартеза Набаві, головний редактор Казем Анбаблуї. Крім штатних працівників, користується внутрішніми та зовнішніми агентствами. Має власну друкарню. Фінансується частково за державний рахунок та прибутку від реалізації тиражів і розміщення реклами [3, 8].

Сповідуючи погляди лівої позиції, "Ресалат" у політичній галузі дотримується таких принципів:

Позиція газети щодо економічної політики:

У культурній галузі газета сповідує такі по- стулати:


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові