Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


СЛУЖБИ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

О. В. Мех


УДК 002. 701. 1

У статті розглядається сучасний імідж України як результат відсутності ефективних прес-служб державних органів влади та державного ПР у країні.

In the article it is analyzed the modem image of Ukraine as the result of a lack of efficient press-services in the state authorities as well as the government PR of state.

На сучасному етапі становлення України як демократичної держави постала проблема формування позитивного іміджу державних органів влади. Вирішити цю проблему можуть ефективні служби зі зв'язків з громадськістю в державних органах влади.

Перші кроки владою в цьому напрямі вже зроблені. Останнім часом вийшов ряд указів та розпоряджень Президента України стосовно запровадження в структурах державних органів влади та органів місцевого самоврядування служб із зв'язків з громадськістю.

Проте ефективній роботі таких служб перешкоджають численні проблеми. Серед них - відсутність професійних кадрів через низьку оплату праці, часткова відсутність відпрацьованої схеми щоденної роботи, розмитість нормативио-правової бази їх діяльності та функціонування.

Питаннями розробки рекомендацій для реформування урядових прес-служб влада практично почала займатися з 1997 року. Першою ластівкою був проект Міжнародного центру перспективних досліджень за сприяння Фонду Євразія. За результатами досліджень був розроблений проект типового положення, яке на сьогодні прийнято всіма прес-службами органів виконавчої влади як основа для внутрішнього нормативного документа, що регулює статус, функціональні обов'язки, відповідальність та діяльність прес-служб цих відомств.

За даними Укр. ІНТЕІ та НБУ ім. В. І. Вернадского, тема функціонування служб із зв'язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади на сучасному етапі розвитку України вітчизняними науковцями майже не розглядалася. Окрім близьких за тематикою статей, є лише одна дисертаційна робота Руіс Мендісабаль Ліліани Миколаївни, яка частково висвітлює проблему: "Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління".

У Росії тема розвитку ПР у державних органах влади розкрита значно краще. Теоретична база функціонування служб із зв'язків з громадськістю в російських органах державної влади викладена в статтях Н. Папкової та В. Кузьміна "ПР-подразделение в государственной организации: структура, особенности функционирования", Є. Тарашвілі "Связи с общественностью в государственных структурах". У статті А. Щебуняєва "ПР-подразделение в органах государственного управления", окрім теоретичного викладу функцій та структур служб із зв'язків з громадськістю в російських органах державної влади, наведено аналіз положень про прес-служби кількох російських державних установ.

Дослідникам цієї важливої для розвитку України галузі важко знайти структуровану інформацію про вітчизняні служби із зв'язків з громадськістю в органах державної влади. Матеріал з цієї проблематики дуже розпорошений. А оскільки положення про прес-служби є внутрішнім документом, то отримати його можна лише через подання інформаційного запиту до відповідних установ.

Справді дивно, що українськими науковцями так слабо розглядається тема функціонування прес-служб державних органів влади. Адже саме ці підрозділи зв'язують державну установу з широкою аудиторією, не в останню чергу "від служб із зв'язків з громадськістю залежить імідж державних органів влади" [1, 34].

"Сформувати позитивний імідж країни неможливо без створення відповідного образу органів влади в державі" [2, 43]. На жаль, сьогоднішні "державні органи влади в Україні не користуються високим рівнем довіри у населення" [З, 9]. У період становлення України як демократичної держави формування позитивного образу державних органів влади є дуже важливим. Тут допомогти можуть працівники служб із зв'язків з громадськістю, адже "спеціаліст з ПР виступає у ролі радника керівника та в ролі посередника, який допомагає тому перевести особисті цілі та завдання в розумну, прийнятну для суспільства політику" [4, 215].

Внутрішні негаразди трансформаційного періоду, в якому перебуває наша країна, вкрай негативно позначаються на іміджі України. Це, в свою чергу, стає на заваді успішній та швидкій інтеграції України до світової спільноти.

Сьогодні світова спільнота сприймає Україну як висококорумповану і небезпечну для життя країну, що спричинило зменшення іноземних інвестицій в нашу економіку. Один із шляхів виходу з такої ситуації - створення позитивного іміджу України. Реалізація цього завдання повинна бути покладена на служби із зв'язків з громадськістю державних органів влади.

Дана стаття покликана привернути увагу науковців до напрацювання теоретичної бази, видання посібників та літератури з питання функціонування прес-служб та служб із зв'язків з громадськістю в державних органах влади в Україні.

У дослідженні зроблена спроба систематизувати знання про служби із зв'язків з громадськістю в державних органах влади починаючи від теоретичних засад функціонування таких служб в органах державної влади до аналізу їх діяльності в органах законодавчої та виконавчої гілок влади, а також показати взаємозв'язок між засобами масової інформації, службами із зв'язків з громадськістю та прес-службами державних органів влади.

З цією метою було проаналізовано внутрішні нормативні документи - положення про прес-служби та Інформаційні управління органів законодавчої та виконавчої влади в Україні, науково описана та класифікована епізодична та періодична текстова інформація служб із зв'язків з громадськістю органів законодавчої та виконавчої влади, обґрунтована необхідність подальшої розробки теми служб із зв'язків з громадськістю в державних органах влади вітчизняними науковцями.

На основі проаналізованих інформаційних матеріалів, нормативних документів, внутрішніх документів служб із зв'язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади можна зробити певні висновки: незважаючи на те, що служби із зв'язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади називаються по-різному, їх цілі, завдання та статус не відрізняються; служби із зв'язків з громадськістю в органах законодавчої та виконавчої влади випускають внутрішню і зовнішню періодичну та епізодичну текстову інформацію, яка, в свою чергу, поділяється за видами і тематикою.

Одним з основних завдань, яке стоїть перед державними органами влади в Україні, є відповідність їх політики принципам прозорості та інформаційної відкритості. Вирішення цього завдання покладено на служби зі зв'язків з громадськістю в державних органах влади, які займаються розробкою інформаційної політики. А реалізацію цієї політики та доведення її до широких верств населення здійснюють прес-служби. Саме представники прес-служб вступають у безпосередній контакт з журналістами, які в свою чергу несуть ідею до суспільства. Прес-служба державного органу влади є офіційним рупором не тільки відділу із зв'язків з громадськістю в структурі, а й самого державного органу.

Засоби масової інформації в Україні мають більший рівень довіри населення у порівнянні з державними органами влади. Оскільки ЗМІ часто виступають посередником між громадянським суспільством і державною владою, таку ситуацію може виправити ефективна взаємодія відділів із зв'язків з громадськістю в органах державного управління з засобами масової інформації.

Розвиток зв'язків з громадськістю в державних органах влади в Україні обумовлений вступом світової спільноти в нову фазу розвитку - інформаційне суспільство. У свою чергу Україна прагне стати членом світової спільноти. Інформаційна сфера стає одним з найважливіших об'єктів державного управління.

Робота служби зі зв'язків з громадськістю в цілому стане ефективною лише за умови, коли органи державної влади, отримуючи повну інформацію про суспільну думку, будуть використовувати її у ролі органічно вбудованої частини як у процес прийняття державних рішень, так і в механізм діяльності державних органів.

Спираючись на служби зі зв'язків з громадськістю, державна влада повною мірою забезпечує стійку, планомірну і репрезентативну інформаційно-комунікативну діяльність, що визначає ефективність всього управлінського процесу.


1. Государственная служба: "Паблик рилейшнз" в государственном управлении // Гос. служба: Общ. пробл. Зарубеж. опыт. - М., 1998. - Вып. 1. - С. 5-124.

2. Комаровский В. С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении. - М.: РАГС, 2001.- 520 с.

3. Рівень довіри населення України до владних структур та окремих соціальних інститутів / О. М. Балакірева// Маркетинг и реклама, 1997. - № 78.- С. 8-13.

4. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. — М.: Центр, 1998.- 352 с.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові