Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВІ

І. В. Бєлінська


УДК 070.449.7(477.65)

У статті розглядаються стан вивчення регіональної преси у літературі з журналістикознавства та перспективні напрямки у дослідженні преси регіонів.

In the article it is considered a state of research of regional press in literature concerning journalism studies as well as perspective directions in research of regional press.

Перші роки незалежності нашої держави внесли свої корективи у ситуацію на медіа-ринку України. Центральна преса перейшла під юрисдикцію Росії, у зв'язку з чим ряд газет і журналів стали претендувати на роль міжрегіональних, міждержавних. Відбулося різке розмежування між партійними, радянськими, молодіжними, комерційними та іншими виданнями. Перейшло на щотижневий випуск багато районних газет.

Як свідчать дані, наведені у праці "Засоби масової інформації посткомуністичної України" [1], за 1991-1993 роки частка центральних видань зросла з 22,6 % до 28,8 %, а регіональних і місцевих - з 35,8 % до 69,2 %. Якщо в перший рік незалежності московські (колишні союзні) та київські (колишні республіканські) видання разом контролювали 64,2 % читацького загалу, то в 1994 році ситуація змінилася діаметрально: контрольний пакет "четвертої влади" перейшов до регіональних та місцевих (обласних, міських та районних) засобів масової інформації. У подальшому ці тенденції закріпилися, встановивши новий статус-кво: перевагу місцевих мас-медіа над загальноукраїнськими (69,2 % проти 28, 8 % відповідно).

У світлі цих змін на пресовому ринку України постала потреба у дослідженні ринку регіональних ЗМІ. Якщо загальноукраїнські медіа загалом є досить вивченими, то регіональні - малодослідженими. Саме тому виникла потреба у кількісному та якісному дослідженні ринку сучасних регіональних ЗМІ.

Об'єктом дослідження цієї статті є ступінь вивченості регіональних медіа у вітчизняній літературі з журналістикознавства.

Журналістиці властива своя інформаційна модель, тому О. К. Мелещенко в монографії "Газетні інформаційні моделі: взаємозв'язок та взаємозалежність концепції і структури тематики" [2] пропонує поділяти їх на інформаційні моделі преси монопартійного періоду (1920-1985), перехідного періоду (1985-1991), сучасного періоду (кінець 1991 - донині). Дотримуючись цієї класифікації, дослідимо і літературу, що висвітлює теоретичні та практичні проблеми регіональної преси за цією періодизацією.

Праці науковців та журналістів-практиків (переважно це збірники статей) про регіональну пресу монопартійного періоду присвячені питанням історії, теорії та практики місцевої (міської, обласної, районної) преси, її виховній та агітаторській функціям, а пропаганді здорового способу життя присвячуються навіть окремі дисертації [8].

Деякі праці [9; 10] висвітлюють нагальні проблеми суспільства монопартійного періоду, зокрема, боротьбу за врожай, з вадами суспільства (алкоголізмом, неробством і т. д.). Для керування роботою редакції та змістом газети розроблялись та видавались плани роботи, проведення навчань, курсів з перепідготовки журналістів [11; 12]. Окремі праці, надруковані протягом 20-80-х років [14-17], присвячені верстці, поліграфії, художньому оформленню регіональних видань, їх композиційно-графічній структурі.

Окремо виділяються праці [18-20], що висвітлюють результати оглядів, конкурсів районних газет. У російському журналістикознавстві у цей період з'являються праці з історії виникнення регіональної преси [21-23]. У вже згаданій роботі (Районная газета. - М., 1968) досліджуються витоки районних газет, історія їх виникнення. Ще у 1977 році з'являються спроби соціологічного дослідження змісту районних газет [24].

Спробу проведення соціологічного дослідження, більш вдалу та предметну, повторено вже у літературі перехідного періоду - часу демократії та гласності [25]. Праці, присвячені підвищенню ефективності роботи преси, особливо активізувались у цей період [26-28]. У літературі починають порушуватися питання про стиль газети, її обличчя [29-30]. Загальнотеоретичним проблемам місцевої преси присвячено праці [31-34].

Стан сучасної регіональної преси розглядається в окремих розділах монографій М. А. Карася, О. К. Мелещенка [35-36], у працях А. 3. Москаленка [37-39], статтях О. В. Чекмишева [40-41], Л. Здіра [42] та ін. Зокрема, ролі регіональних ЗМІ в процесі державотворення присвячено публікації Ю. Ярмиша [43], Б. Загайського [44].

Нові часи і для економіки держави, і для її населення та преси стали вимагати нових підходів, іншого напряму мислення. Участь ЗМІ регіонів у передвиборній кампанії висвітлюється у статтях О. В. Чекмишева [45-46], Л. Гашпаравичової [47].

Постанову російського уряду про переоцінку всіх основних фондів підприємств та організацій першими на собі відчули газети, зіткнувшись з новими розцінками на поліграфічні послуги, новими методами ведення фінансових справ редакції. Протриматись на ринку медіа-продукції вдалося тим, хто зміг зорієнтуватися у новій економічній ситуації. Показовим у цьому плані є досвід виживання регіонального видання в умовах ринкової кризи, яким на сторінках часопису "Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період" поділився редактор одного з регіональних видань А. Розсоха [48]. Економічному стану та методам виживання регіональної преси також присвячені публікації І. Чижа та Г. Нєвєрова [49-50].

Моніторинг стану сучасної регіональної преси проводиться у статті В. Ступак [51].

У дисертаційному дослідженні М. А. Карася "Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США)" [52] з'ясовуються передумови функціонування регіональної преси в сучасному індустріальному суспільстві, окреслюються основні риси газетного бізнесу в їхньому переносі на місцеву пресу демократичного ринково орієнтованого суспільства.

Розділ III "Вітчизняна місцева преса: від розладу до гармонії" зазначеного дослідження присвячений стану місцевої та регіональної преси, шляхам подолання їхнього занепаду.

У другому пункті цього розділу - "Ідеологічна спадщина тоталітарної журналістики" з'ясовуються причини конформізму регіональної преси. У третьому - "Ціннісні орієнтації місцевої журналістики у добу демократії" автор на показових прикладах з практики місцевих газет України розглядає стосунки політика - преса - влада.

Література, присвячена пресі регіонів сучасного періоду, також насичена виданнями довідкового характеру - довідниками, інформаційними збірниками, каталогами [53-56]. На Кіровоградщині у 2001 році також вийшли друком два довідкових видання. Перше -"Кіровоградщина: Засоби масової інформації. Поліграфічні підприємства. Фірми з продажу та обслуговування комп'ютерної техніки" [57] - випущене Кіровоградською обласною організацією Національної спілки журналістів України. У довіднику наводиться перелік усіх ЗМІ регіону, поліграфічних підприємств, фірм з продажу та обслуговування комп'ютерної техніки. Також у ньому можна знайти інформацію про їхню діяльність, послуги, які вони надають, їх адреси та номери телефонів, що одночасно "працює" і як самореклама. Довідник доповнений фотоілюстраціями.

Управлінням у справах преси та інформації Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградським обласним фондом підтримки преси випущено ще один довідник - "Інформаційний простір Кіровоградщини" [58]. У цьому виданні систематизовано відомості про мас-медіа Кіровоградщини: рік заснування, мову, засновників, наклад, координати редакції, прізвище, ім'я та по батькові головного редактора видання; відомості про електронні мас-медіа. Надається інформація про підприємства, що займаються поліграфічною діяльністю, видавництвом, книготоргівлею. Довідник доповнено діаграмами, що відображають структуру, динаміку розвитку паперових та електронних ЗМІ регіону.

Велика кількість літератури з журналістикознавства періоду незалежності присвячена проблемі свободи слова. Так, фондом "Центр "Суспільство" та учасниками проекту "Громадська експертиза. Свобода слова" проведено дослідження щодо свободи слова, вироблення та поширення інформації у регіонах України, діагностування соціально-політичної ситуації, основних груп політичного та економічного впливу, стосунків мас-медіа та влади. До збірника додаються графіки, таблиці, що наочно відображають ситуацію зі свободою слова у всіх регіонах України та в Автономній Республіці Крим. Усі дані вміщено у збірнику аналітичних статей "Все про медіа регіонів України" [59].

Цій же темі присвячена книга В. М. Бебика, О. І. Сидоренка "Засоби масової інформації посткомуністичної України" [60]. У ній дається детальна аналітична характеристика рівня незалежності ЗМІ регіонів від влади, наводяться конкретні цифри, результати соціологічних опитувань серед населення, журналістів.

Про суспільну активність йдеться у статті Д. Юраша [61], ці ж проблеми про політичну свідомість журналіста порушуються у роботі "Хто є хто в укаїнських мас-медіа" [62].

Таким чином, слід констатувати, що в літературі, присвяченій регіональній пресі сучасного періоду, визначається тенденція щодо урізноманітнення напрямів вивчення регіональної преси. Найбільша кількість цих досліджень стосується свободи слова, політичних та економічних аспектів функціонування ЗМІ регіонів. Недослідженими у літературі залишаються критерії якості регіонального видання, інструментарій для їх оцінювання. Відсутні роботи, присвячені вивченню тематичної палітри газет, комунікативних, політичних, мовних аспектів існування таких видань.

1. Бебик В. М, Сидоренко О. І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. - К., 2000.

2. Мелещенко О. К. Газетні інформаційні моделі: взаємозв'язок та взаємозалежність концепції і структури тематики: Атореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 - журналістика /Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993.

3. Вопросы истории, теории и практики местной печати. - Воронеж, 1969.

4. Местная и национальная печать. Вопросы истории, методологии. - Ростов н/Д., 1983.

5. Основні проблеми вдосконалення роботи районних газет. - Л., 1969.

6. Городская газета. - М., 1975.

7. Районна газета: досвід, перспективи. - К., 1975.

8. Виноградов П. А. Исследование функционирования местных средств массовой коммуникации по пропаганде физической культуры и спорта: Автограф, дисс... канд. филол. наук. - М., 1974.

9. Обласні і районні газети в боротьбі за хліб: Бюлетень газетно-журнального сектору КПВ ЦК КПБ/У. На правах рукопису. - К., 1976.

10. Дробаха М. Провідна тема в газеті. - Кіровоград, 1959.

11. План роботи районної газети "Більшовицьким шляхом" з 1 листопада 1934р. до 1 березня 1935p. - Великий Токмак., 1934.

12. Тематичні і учбові плани курсів перепідготовки редакторів райгазет. - Х., 1936.

13. Настільна книга редактора районної газети. - К., 1979.

14. Районная газета. — М., 1968.

15. Районные газеты. Полиграфическое оформление. Инструкции. - М., 1975.

16. Табашников И. Н. Газета делается по модели. - М., 1980.

17. Гордієнко А. Як ми організували верстку районної газети безгранковим методом. - Одеса, 1957.

18. Завилянський Д. Технічний огляд районних, заводських і колгоспних газет Львівської області за січень - вересень 1958 р. - Л., 1958.

19. Огляди районних та політвідділівських газет, - Станіслав, 1950.

20. Технічний огляд районних газет Вінницької області за перший квартал 1949 р. - Вінниця, 1949.

21. Антюхин Г. В. Основные этапы истории и некоторые закономерности развития местной печати России XIX - нач. XX вв.: Автореф. дисс... канд. филол. наук. — М., 1981.

22. Булацев X. С. Пионеры провинциальной печати. Первые шаги демократической прессы Российской провинции второй половины ХІХ в. - Д., 1981.

23. Бурмистрова Л. П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей (Губернские ведомости Поволжья и Урала 1840 - 1850 гг.). - Казань, 1983.

24. Районная газета в системе журналистики: Опыт социологического исследования. - М., 1977.

25. Районная газета: Программа и результаты социологического исследования районных газет Ростовской области / Отв. ред. Е. А. Корнилов. - Ростов на/Д., 1991.

26. Районная печать: пути повышения эффективности. - Владивосток, 1988.

27. Баришполец А. Т. Пресса: пути и путь. Местная печать в условиях перестройки. - К., 1989.

28. Региональная печать в годы перестройки: факторы эффективности. — М., 1991.

29. Рыжков В. К., Михальчук О. Н. Лицо районной газеты. - М., 1986.

30. Спехов Е. А. Сельская тема: почерк газеты. - Ж., 1987.

31. Местная новость. - M., 1989.

32. Проблемы местной печати, радиовещания и телевидения. — Томск, 1989.

33. Журналістика в умовах гласності / За ред. А. 3. Москаленка. - К., 1991.

34. Типология местной прессы. - Ростов н/Д., 1991.

35. Карась М. А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 - журналістика/ Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999.

36. Мелещенко О. К. Газетні інформаційні моделі: взаємозв'язок та взаємозалежність концепції і структури тематики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 - журналістика/Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993.

37. Засоби масової інформації: поняттєвий апарат / За ред. А. 3. Москаленка. - К., 1997.

38. Масова комунікація: Підручник / За ред. А. 3. Москаленка - К., 1999.

39. Сучасна інформаційна політика / Відп. ред. А. 3. Москаленко. - К., 1999.

40. Чекмишев О. В. Регіональна преса з 1976 року до нинішнього часу // Сучасна українська журналістика. Поняттєвий аспект. - К., 1997. - С. 32-36.

41. Чекмишев О. В. Український монітор// Аналітичний збірник інформаційних моделей українських ЗМІ. - К., 1997. - № 9. - С. 12-18.

42. Здір Л. Економічний стан і якість ЗМІ залежить від взаєморозуміння обох сторін // Народне слово. - 2001. - 24 лют. - С. 1.

43. Ярмиш Ю. Роль ЗМІ в процесах державотворення // Украинский медиа-бюллетень. - К., 1999. - № 3. - С. 13-15.

44. Вагайський Б. Регіональна преса чекає зрушень // Наш вибір — радикальні реформи. - К., 1995. - С. 5-9.

45. Чекмишев О. В. Регіональна преса з 1976 року до нинігинього часу // Сучасна українська журналістика. Поняттєвий аспект. - К., 1997. - С. 32-36.

46. Чекмишев О. В. Український монітор // аналітичний збірник інформаційних моделей українських ЗМІ - К., 1997. - № 9. - С. 12-18.

47. Гашпаровичова Л. Регіональна преса у передвиборчій кампанії // Роль ЗМІ у процесах державотворення. - К., 1998. - С. 100-103.

48. Розсоха А. Методи виживання регіональної преси в умовах економічної кризи // Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період. - К., 1999. - С. 58-60.

49. Чиж І. Роздержавлення ЗМІ: проблеми і перспективи // Віче. - 1999. - С. 45-47.

50. Неверов Г Рынок прессы: частная беременность //Мир денег. - 2001. - № 4 - С. 5-7.

51. Ступак В. Моніторинг української преси // Вісн. книжкової палати. - 2001. - № 4. - С. 35- 37.

52. Карась М. А. Регіональна преса в демократичному суспільстві (на прикладі періодики США): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 - журналістика /Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1999.

53. Україна: засоби масової інформації. - К., 1993.

54. Українські засоби масової інформації: Довідник. - К., 2001.

55. Мас-медіа України: газети, журнали, телебачення, радіо, інформаційні агентства,прес-служби. - К., 1995.

56. Друковані та електронні ЗМІ України. - К., 2000. - Ч. 1. - Кн. 2.

57. Кіровоградщина: Засоби масової інформації. Поліграфічні підприємства. Фірми з продажу та обслуговування комп'ютерної техніки. - Кіровоград, 2001.

58. Інформаційний простір Кіровоградщини. - Кіровоград, 2001.

59. Все про медіа регіонів України. - К., 2000.

60. Бебик В. М., Сидоренко О. І. Засоби масової інформації посткомуністичної України. - К., 2000.

61. Юраш Д. Чи здатні локальні медіа розвивати громадянське суспільство?// Громадянські ініціативи. - 2001. - № 2. - С. 23-25.

62. Хто є хто в українських мас-медіа: Довідник / Уклад, і ред. Т. Андрущак. - К., 2001.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові