Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Дисертаційні дослідження з журналістики на молодіжну проблематику (друга половина ХХ століття)

Ірина Барановська

УДК 070 (001. 817)

У статті проаналізовано дисертаційні дослідження, присвячені молодіжній тематиці в ЗМІ, визначено основні напрями, тенденції, типологія.

Ключові слова: дослідження, молодіжна періодика, система преси, журналістикознавство.

In the article it is analyzed the thesis research devoted to the youth themes in mass media. The main directions, trends and typology are determined as well.

Key words: research, youth periodic, system of press, journalism studies.

Лише протягом 1982–2000 років на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка було захищено понад десяток дисертаційних досліджень, що стосувалися молодіжної проблематики. Приблизно стільки ж – протягом 1950–1981 років (на базі Київського та Львівського університетів).

Серед досліджень, зокрема, такі:

1. Денисенко Анатолій Васильович. Роль комсомольської преси України в розвитку масового колгоспного руху (1929–1932 рр.). – К., 1983.
2. Воробйов Василь Петрович. Роль вузівської багатотиражної преси у формуванні активної життєвої позиції студентської молоді (за матеріалами БРСР). – К., 1987.

3. Медведєва Ольга Олександрівна. Телепрограми для дітей і юнацтва: тематика, візуальна структура, особливості сприйняття. – К., 1989.

4. Недопитанський Микола Іванович. Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985–1990 роки). – К., 1992.
Список можна продовжувати...

З досліджень бачимо, що особливого розвитку в молодіжній періодиці набула соціальна тематика. Це зумовлено тим, що нова генерація зростає за умов, коли відбувається переосмислення цінностей, руйнуються віджилі, суспільні форми та вироблені десятиліттями стереотипи, зароджуються нові тенденції. Саме тому необхідно, щоб молода людина оволодівала методологією аналізу суспільних явищ і процесів, за допомогою якої могла б формувати власне світобачення, зважено оцінювати перебіг подій.

Молодіжна преса вже набула певного досвіду у висвітленні суспільної проблематики. Започатковуються нові творчі підходи, тематичні напрями, переглядаються традиційні формули взаємин журналістів з читацькою аудиторією. Як наслідок, цікавішими й змістовнішими стали публікації, об’єктивніше розкриваються інтереси молодого сучасника.

В основу теоретичної діяльності періодики покладено соціальний вимір подій, фактів, процесів. Розуміння діалектики цих процесів додасть молоді енергії й завзяття, адже вона виступає рушійною силою суспільства.

Цінним тут є осмислення досвіду творчої діяльності молодіжних видань, пізнання нових тенденцій, здобутків та упущень. Аналіз сприяє вдосконаленню журналістської майстерності, формуванню наукового бачення соціальної проблематики.

Автори дисертаційних праць з молодіжної проблематики намагалися з’ясувати такі проблеми:

– які тенденції в діяльності молодіжної періодики сприяють ефективному опануванню молодими соціального досвіду та їхній участі в творенні нових суспільно-політичних відносин;

– чи близькі вони світобаченню сучасної читацької аудиторії;

– за допомогою яких механізмів можна налагодити творче рівноправ’я у стосунках між виданням та його читачами;

– чим викликані докорінні перетворення в типології, функціонуванні системи молодіжної періодики;

– якими мають бути проблемно-тематична палітра в річищі призначення видання, її зміст, пріоритети та шляхи творчого втілення тощо.

Сукупність наукових досліджень, присвячених обраній темі, свідчить про те, що наукове осмислення ролі молодіжної преси велося всебічно: від становлення до висвітлення різних аспектів діяльності. Передусім слід згадати праці В. М. Ганічева та О. О. Шишова, де авторами було здійснено цілісне охоплення об’єкта дослідження.

В історіографії теми простежується певна закономірність. Спочатку дослідники спрямовували свої зусилля на виділення молодіжної проблематики за допомогою методу порівняльного аналізу із загальної системи преси. Типологічні особливості аналізували Г. І. Машуков, З. М. Налбандян, А. А. Тулупов; функціональні – А. Ш. Іоселіані, Н. Ф. Рубанова, Г. Г. Шуйська.

Цілу низку досліджень присвячено тематичній палітрі молодіжних ЗМІ зокрема, це наукові праці таких авторів, як А. А. Жадько, О. С. Мороз, Т. О. Приступенко, І. К. Стародумова, М. П. Присяжний, Л. В. Хочунська та ін.

Хоча наведені дослідження мусимо оцінювати з певної історичної відстані. Еволюція суспільної свідомості, наукової думки свідчить про те, що здебільшого вони формувалися в умовах догматичних нашарувань. Аби позбутися їх, учені зверталися до істинних наукових критеріїв, об’єктивних оцінок. У журналістській науці перші кроки на цьому шляху зробили О. Т. Баришполець, І. М. Дзялошинський, А. З. Москаленко, В. А. Качкан, С. К. Рощин та ін.

В еволюції журналістикознавства помітним є і науковий доробок В. В. Лизанчука. Цікавий він тим, що безпосередньо стосується теми дослідження, висвітлює низку соціально–психологічних аспектів впливу засобів масової інформації на молодь, а також торкається проблеми реформування журналістської творчості. У такому річищі проведено дослідження Б. В. Потятиника.

На належному аналітичному рівні проведено дослідження М. С. Тимошика [1]. Робота привертає увагу всебічним охопленням проблеми молодіжної журналістики: функціонування, управління, організаційної діяльності. В. Ф. Іванов за допомогою методу контент-аналізу простежує тематичну площину її діяльності [2].

Праця М. І. Недопитанського зосереджена на виявленні тих чинників, що спрямовують розвиток системи ЗМІ. Наголошено на питаннях, розв’язання яких сприяє глибшій орієнтації молоді в суспільних процесах, діалектичному розумінню нею необхідності кардинальних соціальних перетворень [3].

Отож, молодіжна газетна періодика дуже різноманітна, мінлива, чим і приваблює науковців.

 

1. Тимошик. М. С. Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985–1990): Дис. ...канд. філол. наук. – К., 1991. – 160 с.

2. Иванов В. Ф. Проблемы производительного труда учащихся и студентов на страницах молодежной печати Украины: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. – К., 1991. – 16 с.

3. Недопитанський М. І. Молодіжна преса як фактор соціалізації: тенденції, проблеми, тематика (1985–1990 рр.).: Автореф. дис....канд. філол. наук. – К., 1992. – 20 с.

© Барановська І.М., 2004


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові