Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Журнал "Украинский вестник" (Петербург,1906)

Н. М. Сидоренко
д. філол.. н., проф.

Петербурзький журнал виходив за редакцією Максима Славінського, а видавницею значилася Н. М. Лотоцька. Назва часопису не була випадковою, адже співробітники прагнули зберегти інтелектуально-національні традиції харківського журналу "Украинский вестник" (1816–1819), про що й написала С. Русова у № 1 (ця стаття наводиться в оригіналі далі). Для виходу у світ редакція користувалася послугами друкарні Ф. Вайсберга і П. Гершуніна (Петербург, Катерининський канал, № 71 – 6).

Як свідчить зміст, перша половина номерів "Украинского вестника" відкривалася передовими статтями Михайла Грушевського (№ 1–7, 11), потім їх найчастіше писав Михайло Могилянський (№ 9, 10, 12), а в № 13 і 14 автор не зазначений. Відповідно, в останніх номерах з'явилася нова рубрика – "Хроніка", де подавалися факти національного життя, насамперед ті, що стосувалися діяльності українських партій, товариств, гуртків, преси тощо. Так, в останньому випуску на чільному місці виявилася газета "Громадська думка": обшуки й арешти переслідували редакцію упродовж другої половини серпня 1906 р. Наголошувалося, що поліція не тільки ретельно оглянула всі шпарини в приміщенні контори "Громадської думки" (з 4 ранку до 6 вечора), а й перевернула все догори дном у друкарні товариства Н. Гирич, де друкувалася газета, в помешканні співробітників – С. Єфремова, А. Жука (знайдено 5 пудів нелегальної літератури), Квасницького, Вороніна, яких було негайно арештовано. Через кілька днів, 22 серпня, здійснений повторний обшук у всіх працівників щоденного київського видання, нічого протизаконного не знайдено. Оголошений розшук відповідального секретаря "Громадської думки" В. Козловського. Того ж дня поліція навідалася до редакції сатиричного часопису "Шершень".

У статті про "Заокеанську Україну" А. Кук (ймовірно, Андрій Ніковський, адже подібна публікація з'явилася цього часу на шпальтах київського журналу "Нова громада") не лише змальовував життя колишніх співвітчизників, а й порушував сутнісні питання: яке майбутнє мають русини в Америці? В які форми виллється національне життя американських українців? При цьому публіцист наголошував: щоб не втратити своє коріння і вдачу, необхідно плекати свою інтелігенцію, дбати про освіту і культурно-духовний статус серед інших народів.

У редакційному гурті "Украинского вестника" об'єдналися однодумці, демократи, талановиті публіцисти, політики, економісти. Не випадковою була дискусія про національність, рівноправність народів, автономію; до розмови запрошені представники різних національностей, яких не запідозриш у суб'єктивізмі (І. Бодуен-де-Куртене, Д. Овсянико-Куликовський, М. Туган-Барановський, М. Грушевський, М. Славінський та ін.). На сторінках журналу знайшлося місце для обговорення селянського питання і шкільних потреб, участі України в державному бюджеті Росії і діяльності банків, розвитку національної культури і національних прав.

Українська парламентська фракція у Державній думі вважала петербурзький журнал своїм органом, постійно звітуючись тут перед своїми виборцями (скажімо, друкувалися виступи і думки В. Шемета, Г. Зубченка, І. Шрага, М. Онацького, Ф. Штейнгеля та ін. про земельну реформу, ініціативи в політичній сфері).

Дух ідейної революції, перетворення життя на засадах економічних, духовно-політичних, культурно-психологічних підтримували у своїх статтях, оглядах, рецензіях, повідомленнях І. Франко, С. та О. Русови, О. Лотоцький, М. Могилянський, Д. Дорошенко, В. Гнатюк, П. Стебницький, Д. Багалій, В. Доманицький, С. Бородаєвський. Чимало публікацій початку ХХ ст. досі не втратили свого національно-патріотичного значення.

Украинский вестник

Почти сто лет тому назад – в 1816 году в Харькове начал выходить один из древнейших провинциальных журналов – "Украинский вестник", под редакцией трех просвещеннейших людей тогдашнего Харькова: профессора недавно открывшегося первого южного университета – Филомафитского, учителя Гонорского и украинского писателя Квитки. Пробужденное к жизни Харьковским университетом южное провинциальное общество было, однако, совершенно неподготовленным к чтению журналов, и редакция "Украинского вестника", хотя выпустила в первый год всего 350 экземпляров, половину их принуждена была рассылать бесплатно. Она задалась целью познакомить своих читателей с родиной и воспитать в них чувство любви к ней. Беллетристика, множество лирических стихотворений о "юных девах и луне", грозно патетические обращения к неопределенному врагу:

Смутися тварь!

Да вострепещет всяк враждебный мне язык

И да всколеблются вселенныя основы.

Сентиментальные путешествия по Малороссии и случайные известия из заграницы, описания Грузии и Литвы и даже знаменитая поэма Гулака-Артемовского - "Солопий и Хивря" – хотя и не привлекали никогда более 300 "сускривентов", но журнал просуществовал до 1826 года.

Прошло почти сто лет, и новый "Украинский вестник" зарождается уже не в Украине, а в столице России и в новом столетии является первым русским периодическим органом, посвященным политической жизни Украины, ее политическим и социальным требованиям. Необходимость такого органа выдвигается самой жизнью. Россия, не однородное государственное тело, она сложилась из многих областей, в состав ее входят разные народы. Подавленные веками централизма, все эти области не жили, а прозябали, молчали – "бо благоденствовали!" Они не знали друг друга, между ними не было отношений, а между тем у них было общее горе, одно и то же ярмо давило их плечи.

Россия теперь вся ожила, вся охвачена одним всеобщим порывом к свету, к правде, к свободе, и украинцам необходимо теперь ясно и независимо выяснить свои отношения к общему движению, высказать, как понимают они свои национальные интересы, как далеки они от навязываемого им реакционной прессой сепаратизма и национальных предубеждений. Не время теперь ни для сепаратизма, ни для каких-либо расовых и национальных предрассудков. Общее великое освободительное движение объединило теперь всю Россию. Если прежде каждая область самостоятельно искала выхода из душившего ее и всех централистического бюрократического обрусения, то теперь все народности подают друг другу руку, чтобы общим усилием добиться всем свободы и счастья. Переживаемый исторический момент велик не только по своей политической борьбе, он знаменателен и в национально-этическом отношении: перед народами вдруг открылись широкие жизненные перспективы, создана возможность выработки новых форм народных сожительств, более справедливых, более удобных для свободного развития каждой большой и малой нации. Могучий современный подъем духа и напряжение народных сил дает возможность каждому народу стряхнуть с себя все ветхозаветные традиции, всю пыль веков и возродиться нравственно восприимчивым к более высоким чувствам, к лучшим формам и порывам жизни. Такой пылью является всякий шовинизм народоненавистничество, искусственный сепаратизм.

В основу новой жизни, в основу новых отношений к другим народностям, украинцы кладут демократизм и уважение к национальным требованиям всех народов России. Украинцы твердо верят, что представители народа украинского в Государственной Думе сумеют определенно поставить широкие требования демократических реформ, которых Украина ждет так же нетерпеливо, как и все другие народности исстрадавшейся России.

С этой надеждой и начинает "Украинский вестник" свое бытие. Чтобы выполнить задачу ознакомления России с Украиной, "Украинский вестник" издается на русском языке и выходит в международном центре русской культурной жизни – в Петербурге.

Таковы те вопросы, которые намерен выяснить новый "Украинский вестник". Как далеко это содержание от того, что наполняло страницы харьковского предшественника. Одно лишь осталось неизменным: оба вестника – украинские.

С. Русова.

Украинский вестник. – 1906.- № 1. – С. 46–47.

Покажчик змісту журналу

"Украинский вестник"

Украинский вестник выходит еженедельно под редакций А. М. Славинского и при ближайшем участии проф. М. С. Грушевского, проф. Д. И. Овсянико-Куликовского и А. А. Русова.

№ 1. – 21 мая

Задачи "Украинского вестника". – С. 3–7.

Грушевский Мих., проф. Национальный вопрос и автономия. – С. 8–17.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Что такое национальность? – С. 18–25.

Бодуэн-де-Куртенэ И., проф. По вопросу об автономии и равноправии национальностей. – С. 26–33.

Славинский М. Империя народов. – С. 34–38.

Грушевский М., проф. Позорной памяти… – С. 39–41.

А. Г. Социал-демократия и украинский вопрос. – С. 42–45.

Русова С. "Украинский вестник". – С. 46–47.

П. С. Украинская пресса. – С. 48–53.

Spectator. На пути освобождения. – С. 54–61.

Заметки

П. С. Два памятника Шевченко. – С. 62–63.

Лотоцкий А. Слово Божие под спудом. – С. 63–64.

Шраг И. О союзе автономистов. – С. 64–68.

Билоусенко О. Украинский парламентский клуб. – С. 68–69

№ 2. – 28 мая

Грушевский М., проф. Вопрос дня. – С. 75–82.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Что такое национальность? ІІ. Национальность – явление умственного и волевого порядка. – С. 83–90.

Лотоцкий А. Шаблон и жизнь. – С. 91–96.

Соколов Н. Украина в государственном бюджете России. – С. 97–103.

Грушевский М., проф. Украинский Пьемонт. – С. 104–108.

Могилянский Мих. Из крестьянских настроений на Украине. – С. 109–114.

Русова С. Современные школьные нужды в Украине. – С. 115–122.

Spectator. На Украине. – С. 123–132.

Заметки

Шеремет Владимир. Украинская парламентская фракция. – С. 133–134.

Телеграммы украинской парламентской фракции. – С. 135.

№ 3. – 4 июня

Грушевский М., проф. Единство или распадение? – С. 139–151.

А. Г. Голоса об автономии. – С. 152–157.

Доманицкий В. Два момента (1767–1906 гг.). – С. 158–165.

Могилянский Мих. Аграрные процессы на Украине. – С. 166–174.

Франко Иван. Австрийский кризис. – С. 175–178.

Д. Д. Украинская пресса. – С. 179–183.

Spectator. На Украине. – С. 184–192.

Библиография

С. Р. (София Русова). Драгоманов М. П. Политические сочинения. Т. 1-2. – Париж, 1905. – Изд. ред. "Освобождения" (печатаются на средства украинцев-демократов). – С. 193.

Д. Д. Драгоманов М. Шевченко, українофіли й соціялізм з передмовою Ів. Франка. – Львів, 1906. – С. 194.

А. Л. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.5, Ч. 1–2. – Львів. – С. 195.

Д. Д. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – 2-е изд. – СПб, 1906. – С. 195–196.

А. Г. Томашівський Стефан. Доктор. Володимир Антонович. – Львів, 1906. – С. 196–197.

А. Л. Гринченко Б. На беспросветном пути. – К., 1906; Грінченко Б. Якої нам треба школи. – К., 1906. – С. 197.

Список книг, полученных редакцией для отзыва. – С. 198.

Поправка. – С. 198.

№ 4. – 11 июня

Грушевский М., проф. О зрелости и незрелости. – С. 203–208.

Могилянский Мих. Памяти Михаила Петровича Драгоманова. – С. 209–211.

Туган-Барановский М. Национализация земли и выкуп. – С. 212–221.

Русов А. Несколько слов о территории и населении Украины. – С. 222–230 [дод. на вкладці – карта "Распределение украинского населения в Южной России"].

Украинские депутаты о земельной реформе. – I. Речь В. Шемета в Государственной Думе. – С. 231–233; II. Мнение Г. Зубченка. – С. 233–237.

Spectator. На Украине. – С. 238–250.

Дорошенко Д. Украинская трибуна в Европе. – С. 251–256.

П. С. Тарифное недоумение. – С. 257–260.

№ 5. – 18 июня

Грушевский М., проф. Наши требования. – С. 267–273.

Овсянико-Куликовский Д. Что такое национальность. – III. Национальность и сфера чувствований. – С. 274–283.

Русов А. Формы землевложения и землепользования на Украине. – С. 284–294.

Гнатюк В. Из украинских провинций Венгрии. – С. 295–300.

Spectator. На Украине (Крестьяне и Государственная Дума). – С. 301–311.

Просвитянин. Одесская "Просвіта". – С. 312–317.

Русова С. Украинцы на 3-м делегатском Съезде Всероссийского Союза учителей и деятелей по народному образованию. – С. 318–322.

Инициатива украинских депутатов. – С. 323–325.

№ 6. – 25 июня

Грушевский М., проф. Встревоженный муравейник. – С. 331–341.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Что такое национальность? – IV. Национальность – одна из форм сохранения психической энергии. – С. 342–353.

Багалей Д. И., проф. (Член Гос. Совета). Характерная страничка из прошлого (Т. Г. Шевченко и народная школа). – С. 354–358.

Лотоцкий А. Илоты ХХ века. – С. 359–375.

Spectator. На Украине. – С. 376–386.

Русов А. Земства на Украине. – С. 387–391.

Резолюция украинских демократов по поводу белостокского погрома. – С. 391.

№ 7. – 2 июля

Грушевский М., проф. Конец гетто! – С.395–398.

Владимир Ж. Точка над і. – С. 399–404.

Русов А. Смертная князь отменяется. – С. 405–411.

Славинский М. Закон о национальных правах. – С. 412–417.

Волков Ф. Украинцы в антропологическом отношении. – С. 418–526.

Украинские депутаты о земельной реформе. – III. Речь И. Шрага в Государственной Думе. – С. 527–531.

П. С. Новые произведения Шевченка. – С. 532–535.

На Украине. – С. 536–543.

[Тарасенко И. В., член Думы]. Письмо к гражданам Черниговской губернии. – С. 544–546.

Л. Ж. Что происходит в Украинской парламентской группе (Письмо в редакцию). – С. 547–549.

№ 8. – 9 июля

М. Томара. Реформа местного самоуправления. – С. 559–571.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Что такое национальность? – V. Национальная дифференциация и единение человечества. – С. 572–580.

А. Б. Деятельность крестьянского банка на Украине. – С. 581–589.

Я. З. Крестьянский съезд во Финляндии. – С. 590–593.

На Украине. – С. 593–603.

Украинские депутаты в Государственной Думе. I. Речи депутатов о погромах. Речь Ф. Р. Штейнгеля. – С. 604-608; Речь И. Л. Шрага. – С. 608–613; Речь Г. И. Зубченка. – С. 613–614; II. Из "Письма на Украину" депутата Онацкого. – С. 614–615.

Опечатки в № 6. – С. 616.

№ 9. – 16 июля

Могилянский Мих. Дума распущена… – С. 623–626.

Русов А. После распущения Думы. – С. 627–632.

Грушевский Мих., проф. Движение политической и общественной украинской мысли в ХIХ столетии. – С. 633–644.

Владимир Ж. Non multum, sed multa – С. 645–650.

П. С. Украинская пресса. – С. 651–655.

На Украине. – С. 656–665.

Дорошенко Д. Ученое общество имени Шевченка во Львове. – С. 666–674.

Бородаевский С. Из поездки по Украине. – С. 675–680.

№ 10. – 23 июля

Могилянский Мих. Политический момент. – С. 687–691.

Долинский Н. На очереди. – С. 692–698.

Доманицкий В. Как насаждается на Украине интенсивная культура. – С. 699–705.

На Украине. – С. 706–718.

Обозреватель. Депутаты с территории Украины и их деятельность в Государственной Думе. – С. 719–730.

Бородаевский С. Из поездки по Украине. II – С. 731–738.

№ 11. – 2 августа

Грушевский М., проф. "На другой день". – С. 743–748.

Томара М. К будущим выборам. – С. 749–753.

Овсянико-Куликовский Д. Что такое национальность? VI. Международное общение, "общие" и национальные языки. – С. 754–761.

Могилянский Мих. Еще об аграрных процессах на Украине. – С. 762–779.

На Украине. – С. 770–778.

Обозреватель. Депутаты с территории Украины и деятельность их в Государственной Думе. – С. 779–804.

Яцимирский А. И. Украинский "Сокол" в Галичине. – С. 797–804.

№ 12. – 13 августа

Могилянский Мих. Постановка вопроса об автономии. – С. 807–810.

А. Б. Крестьянский банк и земельная реформа. – С. 811–817.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Что такое национальность? VII. Национальные языки. – С. 818–830.

Бородаевский С. Памяти М. Я. Герценштейна. – С. 831–838.

П. С. Украинская пресса. – С. 839–842.

Дорошенко Д. Украинская социал-демократия. – С. 843–851.

Обозреватель. Депутаты с территории Украины и деятельность их в Государственной Думе. – С. 852–865.

№ 13. – 24 августа

Задача момента. – С. 871–872.

Лотоцкий А. Аграрный пластырь. – С. 873–880.

Овсянико-Куликовский Д., проф. Национальность как предмет политики. I. Постановка вопроса. – С. 881–889.

Дмитриев Н. Нужды средней школы на Украине. – С. 890–897.

Могилянский Мих. Из украинских настроений: (Впечатления поездки). – С. 898–901.

П. П. Аграрное движение на Украине (с 1-го июля по 1-ое августа). – С. 902–909.

Кук А. Заокеанская Украина. – С. 910–917.

Судьбы украинской печати. – С. 918–923.

Хроника. – С. 924–928.

№ 14. – 7 сентября

Политические перспективы. – С. 935–939.

Херсонец. Аграрные очерки. – С. 940–947.

Белоусенко О. Terra incognita. – С. 948–963.

Русова С. Курсы народных учителей в Киеве. – С. 964–968.

Украинское крестьянство о роспуске Думы. – С. 969–979.

Обозреватель. На Украине. – С. 980–984.

Хроника. – С. 985–991.

Псевдоніми

А. Б. – ймовірно, Лотоцький О. (від псевдоніма: О. Білоусенко)

А. Г. – ?

А. Л. – Лотоцький О. (можливо)

Белоусенко О. – Лотоцький О.

Билоусенко О. – Лотоцький О.

Владимир Ж. – Жаботинський В.

Д. Д. – Дорошенко Д.

Кук А. – ймовірно, А. Ніковський.

Л. Ж. – Жебуньов Л.

Обозреватель – Лотоцький О.

П. П. – можливо, Понятенко Прокіп

П. С. – Стебницький П.

Просвитянин – Шелухін С.

С. Р. – Русова С.

Херсонец – ?

Я. З. – ?

Spectator – Лотоцький О.

Дорошенко Дмитро – Д. Д.

Жаботинський Володимир – Володимир Ж.

Жебуньов Леонід – Л. Ж.

Лотоцький Олександр – А. Л., Белоусенко О., Билоусенко О., Обозреватель, Spectator.

Ніковський Андрій – Кук А. (ймовірно).

Понятенко Прокіп – П. П.

Русова Софія – С. Р.

Стебницький Петро – П. С.

Шелухін Сергій – Просвитянин.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові