Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів з корейської на українську мову (за матеріалами корейської періодики)

В. В. Литвиненко

асист.
УДК 070. 1: 81 '255. 4 (519. 3: 477)

У статті розглядаються деякі нюанси перекладу текстів періодичних видань з корейської мови на українську, подаються практичні поради щодо подолання труднощів у досягненні адекватності пере¬кладів. Особлива увага приділяється проблемі, пов'язаній з передачею синтаксично-структурної ціїісиості тексту.

In the article it is considered the nuances of translation of periodicals text from the Korean language into Ukrainian, it is given practical advices how to overcome the difficulties in achievement of adequacy in translations. The special attention is given to the problem of vendering of syntactic-structural integrity of the text.

Актуальність цієї роботи визначається комплексним підходом до проблеми збереження комунікативної цілісності журналістських творів при їх перекладі з однієї мови на іншу, подаються методичні вказівки щодо покращання сприйняття повідомлення. Тобто дослідження не обмежується лише лінгвістичним перекладом, а й містить текстологічні аспекти.

Об'єктом дослідження виступають газетно-інформаційні матеріали корейської періодики, які викликають інтерес світової громадськості, а насамперед ті, що стосуються України. Відсутність подібних досліджень сьогодні у галузі кореєзнавства не лише в Україні, а й у світі свідчить про наукову новизну роботи.

У рамках кожного функціонального стилю мови можна відзначити деякі мовні особливості, вплив яких на хід і результат процесу перекладу дуже значний. Специфічними особливостями, що впливають на процес перекладу, характеризується, зокрема, газетно-інформаційний стиль. Основне завдання матеріалів цього стилю полягає в повідомленні певних відомостей з певних позицій; тим самим у досягненні бажаного впливу на реципієнта [1]. Зміст газетно-інформаційних повідомлень відрізняється від інших стилів, зокрема, тим, що тут мова йде про явища, доступні для розуміння широкому колу неспеціалістів, прямо або опосередковано пов'язаних із їхнім життям та інтересами. Оскільки завдання полягає у необхідності повідомити деякі факти, що потребують точного визначення понять і явищ, тож надзвичайно важливою є роль термінів, імен і назв, які прямо, без двозначності, вказували б на предмет думки.

Політична термінологія, особливо характерна для газетно-інформаційного стилю, має ті ж основні риси, що властиві й науково-технічній термінології. Водночас вони мають і деякі відмінності, пов'язані з меншою строгістю й упорядкованістю термінологічних систем у суспільно-політичній сфері, а також із залежністю значень деяких термінів від відповідних ідеологічних концепцій [2]. У газетно-інформаційних матеріалах нерідко трапляються багатозначні терміни, терміни-синоніми, скорочені терміни і назви.

Наприклад, [кинин кхучхимага тайм чочхіро юсічхенко негагиль хеімхаго чончхічокиро як хан сероун чонбуриль кусонхаль судо іттаго недапватга] [3] - Він підкреслив, що Кучма може вдатися до крайніх заходів, відправивши у відставку уряд Ющенка і утворивши повни політично слабкий Кабінет Міністрів. Як видно з приклад, автор використав синонімічний ряд до слова "уряд". У сфері фразеології газетно-інформаційний стиль характеризується широким використанням "готових формул" або кліше. Тут ми знаходимо як численні вступні звороти, що вказують на джерело інформації ([онронтирі подохетта], [сінмуниль тхонхе... іраго пхьонхетта], [чонбориль хилліго]) так і низку політичних штампів типу: [чонбу тангукчаи мариль інйон]; [санхоквансім], [пхеквон-кукка]; [чхоимпутхо ппонхан кьоллон].

У газетно-інформаційних матеріалах спостерігаються деякі особливості синтаксичної організації тексту: наявність стислих самостійних повідомлень (1-3 висловлювання), що складаються з довгих речень зі складною структурою: [кім тетхонрьонква пхутін тетхонрьонин чінанхе гокволь намну к чонсанхведамква ки хусокчочхіга ханпандои пхьонхваджончхакква хвахе. хьопрьокиль віхан кібаниль марьонхеттаго пхенгахаго, хан пандо мундже хекьоре нампук тансаджаи норьогі чунйохатаго канджохетта] [4] - Президенти Кім та Путчі дали свої оцінки закладанню основи для примирення і співробітництва між двома Кореями після переговорів на вищому рівні, що відбулися у червні минулого року, а також підкреслили важливість зусиль представників обох країн при розв'язанні проблем корейського півострова, максимальне розчленування тексту на абзаци, коли майже кожне речення починається з нового рядка, наявність підзаголовків у корпусі тексту для підвищення інтересу читачів ([ккареісикі іманмьоні сальго хангуккваи кьойогі меньон 35посен-тиссік чингаханин укхираінанин то ісан нарага анімніда] [5] - Україна не така вже далека країна для Кореї, адже в пій проживає 20 тисяч представників корейської нації, а торговий оборот мілс двома країнами щорічно зростає на 35 %). Особливо чітко лексико-граматична специаіка газетно-інформаційного стилю виявляється в газетних заголовках, в яких широко використовуються жаргонізми та інші лексичні елементи розмовного стилю. Навіть якщо в самій статті ситуація описується в більш стриманому стилі, заголовок часто має більш розмовний характер :"[кхучхима тетхонрьон муллонара]" [6] "Кучмо, йди геть!"

Газетні заголовки мають певні граматичні особливості. У корейській пресі переважають іменникові заголовки типу: [чхеринобіль вончарьокпальчонсо йонгупхєсве] [7] Закриття чорнобильської електростанції, [укираіна сівіде] [8] - Українська криза; [кхучхима тхеіпи] [9] - Записи Кучми. Специфічна особливість корейського заголовка полягає у можливості пропустити дієслово: [носитирадамуси єонин чінчча?] [10] - Чи правдиві передбачення Нострадамуса; [ічхоні теіп... чонсімочіп йоган] [11] - Вступна кампанія 2002 основні принципи; [хон-гарітин хонсу саманйомьон тепхі] [12] - Паводок в Угорщині: 40 тисяч постраждалих. Виявлення мовної специфіки того або іншого типу мови або функціонального стилю здійснюється в рамках спеціальної теорії перекладу для визначення впливу цієї специфіки на процес перекладу, на характер і засоби досягнення еквівалентності при перекладі матеріалів даного виду [13]. Ступінь такого впливу залежить не тільки від лексико-граматичних особливостей оригіналу, але і від їхнього співвідношення з аналогічними явищами в мові перекладу. Хід і результат перекладацького процесу багато в чому визначаються тим, якими загальними і відмітними мовними рисами володіють аналогічні види матеріалів у МО і МП. Тому після визначення характерних рис матеріалів газетно-інформаційного стилю у сучасній корейській мові необхідне виявлення мовної специфіки українських текстів, що належить до того ж функціонального стилю.

Так, при перекладі на українську мову корейських текстів газетно-інформаційного стилю часто необхідним є членування речення, коли одному реченню оригіналу відповідають два або більше речень у тексті перекладу: [сіхомин оджон иодольсі сіпбунккаджі сухомсеньтирі іпсіриль ванрьохан ху оджон иодольсі сасіпбунпутхо оху тасотсі ккаджі оносурі-сахве, вегуго(йоно) йонйок тин са кьосіро чінхентвемьо, че і вегугориль сонтхекхан сухомсеньтирі оху тасотсі самсіпбунпутхо йосотсі сасіпбунк-каджі о кьосі сіхомиль понта.][14] - Удень екзамену всі учні повинні прийти до місця проведення іспитів до 8. J 0 ранку. З 8.40 і до 17 години протягом 4 пар учні будуть складанні іспити з мови, математики, дисциплін гуманітарного та природничого циклу та іноземної мови (англійської). А для тих, хто обрав ще іі другу іноземну мову. іспит почнеться о 17.30 і триватиме протягом 40 хвилин до 18.10.

Крім того, відмінності мовних особливостей двох мов (як відомо, корейська і українська мови належать не тільки до різних мовних сімей, а й до різних структурних типів мов: перша - мова аглютинативного типу, де граматичні відношення передаються за допомогою аглютинації афіксів, а друга - флективна мова, де граматичні відношення н значення у реченні передаються за допомогою зв'язаних граматичних морфем - флексій) зумовлюють необхідність стилістичної адаптації. Напр.: [кунсанирьовон сінчхукконса кіконсічжі чінан таль 29 іль, кунсан сі чікоктонесо іссотта] [15] Якщо це речення перекласти у тому порядку слів, в яком] воно побудоване, то звучатиме це так: Кунсанської лікарні будівництва урочиста церемонія початку минулого місяця (березень 2000) 2.9 числа місті Кунсані Чігок мікрорайоні у відбулася. Що у літературному перекладі тучить так: Урочиста церемонія початку будівництва кунсанської лікарні відбулася 29 березин у мікрорайоні Чігок міста Кунсан.

В обох мовах газетно-інформаційному стилю властива лаконічність. Проте в корейських текстах ця вимога дотримується більш строго, ніж в українських. Тому в корейсько-українських перекладах нерідко доводиться вживати довший варіант: [кечжорі пьонхаль ттемада каккі тарин мосиль чаран ханин маісанин мьончхін ттохан таянхада. Поменин падавіє ттоіннин тотхте ва каттахайо тотхте-поніра пуриго, йорименин ханиль нопхі утгук сотий когі йоний ппуль ква каттаго йонкак-пон, каиренин маіпон, кьоуренин мунпхіль-поніра каккак пулліуго ітта] [16] - 3 кожною порою року, коли змінюється вигляд горн Маісан, вона змінює і свою назву. Весною, коли вона нагадує парус, що здіймається над морем, її називають парусами. Влітку, коли її вершини сягають у височінь неба, нагадуючи оленячі роги, її називають рогатою горою. Восени це гора закоханих, а взимку її називають горою літераторів. У цьому реченні при перекладі збільшилася кількість слів за рахунок підрядно-обставинних речень, яких у корейській мові не існує.

При перекладі газетних текстів, як відомо, виникають труднощі як мовного (зазвичай термінологічного або стилістичного), так і екстралінгвістичного характеру, без подолання яких неможливо досягти адекватного перекладу матеріалів цього жанру. Однією з найважливіших особливостей мови газетних текстів є, з одного боку, стандартизація використовуваних у газеті мовних засобів, а з іншого - їхня експресивність, призначення якої - спеціально привернути увагу читача до того чи іншого факту [17].

Завдання стандартних лексичних засобів - полегшити сприйняття інформації читачем і досягти бажаного комунікативного впливу на читача; крім того, стандартні засоби використовуються для того, щоб досягти ясності повідомлення.

Тепер коротко прокоментуємо основні прийоми, що використовуються в мові корейської преси

1. Прислів'я.
Не можна не зазначити широке використання прислів'їв у сучасній пресі, що сприяє образності мови, [ітиль наранин хансан тегариль чхіротта]. - країни постійно платять велику ціну.

2. Метафори.
Метафори використовуються в суспільно-політичних текстах досить часто. Метою метафоризації тексту є розширення значеннєвого обсягу слова шляхом виникнення переносних значень, що посилює і загальні експресивні властивості тексту. А це, звісно, і є одним із найважливіших завдань журналістики: [мігугин мяньосанянсік тхедориль пойосонин антвентанин чомиль пунмьонхі хача] [18] - Америка, вибравши так звану позицію "полювання на відьом ", явно береться не за ту справу. У цьому випадку автор для того., щоб не вживати словосполучення акт відплати вдається до метафори "полювання на відьом".

3. Метонімія.
Прийом метонімії полягає в заміні одного слова іншим, суміжним за значенням. Наприклад: [місираель "місаіль обаль" чуджан, роукхира "тхерока-нинсон" хилльо] [19] - Америка та Ізраїль схиляються до думки ненавмисного попадання стратегічної ракети, а Росія i Україна стверджують, що це терористичний акт. У цьому випадку назви країн вжиті у значенні офіційних осіб.

4. Епітети.
Призначення епітета - увиразнити ту або іншу ознаку предмета, висловити своє ставлення до нього. Якщо епітет уживається з тим або іншим словом постійно, то він поступово переростає в кліше (мовний штамп). Наприклад: [хангук кьончже мусопта! хангук ссарам мусопта!] Корейська економіка сильна! Завдяки тому, що корейський народ сильний!; [пуджіронхан мінчок] працьовита нація.

5. Амернканізми.
Корейській пресі властиве вживання великої кількості американізмів - слова-терміни, що запозичують з англійської мови шляхом транслітерації [ройокеккі кончунпхукпаль, тхероня місаіль обалиня?] - Вибух російського літака: тероризм чи невмисне попадання стратегічної ракети; [сероун мілленіоме чініпхада] - Вступаючи в нове тисячоліття; [ріольтхаім] - реальний час; [дакхи хоси] - темна конячка.

Отже, можна зробити висновки, що публіцистичний стиль корейської мови вважається одним із найскладніших для перекладу. Адже в ньому, на відміну від української мови, де характерною рисою є орієнтація й на усне мовлення, спрощення структури речення, спостерігається зворотний процес. Читання газет у Кореї ще й досі зорієнтоване на так званий прошарок високоосвічених людей [20]. Тому й не дивно, що газетні матеріали в корейській пресі ускладнені реченнями з важкими конструкціями та зворотами, нерідко одне речення становить цілий абзац Характерною рисою газетно-інформаційного стилю є так зване "об'єднання" кореневих форм двох або більше слів у одне, що також ускладнює сприйняття тексту. Все це певною мірою утруднює переклад публіцистичних матеріалів на інші іноземні мови, у тому числі й на українську Тому сподіваємось, що наша спроба дати пояснення до характерних особливостей перекладу публіцистичних матеріалів стане відчутним внеском у розвиток корейсько-українського і українсько-корейського перекладу.

Список посилань

1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекти): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. М, 1990.
3. мосикиба-йонхапнюси 2001.01.21 www.yonhapnews. co. kr
4. хангук-росіа чонсан "хан пандо хеквіхьоп чого" чосонільбо. - 2001.02.27 - www.chosun.com
5. тонніп ку чуньон укираіна реджинік чухантеса // чосонільбо. - 2000.08.23 - www.chosnn.com
6. кхучима тетхонрьон муллінара чосонільбо - 2001.03.11. - www.chosun.com
7. чхеринобіль вонджарьокпальчонсо йон-гупхєсве // хангукільбо - 2000.12.16. - www.hk.co.kr
8. укираіна сівіте // йонхапнюси - 2001.03.13. - www.yonhapnews.co.kr
9. кхучима тхеіпи // чосонільбо - 2001.03.12. - www.chosun.com
10. носитирадамуси сонин чинчча? // хангукільбо - 2001.09.18. - www.hk.co.kr
11. 2002 теіп... чонсі мочіб йоган // соуль/йонхапнюси - 2001.11.07- www.yonhapnews.co.kr
12. хонгарі хонсу са манйомьон тепхі // пудапхесити=AFP-йонхап - 2001.03.09. - www.yonhapnews. co. kr
13. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекти): Учеб. для интов и фак. иностр. яз. -М., 1990.
14. сунінсіхом чонгук 937 ке сіхомджансо сільсі // соуль/йонхапнюси - 2001.11.07. - www.yonhapnews. co. kr
15. Вонквансінмун - 2000.04.01. - www. wonkwang. ас. kr
16. Вонквансінмун - 2000.03 27. - www. wonkwang. ас. kr
17. Kirk, Sung Hee. Informativiiy and Translation Shifts in English-Korean translation. – Seoul, 1997
18. мігугин пхегвончуириль пхогіхея чунанільбо - 2001.09.12. - www.joongang.co.kr
19. мі-ісираель "місаіль опаль" чуджан, ро-укира "тхероканинсон" хилльо чу-нанільбо - 2001.10.05. - www.joongang.co.kr
20. Ланьков А. Китайские иероглифы и корейская письменность // Сеульский вестник. М 46.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові