Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Концепція авторського проекту риторичної хрестоматії для студентів-журналістів

Щербакова О. А.

к. філол. н.
УДК 808.5+371.671:070-057.87(001.8)

 

До розгляду пропонується концепція авторського проекту, пов'язаного з проблемою підготовки і змістового наповнення нового спеціалізованого вітчизняного видання для студентів-журналістів "Риторична хрестоматія". Вона розглядається як нагальне видання та серцевина методичного забезпечення підготовки професійних мовців-комунікантів України й підготовлена до 60-річчя Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подано обґрунтування до створення та коментована бібліографія майбутнього видання.

Ключові слова: концепція авторського проекту, риторична хрестоматія, студенти-журналісти, обґрунтування до створення, коментована бібліографія.

The author's project concerned with the problem of preparation and notional content of a new specialized domestic edition for students-journalists - "Rhetorical reading-book" has been offered for consideration The project of prospective edition is regarded as an urgent necessity and a core of methodological support for preparation of professional speakers-communicants of Ukraine. Grounds for its creation have been given and a bibliography commented.

Key words: author's project, rhetorical reading-book, students-journalists, a core of method support, professional speakers-communicants, grounds for creation, commented bibliography.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і практичними завданнями має такий виклад. Серед численних проблем сучасного методичного забезпечення майбутніх журналістських кадрів чи не найактуальнішою видається проблема підготовки змістовно наповнених та якісно оформлених навчально-методичних риторикознавчих видань, що професійно орієнтовані на журналістський фах (публіцистичну майстерність мовця). Спираючись на досвід викладання літературознавчих і риторичних дисциплін [1] у різних закладах освіти та видання матеріалів для цієї молодіжної аудиторії із закордонної (античної) літератури, літературно-художньої критики, риторики (К., 2000, 2006) [2], до розгляду пропонується концепція авторського проекту щодо підготовки нового спеціалізованого вітчизняного видання “Риторична хрестоматія” для студентів-журналістів.

Проект цього видання розглядається як нагальна потреба та серцевина методичного забезпечення підготовки професійних мовців-комунікантів України, мотивується це необхідністю збереження і передавання прадавньої, давньої і сучаснішої риторичної спадщини майбутнім поколінням на межі ХХІ ст. У подальшому викладі подається обґрунтування щодо його створення та коментована бібліографія майбутнього видання. Заявлена тематика – “Риторична хрестоматія” для студентів-журналістів як серцевина методологічного забезпечення підготовки професійних мовців-комунікантів України” – апробована під час роботи Міжнародної наукової конференції (у межах святкування 60-річчя Інституту журналістики і фестивалю “Журналістська весна-2007”) “Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ” (К., 2007. – 24–25 трав. 2007), зокрема під час проведення круглого столу “Історія журналістики: навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання й навички” та заключного засідання конференції за темою “Методологічні, практичні та жанрові особливості масової комунікації” [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій за окресленою проблематикою доводить наявність вдалих і оригінальних спроб щодо подібних видань, серед яких виділимо праці В. Аннушкіна, Л. Граудиної, Г. Кочеткової, А. Капелюшного, В. Нерознака, Г. Сагач, В. Панова, Г. Прутцкова [3], а також роботи А. Коваль, С. Іванової, П. Федченка, В. Здоровеги, В. Олійника, О. Сербенської, В. Лизанчука, А. Погрібного, П. Таранова, І. Зязюна, В. Молдавана, С. Абрамович, Л. і О. Мацько, І. Мащенка, Д. Вагапової, Ю. Єлісовенка, І. Мегели, С. Полєшка та ін. Проте як поодинокі вони не відповідають міждисциплінарному підходові до їхнього системного риторико- і журналістикознавчого аналізу. Таким чином, новизна роботи полягає власне у такому концептуальному вирішенні досліджуваної проблематики з огляду на базовий (концептуальний) закон риторики, який передбачає пошук істини через усебічний аналіз предмета мовлення (на разі – дослідження); саме він відповідає за винайдення задуму, ідеї (створення концепції) і характеризує культуру мислення мовця.

Поставимо за мету викласти концепцію авторського проекту, що професійно зорієнтований на журналістський фах, ставлячи такі завдання:

1) обґрунтувати необхідність створення “Риторичної хрестоматії” для студентів-журналістів, водночас визначаючи низку проблемних питань техніко-методологічного і художньо-естетичного характеру;

2) окреслити повну панораму джерельної бази бібліографічного покажчика майбутнього видання, скориставшись досвідом попередніх українських і закордонних авторів-укладачів подібних видань.

Концепція авторського проекту, що професійно зорієнтований на журналістський фах (публіцистичну майстерність професійного мовця), складається з обґрунтування необхідності створення “Риторичної хрестоматії” для студентів-журналістів та визначення коментованої бібліографії майбутнього видання. Давня мрія про підготовку хрестоматії та аудіовізуального посібника з навчального курсу “Риторика” для студентів-журналістів (а затим і аудіовізуального літопису чи/і архіву) з української та світової публіцистики (за підтримки керівництв окремих журналістських закладів освіти чи/і меценатів та фахівців, зокрема І. Мащенка та ін.) поступово набуває обрисів навчально-методичних і культурно-просвітницьких проектів [5].

Прадавня, давня і новіша риторична спадщина – неоціненне і незбагненне джерело для професійної і творчої діяльності людини, яка діє словом за допомогою аудіовізуальної журналістики, – поки що залишається поза увагою українських журналістикознавців. Хоча вона може слугувати для певних категорій читачів (передусім для початківців у цій галузі знань і старань людства) і як світоглядно- і культуроформувальна домінанта у їхньому освітньо-виховному процесі, і як критерій професіоналізму публічного мовця-комуніканта, і як модель у наслідуванні давніх ораторів (тренування) та виробленні власного ораторського стилю відповідно до своїх психофізичних даних, і як методико-методологічна база у професійній підготовці, створенні та продюсуванні аудіовізуальних культурних проектів, і, зрештою, як могутній чинник у самовдосконаленні елітарної риторичної особистості, що уособлює величезний інтелектуально-духовний потенціал. Це здатність вбирати все краще, що накопичено людством у царині аудіовізуальних культурних надбань, осмислювати і трансформувати, а затим у визначений час передавати наступним поколінням як дорогоцінний скарб і життєдайне джерело для подальшого відтворювання риторичної спадщини новітніми аудіовізуальними засобами.

Існуючі хрестоматії та антології з риторики, збірки праць, афоризмів і крилатих висловів украй важливі для наслідування давніх ораторів (тренування) та вироблення власного ораторського стилю, незалежно від сфери професійної діяльності людини. Давні і сучасні ритори були однодумцями у подібному твердженні. Приміром, серед цікавих і повчальних роздумів М. Ломоносова, як же стати добрим промовцем (“Коротке керівництво до красномовства”, 1748), визначено п'ять таких чинників: прородні обдарування (гострий розум і пам'ять), наука, наслідування ораторів, вправи у творенні промов та знання інших наук, зокрема наголошено на тому, що “після вивчення правил йде вивчення авторів, у красномовстві славних, але учням це чи не більше потрібне, ніж найкращі правила”.

Запропонована концепція авторського проекту риторичної хрестоматії має враховувати міждисциплінарні аспекти сучасних інтегративних знань, бути корисною і цікавою для студентів-журналістів (спеціалістів і магістрів) стаціонарного й заочного відділень та другої вищої освіти, відображати історичні джерела риторики, загальну теорію красномовства та його мистецтвознавчу основу (мистецтво животворного і благодатного слова), широку панораму родів і видів красномовства – соціально-побутового, соціально-політичного, судового, дипломатичного, духовного (або богословсько-церковного чи релігійно-морального), педагогічного, дискутивно-полемічного (еристичного), академічного, воєнного, журналістського, рекламного тощо, а також збережені набутки у царині публіцистичної майстерності сучасних професійних мовців-комунікантів.

У такій хрестоматії мають бути репрезентовані фрагменти риторичних праць Аристотеля, Платона, Плутарха, Марка Туллія Цицерона, Марка Фабія Квінтиліана, Володимира Мономаха, Кирила Туровського, митрополита Іларіона, Феофана Прокоповича, Михайла Ломоносова, святителя Димитрія Ростовського, Михайла Сперанського, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка, Бернара Ламі, Артура Шопенгауера, Сергія Поварніна, Анатолія Миртова, Карела Чапека, Поля Сопера, Іржі Томана, Хайнца Леммермана, Юрія Лотмана, Михайла Бахтіна, Миколи Пестова, Павла Флоренського, Іраклія Андронникова, Ігоря Шведова, Юрія Рождественського, Володимира Аннушкіна, а також фрагменти праць чи/і промов Галини Сагач, Ліни Костенко, Петра Кононенка, Володимира Олійника, Володимира Різуна, Миколи Тимошика, Олександра Коновця та інших сучасних публічних мовців (світських і духовних ораторів), риторичні тексти яких варті для подальшого архівування й аналізу. Це спроба долучення до творчої і професійної спадщини славетних представників українського й закордонного красного письменства та мистецтва й культури усного публічного мовлення.

У такій хрестоматії мають бути використані також (або бути доданими до навчального посібника) афоризми і крилаті вислови про ораторське мистецтво (красномовство) і журналістику як спосіб життя; прислів'я і приказки про культуру слова і мовлення, правила риторичної взаємодії; латинські вислови і літературні цитати про красу, силу, вагу слова і словесного діяння; швидкомовки, вірші та пісні (для артикуляційного вправляння з техніки мовлення і розспівування голосу, тренування пам'яті), різноманітні ігри, тести (для самоконтролю) й аудіовізуальні тексти для риторичного аналізу (для формування критичного мислення).

Тож на широкому тлі запропонованого бібліографічного покажчика майбутнього видання знаходить відображення як почасти застаріла (1968–1993 рр.), так і найновіша (2004–2007 рр.) українська та закодонна джерельні бази (з практично повними вихідними даними й різними мовами: українською, російською, білоруською, латиною, болгарською, церковнослов'янською тощо) як власне риторичних, педагогічних, культуро-, мистецтво-, літературо- й мовознавчих праць, так і літератури історіографічного, еристичного, політичного, філософського, духовного, морально-етичного, антропологічного, психологічного, психолінгвістичного, юридичного, публіцистикознавчого, комунікативного, рекламного, розважального характеру, враховуючи багатогранну специфіку журналістських професій (зокрема усного публічного мовлення на радіо і телебаченні).

У процесі підготовки такого видання виникає низка проблемних питань технічно-методологічного й художньо-естетичного характеру, зокрема щодо обсягу, перекладу, критеріїв відбору тих чи тих фрагментів ораторської прози і поезії, ілюстрацій, термінів виконання роботи, можливостей укладання аудіовізуального архіву риторичної хрестоматії тощо, яка потребує подальшого колективного обговорення із залученням зацікавлених і компетентних осіб. Зрештою, гіпотетично реалізація цього проекту можлива до ювілею нашого університету.

Власне бібліографія майбутнього видання риторичної хрестоматії для студентів-журналістів може мати такий виклад (у разі необхідності – може бути доповнена й перероблена, як це зроблено, з попередньою публікацією на зазначену тему [3, 228–233], яка нараховуює вже не 70, а понад 170 українських і закордонних (здебільшого російськомовних) бібліографічних джерел і посилань, зокрема найновіших за 2005–2007 рр.).

Бібіографія риторичної хрестоматії:

“А було це так…”: розповідають журналісти. – К.: Політвидав України, 1981. – Вип. 1. – 214 с.

“А було це так…”: згадують ветерани журналістики. – К.: Політвидав України, 1983: Вип. 2. – 308 с.

Аверинцев С. Стихи духовные. – К.: Дух і Літера, 2001. – 146 с.

Аннушкин В. И. История русской риторики. Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. гуманит. факультетов вузов. – М.: ИЦ “Академия”, 1998. – 413 с.; Он же. То же. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 416 с.

Антична література: Хрестоматія. – 2-ге вид., доповн. / Упоряд. О. І. Білецький. – К.: Рад. шк., 1968. – 611 с.

Антична література. Греція. Рим: Хрестоматія / Упоряд. Т. В. Миход, Ю. В. Якубіна. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 952 с.

Антична риторика: Навч.-метод. розробка / Упоряд. Л. Л. Звонська-Денисюк. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 104 с.

Античная литература. Греция: Антология: В 2 ч. / Сост.: Н. А.Федоров, В. И. Мирошенкова. – М.: Высш. шк., 1989. – Ч. 1. – 512 c.; Ч. 2. – 383 c.

Античная литература. Рим: Хрестоматия / Сост. Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова. – 3-е изд. – М.: Высш. шк., 1999. – 720 с.

Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 352 с.

Антология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – 512 с.

Антология мудрости / Сост. В. Ю. Шойхер. – М.: Вече, 2005. – 848 с.; Те саме. – М.: Вече, 2006. – 848 с.

Антология педагогической мысли христианского средневековья: Пособ. для учащ. пед. колледжей и студ. вузов: В 2 т. / Сост., ст. к разделам и коммент. В. Г. Безрогова, О. И. Варьяш. – М.: АО “Аспект Пресс”, 1994. – Т. 2: Мир преломился в книге. Воспитание в средневековом мире глазами учених-наставников и их современников. – 352 с. – (Программа: Обновление гуманит. образования в России).

Антология русской риторики: Учеб. пособ./ Отв. ред. и сост. М. И. Панов. – М.: Университ. гуманит. лицей, 1997. – Вып. 1. – 479 с. – Памятники духовной культуры в антологиях, хрестоматиях, энциклопедиях.

Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – 2-ге вид., доп. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с. – (Слово. Знак. Дискурс) (раніше – 1996).

Антропология власти: Хрестоматия по политической антропологии: В 2 т. / Сост. и отв. ред. В. В. Бочаров. – С.Пб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2006. – Т. 1: Власть в антропологическом дискурсе.– 491 с.; Т. 2: Политическая культура и политические процессы. – СПб, 2007. – 518 с.

Афоризмы. Древний мир. Античность / Сост. А. П. Кондрашов. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 512 с. – (Антология афоризма).

Басаева Г. І. Святло слова: Дапам. па лінгвакультуралогіі для студ. філал. спец. / Г. І. Басаева, В. І. Іўчанкаў, Л. Д. Сінькова; Навук. ред. А. Я. Міхневіч. – Мн.: Адукацыя і выхованне, 2002. – 142 с.

Березин В. М. Фотожурналистика: Учеб. пособ. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 159 с.: ил.

Богуславская М. К., Табенкина А. Л. Хрестоматия по детской литературе: Учеб. пособ. для пед. уч-щ, 9-е изд., переработ. / Сост. М. К. Богуславская, А. Л. Табенкина; Под ред. Е. Е. Зубаревой. – М.: Просвещение, 1984. – 464 с.: ил.

Бройтман С. Н. Историческая поэтика: Хрестоматия-практикум: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Академия, 2004. – 352 с. – (Высшее профессиональное образование).

Будагов Р. А. Язык и культура: Хрестоматия: В 3 ч. – М.: Добросвет, 2001. – Ч. 1: Теория и практика. – 208 с.; Ч. 2: Романистика. – М., 2001. – 638 с.; Ч. 3: Социолингвистика и стилистика. – М., 2002. – 160 с.

Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков / Сост. Б. А. Успенский. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 856 с. – (История русской культуры).

Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – 2-е изд., стереотип. – М.: Цитадель, 2001. – 459 с. – (раніше – 1999).

Васильева Т. В., Осинский В. Г., Петров Г. Н. Курс радиотелевизионной журналистики: Учеб. пособ. / Т. В. Васильева и др.; Под ред. С. Ю. Агапитовой, Е. П. Почкай. – С.Пб.: Спец. литература, 2004. – 288 с.

Визуальная антропология. Новые взгляды на социальную реальность. – М.: Науч. книга, 2007. – 528 с. – (Б-ка ж-ла исследований социальной политики).

Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия. – 3-е изд., стереотип. / Сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2005; Те саме. – М., 2007. – 368 с.

Вступ до літературознавства: Хрестоматія: Навч. посіб / Упоряд. Н. І. Бернадська. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.

Вся политика: Хрестоматия / Сост.: В. Д. Нечаев, А. В. Филиппов. – М.: Европа, 2006. – 440 с.

Григорьева Т. Г., Усольцева Т. П. Основы конструктивного общения: Хрестоматия. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999; Их же. Основы конструктивного общения: В 3 кн. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 2007. – Кн. 2: Хрестоматия.

Гутельман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХІХ века. Франция, Англия, Италия, США. – С.Пб.: ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный ун-т профсоюзов, 2002. – 408 с. – (Б-ка Гуманитарного университета).

Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литературе. – М.: Просвещение, 1965. – Т. І: Греческая литература. – 679 с.

Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литературе. – М.: Просвещение, 1965. – Т. 2: Римская литература. – 651 с.

Диалоги, или Учись говорить так, чтобы словам было тесно, а мислям просторно / Сост. и предисл. В. И. Десятерик. – М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 2001. – 160 с. – (Б-чка познавательного чтения).

Домострой: Сб. / Вступ. ст., сост. и коммент. В. Колесова; Подгот. текстов: В. Колесова, Т. Рогожниковой. – М.: Худ. лит., 1991. – 319 с. – (Литература Древней Руси).

Древняя русская литература: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Сост. Н. И. Прокофьев. – М.: Просвещение, 1980. – 399 с.

Дунаев М. М. Вера в горниле сомнений: Православная и русская литература в ХVІІ–ХХ веках. – М.: Издат. Совета Рус. Православ. Церкви, 2003. – 1056 с.

Душенко К. В. Мысли и изречения древних с указанием источника: Древние греки. Древние римляне. Библия. Учителя Церкви. Мудрецы Талмуда. – 3-е изд., испр. – М.: Эксмо, 2006. – 800 с.

Энциклопедия афоризмов. Античность. Древняя Индия. Древний Китай. Библия. – Мн.: Современный литератор, 1999. – 830 с. – (Классическая философская мысль).

Энциклопедия православной веры от А до Я в изречениях святых отцов. – Клин: Христиан. жизнь, 2004. – 671 с.

Энциклопедия проповеди. Практическая гомилетика: В 4 т. – С.Пб.: Диоптра; Лествица; Князь-Владимирский собор, 2000. – Т. 1. – 488 с.; Т. 2. – 597 с.; Т. 3. – 424 с.; Т. 4. – 535 с.

Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: Навч. посіб. – К.: Ділова Україна, 2002. – 155 с.

Есин Б. И. История русской журналистики (1703–1917): Учеб.-метод. комплект (Учеб. пособ.; Хрестоматия; Темы курсовых работ). – 2-е изд., испр. – М.: Флинта; Наука, 2001. – 464 с.; (раніше – История русской журналистики: Хрестоматия / Сост. Б. И. Есин. – М., 1991).

Живі голоси України: Нариси про радіожурналістів / Упоряд. Н. М. Сидоренко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 237 с.

Жития святых: Византийский канон. ІІІ–ІХ вв. – М.: Эксмо, 2004. – 480 с.: ил. – (Антология мудрости).

Жития святых славных и всехвальных апостолов. – М.: Лествица, 2003. – 447 с.

Зарубежная литература. Хрестоматия: Учеб. пособ. / Сост.: Л. Б. Гинзбург, А. Я. Резник. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 864 с.

Златоструй. Древняя Русь. Х–ХIII вв. / Сост., авт. текста, коммент. А. Г. Кузьмина, А. Ю. Карпова; Худ. оформл. Ю. В. Игнатьева, В. В. Ситникова. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 302 с.; ил. – (Дороги человеческой мысли).

Златоусты, или Где же вы, современные Демосфены? / Сост. и предисл. В. И. Десятерик. – М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 2001. – 191 с. – (Б-чка познавательного чтения).

История мировой журналистики / А. Г. Беспалова, Е. А. Корнилов, А. П. Короченский, Ю. В. Лучинский, А. И. Станько. – Ростов н/Д., 2000.

История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Воспоминания. 1917–1945 / Отв. сост. Т. М. Горяева; Науч. рук. авт. кол. и сост. А. А. Шерель. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 435 с.

Історія української дожовтневої журналістики. – Львів: Вища шк., 1983. – 512 с.

Історія української культури: Зб. матер. і док./ Упоряд.: Б. І. Білик, Ю. А. Горань, Я. С. Калакура та ін.; За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К.: Вища шк., 2000. – 607 с.: іл.

Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн. / Упоряд.: П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Бовсунівська; За ред. П. М. Федченка. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1: Навч. посіб. – 415 с.; Кн. 2: Навч. посіб. / Упоряд. П. М. Федченко. – К.: Либідь, 1998. – 352 с.

Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, А. К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с.

Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз “Журналістика – це спосіб життя”. – Львів: ПАІС, 2004. – 575 с.

Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навч. посіб. / Уклад. і автори вступ. статей Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; За заг. ред. Є. І. Коваленко. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 662 с.

Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2001. – 312 с.

Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості: Словник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 1994. – 351 с.

Крылатые латинские выражения/ Авт.-сост. Ю. С. Цыбульник. – М.: ООО “Изд-во АСТ”; Х.: Фолио, 2004. – 351 с. – (Афоризмы. Максимы. Мысли); То же. – М.: Эксмо, 2006. – 992 с.

Крылатые фразы наших дней / Под ред. А. Ходасовой. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. – 576 с.

Кузнецов В., Табачник Д. Україна. Третій шанс. Кінодокументи та бесіди з дійовими особами новітньої історії. – К.: Альтерпрес, 2002. – 578 с.

Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917–2000): Учеб. комплект (Учеб. пособ.; Хрестоматия). – М.: Флинта; Наука, 2002. – 639 с.

Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: Підруч. – К.: Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.

LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную культур / А. В. Подосинов, Г. Г. Козлова, М. С. Касьян. – Ч. IV. Кн. 3. Хрестоматия латинских текстов – комментарии – М.: Флинта, 2002. – (LINGUA LATINA; Другие языки).

Література народів СРСР: Хрестоматія / Упоряд. В. Г. Бєляєв, О. І. Гайнічеру, О. Н. Мушкудіані. – К.: Рад. шк., 1989. – 432 с.

Логика и риторика: Хрестоматия / Сост. В. Ф. Беркович, Я. С. Яскевич. – Мн.: НТОО “ТетраСистемс”, 1997. – 624 с.

Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX веков. – К.: Україна, 1996. – 309 с.

Мартьянова И. А. Основы риторики: Пособие-хрестоматия для старшеклассников. – С.Пб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 288 с.

Матеріали архівів: Держтелерадіо СРСР (із 1992 р. – архів телебачення і радіомовлення Російської Федерації) та Держтелерадіо Української РСР (із 1992 р. – архів Держтелерадіо України), а також інтернет-ресурси тих чи інших друкованих чи аудіовізуальних видань, програм, каналів тощо.

Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. – Т 1: Всесвітній відеоаудіолітопис. – К.: КиМУ, 2006. – 446 с.

Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа: У 2 т. – Перероб. і допов. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – Т 1.: Всесвітній відеоаудіолітопис: Дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – 380 с.

Мащенко І. Г. Телевізійні аномалії: Мас-медійні історії в деталях. – К.: ЗАТ “Телерадіокур'єр”, 2005. – 215 с.

Мащенко І. Г. Українське телебачення: штрихи до портрета. – К.: Ай-Пі-Київ, 1995. – 294 с.

Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. – К.: Україна, 2005. – 382 с.

Мегела І. П., Левко О. В. Давньогрецька класична лірика: Антологія: Навч. посіб. / Передм. І. П. Мегели, О. В. Левка. – К.: Астрей, 2006. – 400 с.

Межличностное общение: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – С.Пб.: Питер, 2001. – 512 с.: ил. – (Хрестоматия по психологии).

Мысли о русском языке: Хрестоматия по русскому языку к учебнику для педвузов / Под ред. П. А. Леканта. – М., 2003.

Монахила С. Я. История русской журналистики начала ХХ века: Учеб.-метод. комплект: Учеб. пособ.; Хрестоматия. – М.: Флинта; Наука, 2004. – 388 с.

Мораль в политике: Хрестоматія: / Пер. с фр., англ., нем., исп., чешск.: М. Федоровой, А. Купцова, А. Вязьминой и др.; Ред.-сост. Б. Г. Капустин. – М.: МГУ, 2004. – 480 с. – (Политический разум и практика политика).

Назаров М. М. Хрестоматия // Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. – 3-е изд., стереотип. – М., 2003. – С. 131–233.

Об ораторском искусстве: Сб. / Авт.-сост. и авт. предисл. А. В. Толмачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 1973. – 367 с. (раніше – 1958).

Об ораторском искусстве: Сб. изречений и афоризмов / Сост. В. И. Абакумов, В. Г. Буткевич. – М.: Знание, 1980. – 111 с. – (Методика лектор. мастерства и оратор. искусства).

Олійник В. П. Риторика (неориторика): Навч.-метод. матер. – К., 2002. – 36 с.

Ольшанский Д. В. Психология современной российской политики: Хрестоматия по политической психологии для вузов. – М.: Академ. Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 656 с.

Ораторы Греции: Пер. с древнегр. / Сост., науч. подгот. текстов М. Гаспарова; Вступ. ст. В. Боруховича; коммент.: И. Ковалевой, О. Левинской. – М.: Худож. лит-ра., 1985. – 495 с. – (Б-ка антич. лит-ры).

Ораторское искусство лектора: Хрестоматия / Сост. А. Е. Михневич. – М.: Знание, 1986. – 254 с.

Панфилов А. К. Основы культуры речи: Хрестоматия. – М., 1984.

Педагогіка: Хрестоматія / Укл. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Укл. Н. В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

Пискунов А. И. Хрестоматия по истории педагогики: В 2 т. – М.: Сфера, 2006. – Т. 2: Новое время. – 464 с.

Полєшко С. М. Якісне мовлення: Методол. посіб. для студ. Могилян. школи журналістики. – К.: НаУКМА, 2003. – 63 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1999. – 239 с. (затим – стереотип. вид. – 2001).

Почикаева Н. М.Искусство речи: Практ. пособ. для уч-ся уч-щ искусств и культуры, учителей и руководителей худож. самодеятельности. – М.: ИКЦ “МарТ”; Ростов н/Д.: Издат. центр “МарТ”, 2005. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование).

Практикум по истории риторики: Пособ. для студ. филол. спец-тей ун-та / Л. А. Мурина, Т. В. Игнатович, И. В. Таяновская, С. А. Шантарович. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2003. – 163 с.

Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику: Антология: В 2 т.: Учеб. пособ. по курсу “История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику”. – М.: Омега-Л; ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. – Т. 1. – 415 с.; Т. 2. – 463 с.

Психолингвистика в очерках и извлечениях: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Авт.-сост.: В. К. Радзиховская, А. П. Кирьянов, Т. А. Пекишева и др.; Под общ. ред. В. К. Радзиховской. – М.: Издат. центр “Академия”, 2003. – 461 с.

Психология деловых конфликтов: Хрестоматия: Учеб. пособ. для фак-тов психологии, социологии, экономики, журналистики / Под ред. Д. Я. Райгородского. – М.: ИД БАХРАМ-М, 2007.

Психология мотиваций й эмоций: Хрестоматия / Сост. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман (ред.). – М.: ЧеРо, 2006. – 752 с.

Психология семьи: Хрестоматия: Учеб. пособ. для фак-тов психологии, социологии, экономики, журналистики / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – М., 2002. – (Психология семейных отношений).

Психология управления: Хрестоматия: Учеб. пособ. для фак-тов психологии, социологии, экономики, журналистики / Под ред. Д. Я. Райгородского. – М.: БАХРАМ-М, 2006. – 512 с.

Раков Ю. А. Сокровища античной и библейской мудрости: Происхождение афоризмов и образных выражений / Оформл. обл. А. С. Андреева. – М.: ОЛМА-Пресс; С.Пб.: ИД “Нева”, “Паритет”, 1999. – 352 с. (раніше – С.Пб., 1993).

Речи известных русских юристов: Сб. / Сост.: П. М. Захаров, Е. П. Черкашина. – М.: Юрид. лит., 1985. – 543 с.

Рідне слово: Українська дитяча література: Хрестоматія: У 2 кн. / Упоряд. З. Д. Варавкіної, А. М. Мовчун, М. Ф. Черній. – К.: Либідь, 1999. – Кн. 1. – 400 с.; Кн. 2. – 552 с.

Риторика: Хрестоматия / Сост. В. И. Аннушкин. – Пермь, 1994.

Риторика в песнях: Звуковое приложение к школьным учебникам по риторике / Под ред. Т. А. Ладыженской; Музыка А. Князькова. – М., 2002.

Риторика и ораторское искусство: Хрестоматия / Сост. В. А. Шенберг. – С.Пб., 1994.

Родник златоструйный: памятники болгарской литературы ХI–XVIII веков: Сб.: Пер. с болг. / Сост.: И. Колиганова, Д. Полывянного; Предисл. И. Калиганова; Коммент. и ст. к разделам Д. Полывянного; Оформл. худож. А. Еремина. – М.: Худож. лит-ра., 1990. – 527 с.

Русская риторика: Хрестоматия / Авт.-сост. Л. К. Граудина. – М.: Просвещение; Учеб. литер., 1996. – 558 с.

Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Академия, 1997. – 317 с.

Русская философия: Имена. Учения. Тексты: Сб. / Сост. Н. В. Солнцев. – М.: Издат. дом “ИНФРА-М”, Весь мир, 2001. – 496 с. – (Высшее образование).

Русские писатели о языке: Хрестоматия / Под ред. Н. А. Николиной. – М.: Просвещение, 2004. – 270 с.

Русское красноречие: Хрестоматия / Сост.: Н. А. Купина, Т. В. Матвеева; Зап.-Урал. учеб.-науч. центр. – Пермь: ЗУУНЦ, 1993. – 146 с. (затим – Екатеринбург, 1997).

Сагач Г. М. Золотослів: Хрестоматія до курсу риторики для сер. і вищ. навч. закладів України / Авт.-упоряд. Г. М. Сагач. – К.: РНМК, 1992. – 160 с.

Сагач Г. М. Золотослів. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Школяр, 1998. – Ч. 2: Хрестоматія з риторики. – 415 с.

Сборник канонов святым женам. – М.: Даниловский благовестник, 2002. – 320 с.

Семейное воспитание: Хрестоматия: Учеб. пособ. для вузов / Сост. П. А. Лебебед. – М.: Академия, 2001. – 401 с. – (Высшее образование).

Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. (Житія святыхъ, на русскомъ языкъ, изложенныя по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрія Ростовскаго съ доп., объяснит. примечаніями и изображеніями святыхъ: В 15 кн.). – К.: Издание Свято-Успен. Киево-Печер. лавры, 2003. – (К 2000-летию Рождества Христова). – Кн. 11. – 782 с.

Святоотеческая хрестоматия / Сост. протоиерей Николай Благоразумов. – М.: Круг чтения, 2001. – 688 с.

Семиотика и Авангард: Антология / Ред.-сост. Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева, В. В. Фещенко, Н. С. Сироткин; Под общ. ред. Ю. С. Степанова. – М.: Академический Проект; Культура, 2006. – 1168 с.

Сербенська О. А., Волощак М. Й. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. – К.: ВЦ “Просвіта”, 2001. – 204 с.

Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 216 с.

Скворцов Л. И. Основы культуры речи: Хрестоматия: Учеб. пособ. для филол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1984. – 312 с.

Слово и Дух: Антология русской духовной поэзии (Х–ХХ вв.) / Сост., подготовка текстов, вступ. ст. и коммент. проф. И. А. Чароты. – Мн.: Свято-Елисаветинский монастирь, 2003. – 527 с.

Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–XVI століття) та в епоху бароко (кінець XVI–XVIІІ століття): У 4 кн. / Кер. проекту проф. В. Яременко; Упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – К.: Аконіт, 2006. – 799 с.

Сокровищница духовной мудрости: Антология святоотеческой мысли: В 7 т. – Б. г.: Издание Моск. Духовной Академии Введенской Оптиной Пустыни, 2004. – Т. 5. – 655 с.

Сомов В. По-латыни между прочим: Словарь латинских выражений. – М.: ГИТИС, 1992. – 230 с.: ил.

Социальная психолингвистика: Хрестоматия: Учеб. пособ. / Сост. К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2007. – 335 с.: ил.

Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. вузов / Сост. Е. П. Белинская и др. – М., 2002. – 475 с.

Сто работ фотожурналистов: Фотоальбом / Авт. В. Алхомов и др. – М., 1987.

Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: Хрестоматия-практикум: Учеб. пособ. для студ. филол. фак-тов вузов. – М.: Академия, 2004. – 400 с.

Таранов П. С. Искусство риторики: Универсал. пособ. для умения говорить красиво и убедительно. – Симферополь, 2001. – 575 с.: ил. – (Б-ка третьего тысячелетия).

Теория и практика социальной работы: основные направления развития в XX–XXI веках (отечественный и зарубежный опыт): Хрестоматия. – 2-е изд., доп. и перераб./ Алтайский гос. ун-т, фак. социол., Рос. акад. образования, Алт. регион. науч. центр; Сост. и науч. ред.: С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова. – М.: Ма-гистр-Пресс, 2004. – 479 с. – (Социальное образование для России XXI века).

Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі: Антологія / Упоряд. і автор передм. М. Н. Москаленко. – К.: Дніпро, 1995. – 693 с.

Тържество на словото: Златният век на българската книжнина: Летописи, жития, богословие, риторика, поезия / Съставит., ред. и научен коментар: К. Иванова, С. Николова; Пер. от старобългар. – София: АГАТА, 1995. – 327 с.

У колі друзів / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка; За ред. В. І. Набруска. – К., 2007. – 142 с.

Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодав. актів, нормат. док. та ст. фахівців / Упоряд. А. М. Задворний. – К.: Молодь, 1997. – 832 с.

Українська культура: історія і сучасність: Навч. посіб. / За ред. С. О. Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – 455 с.

Українська література XI–XVIII ст.: Хрестоматія з коментарями / Упоряд. Є. А. Карпіловська, Л. О. Тарновецька; Відпов. ред. І. П. Чепіга. – Чернівці: Прут, 1997. – 368

Українська література у портретах і довідках: Давня література – література XIX ст.: Довід. / Редкол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, П. П. Кононенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 358 с.

Українська літературна вимова: Навч. звуковий посіб. з комплектом плівок або аудіокасет (читає Микола Погрібний). – Д.: Агентство “Трансформ”, 1992. – 26 с.

Українська преса: Хрестоматія / За ред. М. Ф. Нечиталюка. – Львів, 1999. – Т. 1: Преса Східної України 60-х років XIX ст.; Львів, 2002. – Т. 2: Преса Галичини 60-х років XIX ст.

Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4 т. / Упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко; Підготовка текстів В. Яременка; Наук. ред. А. Погрібний. – К.: РОСЬ, 1994.

Универсальний цитатник политика и журналиста. – М.: Эксмо, 2003. – 784 с.

Филиппова М. М. Английский язык: Хрестоматия для абитуриента-гуманитария: Язык. Литература. Общество. Культура. Образование. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Флинта, 2004. – 239 с.

Хрестоматия по древнерусской литературе: Учеб. пособ. для нефилол. спец. гуманит. вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1974. – 264 с.

Хрестоматия по культурологии: Учеб. пособ // Сост. Г. В. Драч. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

Хрестоматия по культурологии: Учеб. пособие / Сост. А. И. Кравченко. – М.: ТК ВЕЛБИ; Проспект, 2006. – 378 с.

Хрестоматия по лекторскому мастерству / Сост. А. Е. Михневич. – Мн., 1978.

Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. А. В. Петровского; Сост., автор вводных очерков В. В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1977. – 527 с.

Хрестоматия по риторике (для старших классов гимназий, лицеев, колледжей) / Авт.-сост. С. Ф. Иванова. – Пермь: ЗУУНЦ, 1991–1992. – Вып. 1–2.

Цицерон. Хрестоматия по риторике: Для ст. классов шк., гимназий и колледжей / Авт.-сост. С. А. Минеева; Зап.-Урал. учеб.-науч. центр – Пермь, 1992. – 101 с.

Шишкина Т. Н., Леденева Т. В., Юрченко М. А. What is the engllish we read: Универс. хрестоматия текстов на англ. языке. – М.: Велби; Проект, 2003. – 792 с.

Язык фольклора: Хрестоматия для студ., асп., препод.-филологов / Сост. А. Т. Хроленко. – М.: Флинта; Наука, 2005. – 224 с.

Ярхо В. Н., Кацман Н. Л. Латинский язык: Хрестоматия упражнений. – 7-е изд., стереотип. – М: Высш. шк., 2005. – 384 с.

Наведений бібліографічний покажчик майбутнього риторикознавчого видання доволі вичерпний (його огляд може стати темою окремого дослідження) і підготовлений для публікації вперше. Наразі він є невід'ємною складовою частиною даної розвідки, оскільки у такий спосіб, по-перше, заповнює прогалину багатьох попередніх видань щодо обмеженості чи відсутності бібліографічних даних про використання дослідником літературних джерел (із зазначенням автора, назви його праці, місця видання, видавництва і року видання) та, по-друге, залучає до наукового і навчально-методичного дискурсу викладачів-риторів, які працюють у журналістській (масовокомунікативній) аудиторії студентства.

Отже, дослідження та перспективи подальших пошуків у даному напрямі дають змогу зробити такі висновки:

 

1. До 60-річчя Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка викладено концепцію авторського проекту “Риторичної хрестоматії” для студентів-журналістів як нагальну потребу та серцевину методичного забезпечення підготовки професійних мовців-комунікантів України: обґрунтовано концепцію щодо її створення та наведено достатньо вичерпний бібліографічний покажчик майбутнього видання, що нараховує понад 170 джерел і посилань. Вищевикладене красномовно відображає методологічно-константну характеристику наукових і навчально-методичних розвідок авторки – міждисциплінарний підхід у гуманітарній системі сучасних інтегративних знань як до створення запропонованого проекту, так і в усіх працях, пов'язаних із проблематикою її докторського дисертаційного дослідження “Риторичні константи аудіовізуальної журналістики: моделі і практики”.

2. Подано коротке коментування окремих аспектів щодо підготовки, змістового наповнення та якісного оформлення майбутнього спеціалізованого вітчизняного навчально-методичного видання з урахуванням різнобічного і багатоцінного досвіду попередніх українських і закордонних укладачів подібних праць з їхніми константними і варіативними підходами до структури укладання хрестоматій, антологій, збірок, а також добору тих чи тих фрагментів творів ораторської прози і поезії крізь призму свого бачення та формування власної позиції щодо запропонованої концепції. Гіпотетично враховано різнобічні й багатогранні потреби та інтереси журналістського студентства (спеціалістів і магістрів) усіх форм навчання в оволодінні риторичними засадами журналістики, зокрема її аудіовізуальної сфери (публічного мовлення на радіо і телебаченні), зважаючи на досвід авторки у викладанні різних дисциплін й виданні навчально-методичних праць для студентів-журналістів.

3. Закцентовано увагу на професійно зорієнтованому на журналістський фах (публіцистична майстерність мовця) та ціннісно визначеному виданні (світоглядно- і культуроформувальна домінанта) щодо його відповідності ідеям збереження прадавньої, давньої і більш сучасної риторичної спадщини й укладання новітнього друкованого чи/та аудіовізуального риторикознавчного літопису України та світу на початку ХХІ ст. Утілення цього задуму можливе до ювілею нашого славетного університету.

1. Еристика (Риторика): Навч. програма / КНУ ім. Тараса Шевченка; Укл. Г. М. Сагач, В. П. Олійник, О. А. Щербакова; За ред. Г. М. Сагач. – К., 2000. – 19 с.; Зарубіжна література: Навч. програма / КНУ ім. Тараса Шевченка; Укл. О. А. Щербакова; За ред. Т. В. Старченко. – К., 2000. – 46 с.; Літературно-художня критика: Навч. програма / КНУ ім. Тараса Шевченка; Укл. О. А. Щербакова; За ред. Т. В. Старченко. – К., 2000. – 15 с.; Риторика: Навч. програма для студ. Ін-ту журналістики / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Укл. В. П. Олійник, О. А. Щербакова; За ред. О. А. Щербакової. – К., 2002. – 26 с.; Щербакова О. А. Основи педагогічної риторики: Проект автор. навч. програми для слухачів Богословсько-педагог. курсів Всеукр. Православ. педагогічного товариства / Всеукр. Православ. пед. тов-во, Богословсько-пед. курси; Авт.-укл. О. А. Щербакова; – К., 2006. – 32 с.

2. Зарубіжна література (антична література): Прогр. та бібліогр. розділу, плани семінар. занять і метод. поради щодо самостійної й факультативної роботи студ. Ін-ту журналістики (спеціальностей “журналістика” і “видавнича справа та редагування”) / Укл. О. А. Щербакова; За ред. Т. В. Старченко. – К., 2000. – 78 с.; Літературно-художня критика: Прогр., плани семінар. занять та метод. коментарі і поради до вивч. курсу для студентів Ін-ту журналістики (спеціальність “видавнича справа та редагування”) / Укл. О. А. Щербакова; За ред. Т. В. Старченко. – К., 2000. – 51 с.; Щербакова О. А. До міфологічних витоків риторики та журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. 2001. – Т. 2. – С. 103–107; Щербакова О. А. Про особливості викладання курсу “Риторика” студентам-журналістам // Наукові записки Ін-ту журналістики. – Т. 7. – С. 34–37; Щербакова О. А. Риторика (представлення нової навчальної дисципліни студентам-журналістам): Навч.-метод. розроб. для студ. VІ курсу заоч. форми навч. Ін-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка / Ін-т журналістики. – К., 2006. – 86 с.

3. Щербакова О. А. “Риторична хрестоматія” для студентів-журналістів як серцевина методологічного забезпечення підготовки професійних мовців-комунікантів України: обґрунтування до створення та коментована бібліографія майбутнього видання // Методологічне забезпечення підготовки журналістських кадрів у процесі роздержавлення мас-медіа та створення системи суспільних та громадських ЗМІ: Матер. міжнар. наук. конф. (Київ, 24–25 трав. 2007 р.) / Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; За заг. ред. О. Чекмишева; Упоряд. Н. Ващенко. – К., 2007. – С. 225–234.

4. Аннушкин В. И. История русской риторики: Хрестоматия: Учеб. пособ. для студ. гуманит. фак-тов вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 416 с. (раніше – 1998); Антология русской риторики: Учеб. пособ. / Отв. ред. и сост. М. И. Панов. – М.: Университ. гуманит. лицей, 1997. – Вып. 1. – 479 с. – Памятники духовной культуры в антологиях, хрестоматиях, энциклопедиях); Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз “Журналістика – це спосіб життя”. – Львів: ПАІС, 2004. – 575 с.; Прутцков Г. В. Введение в мировую журналистику: Антология: В 2 т.: Учеб. пособие по курсу “История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику” – М.: Омега-Л; ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2003. – Т. 1. – 415 с.; Т. 2. – 463 с.; Русская риторика: Хрестоматия / Авт.-сост. Л. К. Граудина. – М.: Просвещение; Учеб. лит., 1996. – 558 с.; Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред. проф. В. П. Нерознака. – М.: Академия, 1997. – 317 с.; Сагач Г. М. Золотослів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Школяр, 1998. – Ч. 2: Хрестоматія з риторики. – 415 с.

5. Щербакова О. А. Давня риторична спадщина у рецепціях сучасної аудіовізуальної журналістики. – Луганськ, 2007; Щербакова О. А. Риторика гармонізуючого діалогу як духовна константа аудіовізуальної журналістики. – К., 2007.

© Щербакова О. А.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові