Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Публікації кафедри телебачення і радіомовлення 2000–2006 рр.

Ю. П. Єлісовенко
к. філол., доц.
УДК 016:002.5


2000 р.


1. Гоян В. В. Кольористика і зображальна естетика телевізійної інформаційної програми // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2000.
2. Гоян В. В. Формування візуального мислення як один із сегментів професійної підготовки тележурналіста: сучасні тенденції і перспективи // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Матер. Всеукр. наук.-метод. конф. – К., 2000.
3. Єлісовенко Ю. Розвиток діапазону голосу: з досвіду театральної педагогіки // Мистецтво і освіта. – 2000. – № 2. – С. 52–54.
4. Єлісовенко Ю. П., Береза Р. П. Формування української еліти та її національної самосвідомості: досвід, реалії, перспективи // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 2. – С. 81–85.
5. Єлісовенко Ю. П., Береза Р. П. Національна самосвідомість народу: спроба осмислення історичного досвіду // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Питання державного будівництва в Україні і вдосконалення суспільних відносин", 14–15 квітня 2000 р. – К.: МІЛП, 2000. – Вип. 5. – С. 384–389.
6. Єлісовенко Ю. П. Вітчизняний театр ХІХ століття у ракурсі історичного аналізу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць: У 2 ч. – К., 2000. – Ч. 1. – С. 145–153.
7. Єлісовенко Ю. П. Джерела театральної виразності в ракурсі історико-педагогічного аналізу // Педагогіка і психологія професійної освіти. – К., 2000. – № 2. – С. 298–304.
8. Єлісовенко Ю. П. Основні результати й висновки дослідження театральної складової професійної мистецької освіти // Професійна мистецька освіта: Діалог традицій та інновацій: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 24–27.
9. Єлісовенко Ю. П. Гумор в ораторському та театральному мистецтві: спроба аналізу теорії і практики // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 4. – С. 74–78.
10. Єлісовенко Ю. П. Логічні паузи в тексті та мовленні // Стиль і текст. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 181–184.
11. Хоменко І. Моделювання дійсності у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків": погляд на класичний твір з точки зору провідного художнього методу сучасного авізуального та аудіовізуального мистецтва // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 5. – С. 10–11, 19–23.
12. Хоменко І. Оригінальна радіодрама як засіб соціального прогнозування // Актуальні питання масової комунікації. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 30–33.
13. Хоменко І. Функціональні можливості оригінальної радіоп'єси: лінгвістичний аспект // Стиль і текст. – К., 2000. – Вип. 1. – С. 32–41.
14. Хоменко І. Як бути чесним у безчесні часи // Людина і влада. – 2000. – № 5–6. – С. 98–100.
15. Чечель Н. П. Площини, вікна, предмети… картини // Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 117–118.
16. Чечель Н. П. "Працюючи над фільмом про Йосипа Гірняка" – автор відеопрезентації й організатор круглого столу в Науковому товаристві імені Тараса Шевченка (Нью-Йорк, США, 18 берез. 2000 р.).
17. Чечель Н. П. Двадцять статей (20) про майстрів сучасного українського театру до міжнародного енциклопедичного словника сучасного театру (англійською мовою) "Who's Who in Contemporary World Theatre" (edited by Dr. Daniel Meyer-Dinkgrafe). – London; New York: Routledge, 2000. (2-ге вид. 2002): Александрович-Дочевський А., Більченко В., Данченко С., Драч О., Кадирова Л., Карашевський В., Козак Б., Кужельний О., Кучинський В., Левитська М., Лідер Д., Ліпцин О., Митницький Е., Плашенко Т., Проскурня С., Роговцева А., Стригун Ф., Ступка Б., Федоришин Я., Хостікоєв А. – 1,0 др. а.

2001 рік


1. Іванченко М. Імідж українського телебачення // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. – К.: Академія мистецтв України, 2001. – С. 279–282.
2. Іванченко М. Імідж українського телебачення // Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців, 18–20 серпня 2001 р. – К.: Товариство Україна–Світ. – 2001. – С. 94–96.
3. Гоян В. В., Гоян О. Я. "Німецька хвиля" на українському ґрунті // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 3. – С. 64–74.
4. Гоян В. В. Типологические особенности информационной телепрограммы (информационно-развлекательный тип): Тези доп. на 3-й Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 80-річчю Білоруського державного університету. – Мінськ, 2001.
5. Гоян В. В. Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми: Метод. посібник. – К., 2001.
6. Гоян В. В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми: Навч. посіб. – К., 2001.
7. Гоян О. Я. Радіостанція як ділове підприємство: методика журналістської творчості: Посіб. для студ. Ін-ту журналістики [Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – К., 2001. – 62 с.
8. Єлісовенко Ю. П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці // Стиль і текст. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 168–175.
9. Єлісовенко Ю. П. Театральний компонент майстерності виконавця // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – 2001. – № 2. – С. 57–61.
10. Єлісовенко Ю. П. Театральна складова професійної мистецької освіти в Україні // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2001.– № 1. – С. 76–82.
11. Єлісовенко Ю. П. Корекція неорганічних вад мовлення (з досвіду театральної педагогіки) // Дефектологія. – 2001. – № 2. – С. 41–43.
12. Єлісовенко Ю. П. До питання про методику практичного оволодіння красномовством // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДАККіМ, 2001. – С. 223–225.
13. Єлісовенко Ю. П., Дубина Л. Г. Ораторське мистецтво та театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Вип. VІ: Зб. наук. праць: У 2 ч. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 197–204.
14. Єлісовенко Ю. П. Робота з артикуляції голосних і приголосних звуків української мови // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 5. – С. 15–20.
15. Менеджмент вищої освіти: Навчально-методичний комплекс для магістрів факультету лінгвістики / Укл. М. С. Корольчук, Ю. П. Єлісовенко. – К.: МІЛП, 2001. – 24 с.
16. Дубина Л. Г., Єлісовенко Ю. П. Театральна педагогіка та її значення у формуванні педагогічно доцільних взаємин // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Секції 3–4. – Полтава, 2001. – С. 84–89.
17. Єлісовенко Ю. Переконливість в ораторському мистецтві та умови її створення // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: КНЛУ, 2001. – Вип. 18. – С. 92–93.
18. Єлісовенко Ю. П. Учений, педагог, академічний оратор // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т. 4. – С. 18–21.
19. Радіожурналістика. Основи інформаційного радіомовлення: Навчальна програма. – К., 2001.
20. Центральна постать радіомовлення // Журналіст України. – 2001. – № 4.
21. Чечель Н. П. Прощальні декорації Мирослава Радиша // Кіно-Театр. – К., 2001. – № 2. – С. 40–41.
22. Чечель Н. П. Філософія театру й антропологія стилю: До постановки проблеми // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Філософія. Політологія. – 2001. – Вип. 36. – С. 13–15.
23. Чечель Н. П. Шостий конгрес міжнародної асоціації з вивчення національностей (ASN) – автор відеопрезентації "Соціальне й культурне життя українців у США початку 1970-х: робочий матеріал до фільму "Вигнанці" (Нью-Йорк, США, 5–7 квітня 2001 р.).

2002 рік


1. Іванченко М. Дизайн – важливий чинник іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7. – С. 79–84.
2. Іванченко М. Імідж телебачення в контексті українського суспільства // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 8. – С. 117–120.
3. Гоян В. В. Зображальна естетика сучасного телебачення: кілька штрихів до іспанської телепубліцистики // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7.
4. Гоян В. В. Відкриті вікна SVT, або Короткі нотатки про телебачення Швеції // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 9.
5. Гоян В. В. Художественно-публицистический сегмент в контексте современного испанского телевидения: Тези доповіді на 4-й Міжнар. наук.-практ. конф. – Мінськ, 2002.
6. Гоян В. В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід: Навч.-метод. посібник. – К., 2002.
7. Гоян В. В. Ведучий телепрограм: Метод. реком. до нормат. курсу. – К., 2002.
8. Гоян О. Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7. – С. 70–72.
9. Гоян О. Я. Технологія форматування радіоефіру / Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 9. – С. 118–122.
10. Єлісовенко Ю. П. Методичні рекомендації для студентів-заочників із вивчення навчального курсу "Ораторське мистецтво". – К.: ВМУРоЛ "Україна", 2002. – 28 с.
11. Руденко Ю. Д., Єлісовенко Ю. П., Ющук І. П. "І покажем, що ми, браття, козацького роду" // Слово "Просвіти". – 2002. – № 16. – 19–25 квіт. – С. 9.
12. Руденко Ю. Д., Єлісовенко Ю. П. Гімн України – національна святиня // Освіта. – 2002. – 19–26 черв. – С. 4.
13. Єлісовенко Ю. П. Ораторське мистецтво: Навч. посіб. – К.: Ділова Україна, 2002. – 155 с.
14. Єлісовенко Ю. П. Професійна етика юриста: Навч. посіб. – К.: Ділова Україна, 2002. – 120 с.
15. Кононенко П. П., Єлісовенко Ю. П., Руденко Ю. Д. Українське козацтво: шляхи розвитку, традиції виховання молоді // Освіта. – 2002. – 21–28 серп. – С. 2–3.
16. Елисовенко Ю. П. Практическая направленность ораторской подготовки студентов-гуманитариев // Вековой поиск модели хозяйственного развития России: Материалы IV Межд. науч.-практ. конф., г. Волжский, 24–26 сент. 2001 г. / Отв. ред. О. В. Иншаков. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – С. 377–381.
17. Єлісовенко Ю., Кавунник О. Український світ Миколи Гоголя // Українознавство. – 2002. – № 4.
18. Техніка екранного мовлення: Навч. програма / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2002. – 28 с.
19. Техніка мікрофонного мовлення: Навч. програма / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2002. – 28 с.
20. Оглядач на телебаченні: Навч. програма / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2002. – 26 с.
21. Єлісовенко Ю. П., Береза Р. П. Західноукраїнський театр початку ХХ ст. / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць: У 2 ч. – К., 2002. – Ч. 2.
22. Береза Р. П., Єлісовенко Ю. П. Західноукраїнський театр кінця ХІХ – початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць: У 2 ч.– К., 2002. – Ч. 1. – С. 144–148.
23. Миронченко В. Я., Прокопенко М. І. Продюсер стукає у двері державного телерадіомовлення. Чи впустять? // Телерадіокур'єр. – 2002. – № 3.
24. Миронченко В. Я., Прокопенко М. І. Журналістська освіта: запрошуємо до розмови // Телерадіокур'єр. – 2002. – № 4.
25. Набруско В. І. Національна радіокомпанія пропонує здоровий консерватизм // Телевізійна й радіожурналістика. – Л., 2002. – С. 57–62.
26. Сащук Г. М. О реформировании системы обеспечения информационной безопасности Украины // Доп. та повідомл. Міжвузівської наук.-практ. конф., СПб., 24–25 квітня 2002 р./ За ред. В. І. Конькова. – СПб., 2002. – С. 295–296.
27. Симоніна Н. В. Роль особистих якостей лідера і візуальні аспекти формування та руйнування іміджу // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7. – С. 162–168.
28. Симоніна Н. В. Телебачення: наймасовіший комунікатор (роль телебачення у формуванні громадської думки) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2002. – Вип. 10. – С. 64–68.
29. Симоніна Н. В. Сучасний телевізійний інструментарій маніпулювання громадською думкою // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Літературознавство. Журналістика. – 2002. – Вип. 5. – С. 62–72.
30. Симоніна Н. В. Вплив телебачення на суспільну поведінку електорату під час виборів, або Чому політичні партії щочотири роки наступають на одні і ті самі граблі? // Публіцистика і політика: Зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 3. – С. 97–108.
31. Симоніна Н. В. Телебачення і ЗМІ: формування образу політичного лідера // Семінар-тренінг "Парламентські вибори 2002 в Україні і засоби масової інформації": Матеріали семінар-тренінгу, круглих столів та диспутів. – К., 2002. – С. 10–11, 16–17.
32. Хоменко І. А. Оригінальна радіоп'єса: історія, теорія, практика: Автореф. дис. ... к. філол. н. – К., 2002. – 18 с.
33. Хоменко І. А. Оригінальна радіодрама як засіб розширення суспільних функцій української мови // Стиль і текст. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 185–194. 34. Хоменко І. А. Контрпродуктивний вплив ефірної драматургії на особистість: від радіопанік до "reality show" // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 7. – С. 122–126.
35. Хоменко І. А. Оригінальна радіодрама: Навч. посіб. – К., 2002. – 320 с.
36. Чечель Н. П. До історії стилістичної парадигми української культури // Практична філософія. – К., 2002. – № 2. – С. 74–81.
37. Чечель Н. П. Людина як категорія, як ідея, як образ, як світ // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 40. – С. 217–221.
38. Чечель Н. П. П'єса "Осінь" прозвучала в авторських читаннях нової української драматургії у межах всеукраїнського проекту "Наша драма" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка та Центр театрального мистецтва Леся Курбаса, 6 трав. 2002 р.).
39. "Макбет" У. Шекспіра в постановці Леся Курбаса": Доповідь на Міжнародній конференції "Перекладаючи театр" Фулбрайтівського товариства в Україні / Відділ роботи з громадськістю посольства США; Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, 14–16 груд. 2002 р.).
40. Дискурс стилю в ретроспективі української культури: Доповідь на Міжнародній конференції "Образи світу в кінці тисячоліття" / Інститут філософії НАНУ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, 28–29 трав. 2002 р.).

2003 рік


1. Іванченко М. Психологічні проблеми в дискурсі іміджу телебачення // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 10. – С. 77–83.
2. Гоян В. В., Гоян О. Я. Журналістська телерадіоосвіта: сучасні тенденції // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 12.
3. Гоян О. Я. Ефірна фонотека радіостанції: теорія музичного програмування // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 10. – С. 72–77.
4. Гоян О. Я. Радіостанція як ділове підприємство: радіожурналістика та бізнес // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 11. – С. 136–139.
5. Гоян О. Я., Гоян В. В. Журналістська телерадіоосвіта: сучасні тенденції // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 12. – С. 18–27.
6. Гоян О. Я. Становлення радіоформатів на українському радіоринку // Телевізійна й радіожурналістика. – Л., 2003. – Вип. 5. – С. 69–77.
7. Гоян О. Я. Аудиторія комерційного радіомовленння в контексті суспільних трансформацій // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 14. – С. 130–134.
8. Гоян О. Я. Психотипізація аудиторії комерційного радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 15. – С. 55–60.
9. Мамалига А. І., Єлісовенко Ю. П. Ділова гра у педагогічно-мовленнєвій підготовці магістрів журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 8. – С. 35–43.
10. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.
11. Береза Р., Єлісовенко Ю. Український театр початку ХХ ст. і виховна концепція Симона Петлюри // Українознавство. – 2003. – № 1 (6). – С. 239–241.
12. Єлісовенко Ю. П. Утвердження українознавчих підходів у вихованні // Освіта. – 2003. – 21–28 трав. – С. 14.
13. Єлісовенко Ю. П. Риторичні фігури в українському красномовстві // Стиль і текст. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 151–157.
14. Чинне законодавство України / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 800 с.
15. Основні чинні кодекси і закони України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. – 2-ге вид. – К.: Махаон, 2003. – 976 с.
16. Нове законодавство України / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003. – 600 с.
17. Педагогічна майстерність: Навч. програма / Уклад. А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко, Л. М. Хоменко. – К.: Ін-т журналістики, 2003. – 17 с.
18. Єлісовенко Ю. П. Діалогічні жанри в сучасному телевізійному мовленні / Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 10. – С. 213–217.
19. Набруско В. І. Громадська думка як предмет політико-соціологічного дослідження // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 10. – С. 94–104.
20. Набруско В. І. Законодавча база інформаційного простору України: проблеми реалізації в сучасних умовах // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Юридичні науки. – К., 2003. – Вип. 49–51. – С. 64–67.
21. Сащук Г. М. "Виклики" інформаційної безпеки // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 25. – С. 68–79.
22. Сащук Г. М. Психологічна компонента інформаційної безпеки особистості // Дослідження світової політики.: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 26. – С. 182–197.
23. Symonina N. Freedom of Speech in Ukraine: An Insider's Perspective // Ngo News. – №
22. – Freedom House, 2003. – P. 11–12.
24. Хоменко І. А. Псевдоевристичні форми авізуального і аудіовізуального мистецтва: проблема впливу на аудиторію // Вісн. Чернігів. пед. ун-ту. – 2003. – Вип. 21. – С. 181–185.
25. Чечель Н. П. Антропологічні наративи народно-обрядового театру Давньої України // Культура і сучасність: Альманах. – К., 2003. – № 1. – С. 15–21.
26. Чечель Н. П. Брати Чолгани, або "Хождєніє Мамая по другому світі" // Український театр. – К., 2003. – № 1–2. – С. 24–27.
27. Чечель Н. П. Генеза світоглядних метаморфоз європейської культури: від античності до просвітництва // Практична філософія. – К., 2003. – № 2. – С. 142–149.
28. Чечель Н. П. Еволюція образу людини і світу в перспективі стильового дискурсу // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – № 4. – С. 10–14.
29. Чечель Н. П. Культурфілософський дискурс української видовищної і драматичної культури: Ревізія канону // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – № 2. – С. 11–17.
30. Чечель Н. П. Польсько-Литовська доба в середньовічній Україні та ігровий наратив // Перспективи. – О., 2003. – № 4. – С. 62–66.
31. Чечель Н. П. Поняття стилю в термінах філософії // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 72–80.
32. Чечель Н. П. Проблема класифікації стилю в західних джерелах // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 51. – С. 143–150.
33. Чечель Н. П. Світоглядні метаморфози європейської культури: від 1789 року до кризи гуманізму // Практична філософія. – К., 2003. – № 3. – С. 56–62.
34. Чечель Н. П. Стильові горизонти видовищної і драматичної культури Київської Русі // Вісн. Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – № 3. – С. 12–18.
35. Чечель Н. П. Схід-Захід: Стильова парадигма // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. – К.: Віпол, 2003. – Вип. 11. – С. 220–226.
36. Чечель Н. П. Філософсько-антропологічний дискурс українського шкільного театру XVIII ст. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. – К.: Віпол, 2003. – Вип. 12. – С. 59–65.
37. Чечель Н. П. Явище "тотального театру" як феномен української козацької культури // Мультіверсум. – К., 2003. – Вип. 35. – С. 175–183.

2004 рік


1. Андрющенко М. Ю. Творення іміджу телебачення України: Автореф. дис. … к. філол. н.: 10.01.08 – К., 2004. – 19 с.
2. Гоян В. В. Візуальний образ міжнародного телеканалу "Німецька хвиля" // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 14.
3. Гоян В. В. Спецкурс "Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід" у контексті розуміння візуальної сутності телебачення” // Тези допов. на Міжнар. наук.-практ. конф. “Журналістика–2004 у світлі підготовки журналістських кадрів". – К., 2004.
4. Гоян О. Я. Радіомовлення пострадянських країн та загальноєвропейська система ліцензування / Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 17. – С. 50–55.
5. Гоян О. Я. Звуковий образ комерційного радіомовлення: особливості формування // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004 – Т. 18. – С. 50–56.
6. Гоян О. Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004 – Т. 19. – С. 38–43.
7. Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Підруч. для студ. Ін-ту журналістики. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – 190 с.
8. Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Підруч. для студ. Ін-ту журналістики. – 2-ге вид., доп. – К.: Веселка, 2004. – 245 с.
9. Єлісовенко Ю. П. Історичні аспекти розвитку вітчизняного красномовства // Зб. наук. праць НДІУ МОН України. – К.: Міленіум, 2004. – Т. 2. – С. 317–320.
10. Єлісовенко Ю. П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 15. – С. 15–22.
11. Кошак К. О. Телепередачі для дітей та юнацтва: тематика, візуальна структура, психологія сприйняття // Становление региональной журналистики: Сб. науч. работ / Отв. ред. Н. А. Евдокимов. – Луганск: Изд-во ВНУ им. Владимира Даля, 2004. – Вып. 1. – С. 65–74.
12. Миронченко В. Я. Коли радіо говорило азбукою Морзе // Говорить і показує Україна. – 2004. – 24 квіт.
13. Миронченко В. Я Професійні тренінги майбутніх радіожурналістів // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 15.
14. Миронченко В. Я. Технічні засоби радіомовлення та звукозапису: Посіб. для студ. Інституту журналістики. – К., 2004.
15. Сащук Г. М. Шляхи забезпечення інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2004. – Вип. 50. – Ч. 1.
16. Сащук Г. М. Суспільний механізм забезпечення інформаційної безпеки телевізійного простору України // Доп. та повід. Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 23–24 верес. 2004 р. – Л., 2004. – С. 446–450.
17. Хоменко І. А. Ренесанс радіомистецтва і сучасна журналістська освіта // Журналістика–2004 у світлі підготовки журналістських кадрів: Тези конференції / Інститут журналістики, 27–28 трав. 2004 р. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 80–81.
18. Хоменко І. А., Фоменко В. І. Суспільно корисний вплив оригінальної радіодраматургії // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 15. – С. 108–110.
19. Хоменко І. А. Від класичної повісті до сучасної радіоп'єси. (Спроба дослідження ідейно-тематичного паралелізму творів Ш. де Костера, М. Коцюбинського та М. Л. Кашніц) // Сіверянський літопис. – 2004. – № 5–6. – С. 40–43.
20. Хоменко І. А. Психоаналітичні дослідження біографії і творчої спадщини Михайла Коцюбинського: проблема верифікації // Журналістика. – 2004. – Вип. 3 (28). – С. 102–107.
21. Хоменко І. А. Між поезією і технологією (Креативність як творча домінанта самостійної роботи студентів Інституту журналістики) // Стиль і текст. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 123–133.
22. Хоменко І. А. Ренесанс радіомистецтва і сучасна журналістська освіта // Наукові записки Інституту журналістики. – 2004. – Т. 16. – С. 32–36.
23. Чечель Н. П. Антропологія стилю періоду західноєвропейського бароко і рококо // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 19–25.
24. Чечель Н. П. Антропологічна перспектива народно-містеріального театру в Україні // Мультиверсум. – К., 2004. – Вип. 39. – С. 238–246.
25. Чечель Н. П. Дискурс стилю в європейській культурі XIV–XVI століть // Філософські обрії: Наук.-теоретич. часопис Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – К.; Полтава, 2004. – Вип. 11. – С. 190–201.
26. Чечель Н. П. До питання культурфілософської класифікації стилю // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Філософія. Політологія. – К., 2004. – Вип. 67. – С. 99–100.
27. Чечель Н. П. Інтерпретативні культурні системи кам'яної доби // Філософська думка. – К., 2004. – № 1. – С. 15–26.
28. Чечель Н. П. Культурно-мистецький розквіт в Україні XVIII ст. як філософська проблема // Практична філософія. – К., 2004. – № 2. – С. 192–196.
29. Чечель Н. П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української видовищної і драматичної культури від початків до ХVІІІ ст. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – 240 с.
30. Чечель Н. П. Стилістика західноєвропейської культури ХІV–XVII століть і український наратив // Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень (До 170-річчя філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка): Матеріали Міжнародної наукової конференції "Людина–Світ–Культура", 20–21 квіт. 2004 р. – К., 2004. – С. 536–537.
31. Чечель Н. П. Стилістика української видовищної і драматичної культури періоду Гетьманщини // Наукові записки: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 239–247.
32. Чечель Н. П. Стилістичні принципи української видовищної і драматичної культури доби козаччини та вертепне дійство // Мультиверсум. – К., 2004. – Вип. 40. – С. 97–106.
33. Чечель Н. П. Стильові особливості видовищної і драматичної культури європейського середньовіччя і Відродження // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 251–256.
34. Чечель Н. П. Шляхи формування національного стилю: Культурно-мистецький дискурс України XVII–XVIII століть // Культура і сучасність: Альманах. – К., 2004. – № 2. – С. 16–20.
35. Чечель Н. П. Явище "тотального театру" як феномен української козацької культури // Допов. на Міжнародній науково-практичній конференції Фулбрайтівського товариства в Україні, 22–24 жовт. 2004 р. – К., 2004.

2005 рік


1. Гоян В. В. Творчість телевізійного ведучого: теоретико-прикладний аспект // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 18.
2. Гоян В. В. Телевізійний ведучий міжнародного телеканалу: стиль, образ, типаж // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 19.
3. Гоян В. В., Гоян О. Я. "Німецька хвиля" і український телерадіоринок: становлення діалогу // Нова філологія: Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – № 3. – С. 48–60.
4. Гоян О. Я. Радіожурналістика та бізнес: становлення теорії взаємозв’язку // Інформаційне суспільство. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 36–41.
5. Гоян О. Я. Специфіка рекламної діяльності у пострадянському радіоефірі // Журналістика. – К., 2005. – С. 54–66.
6. Гоян О. Я. Комерційне радіомовлення: журналістика і підприємництво в радіоефірі: Монографія. – К.: Інститут журналістики. 2005. – 319 с.
7. Єлісовенко Ю. П. Українознавчий підхід до виховання // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К., 2005. – Т. 6. – С. 432–435.
8. Єлісовенко Ю. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Ораторське мистецтво" студентами-заочниками. – К., 2005. – 20 с.
9. Єлісовенко Ю. П. Культура екранного мовлення в об'єктиві моніторингу // Освіта. – 2005. – № 19 (5149). – С. 8.
10. Єлісовенко Ю. П. Педагогічні уроки Помаранчевої революції // Освіта. – 2005. – № 33 (5163). – 10–17 серп.
11. Єлісовенко Ю. Підприємництво без прикрас, або Промисел на полі чудес // Україна молода. – 2005. – 22 берез. – С. 8.
12. Добросусідство замість любовного роману // Вечірній Київ. – 2005. – 15 черв. – С. 3.
13. Єлісовенко Ю. У Швеції переміг не соціалізм, здоровий глузд // Вечірній Київ. – 2005 – 30 лип. – С. 5.
14. Єлісовенко Ю. Чи не занадто дорога у нас дорога? // Україна молода. – 2005. – 28 верес. – С. 6.
15. Перець П. Всім усе, всім про все. – К.: Логос, 2005. – 136 с.
16. Кошак К. О. Телебачення – активний засіб формування соціальних навичок життя дітей і підлітків // Формирование политической культуры молодежи средствами телевидения и радио: Сб. науч. работ / Отв. ред. Н. А. Евдокимов. – Луганск: Изд-во ВНУ им. Владимира Даля, 2005. – Вып. 2. – 212 с. – С. 107–113.
17. Миронченко В. Я. Конкурсні трофеї професіоналів (нотатки з конкурсу творчої майстерності радіожурналістів) / Другий міжрегіональний конкурс творчої майстерності працівників телебачення і радіомовлення. – К., 2005.
18. Миронченко В. Я. Чому Україна має вступати в НАТО. – К., 2005.
19. Миронченко В. Я. Ведучий у практиці сучасного радіомовлення. – К., 2006.
20. Набруско В. І. Державне радіомовлення: плюралізм поглядів, всеосяжність охоплення // Вибори Президента України–2004: проблеми теорії та практики: Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9–10 червня 2005 р. – К.: Атіка, 2005. – С. 501–504.
21. Набруско В. І. Не рубаймо з плеча. Українське радіо: яким йому бути – державним чи суспільним? // Віче. – 2005. – № 12. – С. 22–23.
22. Хоменко І. А., Фоменко В. І. Художньо-документальна програма ("feature") з точки зору інформаційної безпеки // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2005. – Т. 18 (57). – № 3. – С. 37–42.
23. Хоменко І. А., Фоменко В. І. У пошуках втраченого змісту. (Лінгвістична модель художньо-документальної програми для сучасного українського радіомовлення) // Стиль і текст. – 2005. – Вип. 6. – С. 126–131.
24. Чечель Н. П. Парадигма стилю в західноєвропейській культурі першої половини ХІХ сторіччя // Філософська думка. – К., 2005. – № 4. – С. 17–28.

2006 рік


1. Мамалига А., Єлісовенко Ю. Життя віддане пошукові коду порозуміння: Архетипи наукової творчості Наталії Непийводи // Наукові читання Інституту журналістики на пошану Н. Ф. Непийводи. – К., 2006. – Вип. 5. – С. 15–18.
2. Єлісовенко Ю. П. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих // Ведучий у практиці сучасного радіомовлення: Збірник навчально-методичних матеріалів / Упоряд. В. Я. Миронченко. – К.: Укртелерадіопресінститут, 2006. – С. 51–63.
3. Єлісовенко Ю. П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст: Збірник наукових праць, присвячених 80-літтю проф. М. О. Карпенко / За заг. ред. О. С. Снитко Л. П. Дядечко. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – С. 300–305.
4. Єлісовенко Ю. П. Інтонаційна диференційованість інформаційного, аналітичного та художньо-публіцистичного мовлення // Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Журналістика. – 2006. – Вип. 14. – С. 47–50.
5. Кошак К. О. Моральність українського телеефіру, або Що дивляться наші діти? // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: Филология. – 2006. – Т. 19 (58). – № 3. – С. 219–224.
6. Кошак К. О. Сучасний стан Українського телебачення для дітей та юнацтва // Наукові записки Луган. пед. ун-ту. Сер.: Філологічні науки. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – Вип. 7. – С. 108–122.
7. Кошак К. О. Телемовлення для дітей та юнацтва: проблеми та перспективи // Вісн. Та


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові