Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Типологічна класифікаці я дитячих періодичних видань в Україні

Давидченко Т. С.

асп.

УДК 070.489-053.2 (477)

Моніторинг ЗMК

У статті здійснено типологічну класифікацію дитячих періодичних видань. Запропоновано типологічну схему для аналізу дитячої періодики, за допомогою якої угруповано типи і види сучасних газет і журналів для дітей, знайдено їх місце в загальній системі періодичного друку.

Ключові слова: схема, преса для дітей, журнал, газета, типологічна класифікація, тип, вид.

The author of the article had done the typological classification of the modern Ukrainian children's newspapers and magazines. The typological scheme for the kids' press analysis is proposed, which allowed grouping of the types and kinds of the modern children's newspapers and magazines, their place in the general system of periodicals is also defined.

Keywords: scheme, press for kids, magazine, newspaper, typological classification, type, kind.

В статье осуществлена типологическая классификация детских периодических изданий. Предложена типологическая схема для анализа детской периодики, с помощью которой сгруппированы типы и виды современных газет и журналов для детей, найдено их место в общей системе периодической печати.

Ключевые слова: схема, пресса для детей, журнал, газета, типологическая классификация, тип, вид.

ипологічна структура української дитячої преси зазнає нині радикальних змін. Змінюють своє місце в ній старі типи видань і з'являються зовсім нові. Дослідники стикаються з мінливістю, рухливістю типологічних характеристик навіть у рамках одного видання. Неоднозначність, суперечність і нестійкість цих тенденцій свідчать про принципову незавершеність процесу трансформації. Звідси – труднощі в класифікації видань.

Питання класифікування друкованих масмедіа взагалі та дитячих зокрема цікавить низку науковців [1; 2; 3]. А. Акопов, наприклад, досліджуючи радянські технічні видання, подає таку типологічну класифікацію, що її можна назвати універсальною та використовувати для аналізу будь-яких видів друкованої періодичної продукції; а М. Руденко робить спроби типологічного аналізу, виходячи з реально існуючих типів і видів дитячих видань. Проте ці здобутки не відображають характеру дитячої преси періоду незалежності України, не враховують змін, що відбулись і далі відбуваються в галузі дитячої преси та в усій системі періодичного друку. Зважаючи на це – наша робота є актуальною.

Нині гостро виникла необхідність систематизації видань, створення такої схеми, яка б була універсальною для класифікування, упорядкування типів, видів періодичної продукції та враховувала зміни і рухливість типологічних меж. А особливо це стосується дитячої преси. Звідси – мета статті: здійснити типологічну класифікацію сучасних українських дитячих газет і журналів, створити класифікаційну схему для аналізу дитячої періодики.

Одним із основних елементів теоретикотипологічного аналізу видань є класифікація. Це невід'ємна частина типологічного аналізу. Саме класифікація дозволить розглянути велику кількість дитячих видань, поділити її на групи за спільністю деяких ознак і, таким чином, виявити типи для теоретичного аналізу з точки зору їх характеристик, генезису, взаємозв'язків одне з одним на всіх рівнях ієрархічної структури [1, 123].

Проблема класифікації дитячих видань цікава і в бібліографії, і в книгознавстві, і в інформатиці, й, нарешті, в практичному журналістикознавстіві [1, 122].

Хоч усталеної класифікаційної схеми дитячої періодики до сьогодні не існувало, проте здійснювався практичний поділ видань за різноманітними ознаками. Такі поділи відбувалися в статистичних довідниках, бібліографічних покажчиках, каталогах, літописах періодичних видань тощо.

Так, у статистичних довідниках, бібліографічних покажчиках та літописах періодичного друку видання поділяють за цільовим призначенням, за тематикою та читацькою адресою [4; 5; 6].

У каталогах періодичних видань України [7] основний поділ газет і журналів робиться за тематикою.

Найменування типів журналів/газет, що використовуються на практиці, як правило, беруться з друкованих підзаголовків, визначених видавцем. Потім ці найменування з підзаголовків потрапляють до Каталогів періодичного друку України, бібліографічних покажчиків, рекламних проспектів тощо. Журнальні підзаголовки здебідьшого не відповідають справжньому типу за цільовим призначенням. Скажімо, більшість "пізнавальних", за визначенням редактора, дитячих видань можна віднести до суто розважальних, таких, що не несуть пізнавального змісту: журнали "Комікс Сімпсони", "Bratz".

Підзаголовки часто мають випадковий характер і залежать від безлічі причин, головним чином від прагнення редакторів видавати бажане за дійсне, а також від певної традиційності, що склалась у видавничому колі.

У деяких виданнях теж доволі розмито вказано на типологічну приналежність того чи іншого видання. Наприклад, один із журналів позиціонує себе як "журнал для юных волшебников". Насправді – це тип журналу ігрового спрямування. У гонитві за поетичною і гарною назвою підзаголовка журналу/газети редактори часто забувають вказати до якого типу належить їхнє видання, а тим часом таке визначення дуже потрібне батькам, вихователям, які не знають, що вони купують для своєї дитини. Адже власникам, видавцям ніхто ж не забороняє вміщувати так звані "слогани", підзаголовки видання на обкладинці, але, вважаємо, поетичні вислови типу: "Твои лучшие подружки" (журнал "Bratz"), або "Всегда быть первым!" ("Познайка"), "Бути розумним – це круто!" ("Професор Крейд"), "Большой журнал для маленьких" (журнал "Ухмалыш") мають стояти після типологічного (цільового) визначення журналу чи газети.

Наш аналіз дитячих періодичних видань показав недосконалість побутуючих засад типологічного поділу сучасної періодики, семантичну нерівномірність і термінологічну неточність більшості журнальних підзаголовків. Однією з головних причин цього є відсутність критерію оцінки типу та відсутність теоретичного обґрунтування для визначення типу. Таким чином, усі найменування типів дитячих журналів, що використовуються на практиці, склалися з різних підходів до оцінки видань, із використання різних типоформулювальних ознак і тому не становлять єдиної системи.

Для того щоб привести всі видання в систему, треба їх класифікувати. Перше питання, яке виникає при створенні будь-якої класифікації – це вибір головної ознаки (основи) поділу досліджуваної множинності об'єктів. За ознаку поділу для класифікації сучасних дитячих журналів і газет нами обрано цільове призначення. Ця ознака, на нашу думку, найповніше й узагальнено відображає сенс поділу дитячих видань.

Бібліографи та книгознавці ще з 20-х років, обговорюючи проблеми класифікації друкованих видань, у багатьох роботах аналізували ознаки ділення, серед яких головним, визначальним "первинним", на думку А. Черняка було визнано саме цільове призначення [1, 128]. Цієї думки дотримувались і деякі журналістикознавці, вважаючи підставою для поділу дитячих видань саме функціональне, або цільове призначення [2, 24].

Ця ознака поділу друкованих видань використовується також у книгознавстві і бібліотекознавстві, видавничій справі та статистичному друкові.

Типи дитячих видань за цільовим призначенням складалися поступово в процесі розвитку держави, суспільства та за мірою диференціації всієї системи преси. До теперішнього часу сформувалася сукупність різних типів газет і журналів для дітей за цільовим призначенням.

Кожного разу при класифікаційному аналізі будь-яких об'єктів виникають термінологічні складнощі, пов'язані з найменуванням множин та підмножин, розташованих на різних ієрархічних рівнях. Ієрархічний ланцюг у класифікаційних схемах різних галузей знань дається по-різному, очевидно, за встановленою традицією: "клас-підклас", "рід-вид", "тип-підтип" тощо. Для зручності аналізу ми обираємо ланцюжок, запропонований ученим А. Акоповим [1, 130]: "рід – вид – тип" (див. схему 1) і представляємо три сходинки класифікації видань для дітей.

На першій сходинці нашої класифікації газети і журнали для дітей (рід видань) поділяються на п'ять основних видів: пізнавальні, розважальні, навчальні, художні, наукові. Такий поділ ґрунтується на виховних засадах та симбіозі трьох основних педагогічних функцій (виховна, навчальна, розвиваюча), що їх має виконувати дитяча періодика, а також на зацікавленні дітей у задоволенні тією чи тією інформацією.

Кожен із п'яти названих видів журналів та газет у свою чергу розділяється на типи (друга сходинка класифікації), які включають в себе групи конкретних журналів (третя сходинка класифікації).

Так, функціональна структура дитячих друкованих мас-медіа відповідає їх типологічній структурі. Найчисленніша, визначена (з точки зору типу) за цільовим призначенням група журналів, у підзаголовку яких міститься слово "пізнавальний". Наприклад, пізнавально-розважальні, пізнавально-ігрові (журнали: "Пізнайко", "Професор Крейд", "Стежка"). Далі виділяємо видання з іншими підзаголовками, такими як от: розважальні, навчальні, художні, наукові (схема 1).

 

звідки береться мед (про пасіку і бджіл) ("Велика дитяча газета"). І все це в суміші з безліччю розважальної інформації – анекдотами, вікторинами, малюнками ("Велика дитяча газета", журнал "Викрутас"). Досить довгий час традиції "тематичних номерів" слідує пізнавально-ігровий журнал "Пізнайко". Ось деякі з тем: "Неймовірні тварини", "Про "країну ведмедів" ("Пізнайко" українськомовний), "Про Индию", "О Компьютерах" ("Познайка" російськомовний) тощо. Такий виклад матеріалу тематично, через гру дозволяє редакторам привернути увагу найбільшої кількості читачів.

Схема 1. Типологічна класифікація українських друкованих газет і журналів для дітей

Розглянемо види і типи газет та журналів нашої класифікації.

Існують п'ять видів газет і журналів для дітей.

Пізнавальні

До цього виду відносяться всі видання, що мають переважно пізнавальний зміст. Тематика таких газет і журналів вельми розмаїта. Більшість найпопулярніших серед дітей журналів і газет подають потрібну інформацію через гру, адже гра – найприродніше заняття для малечі. Лише в поодиноких виданнях редактори намагаються донести до дитини "пізнавальне" упорядковано, створюючи в такий спосіб тематичні журнали. У решті журналів/газет такий матеріал подається вроздріб, що безперечно шкодить виданню, ускладнює сприйняття дитиною потрібної інформації. Наприклад, на одній сторінці редактори торкаються теми астрономії (про Чумацький шлях), на іншій – тема вже різко змінюється і дітям розповідають про те,

Усі пізнавальні видання чітко поділяються на два типи: енциклопедичні та суто ігрові. До ігрових належать – "Пізнайко", "Професор Крейд", "Bratz-модница", "Умійко", "Веселые идейки", "Малятко", "Стежка", "Ухмалыш", "Велика дитяча газета".

Енциклопедичний тип

До цього типу відносимо ті видання, що представляють собою так звану "маленьку енциклопедію" чи "маленьку бібліотеку". Вони є першим кроком дітей на шляху до вивчення великих словників та енциклопедій. У цікавій формі в них розповідається про мистецтво, історію, архітектуру, природу. За своїм виглядом вони нагадують тонкі журнали. Їхня особливість – наявність скріпок або отворів, через які можна протягнути швидкозшивач, щоб надовго зберегти їх у спеціальній фірмовій теці. Цей тип видання представлений в Україні журналом – "Бібліотека журналу "Дивосвіт – казки, легенди, міфи"".

Розважальні

На сучасному ринку періодики для дітей чимало видань розважального характеру: діти люблять розважатись і читати про розваги та заради розваги (особливо це стосується дітей середнього шкільного віку). Причиною виникнення багатьох розважальних видань і стало те, що редакторам легше розважити дитину, аніж навчити й виховати. Такі журнали – це здебільшого ще один спосіб використати вільний час дитини, зацікавити її ненадовго коміксом, або кросвордом.

Треба окремо сказати про такий блок, обов'язковий майже в кожному журналі чи газеті, як "розважальний". Кросворди, ребуси, шаради, всілякі лабіринти й комікси – без цього уявити собі видання цього типу практично неможливо. І це також закономірно, але, вважаємо, що питома вага таких матеріалів щодо останніх залежить від стадії циклу, на якому газета чи журнал перебувають у даний момент. Цілком можливо, що завтра ці видання поповнять ряди пізнавальних, більш якісних видань. Тобто перейдуть на інший ступінь розвитку.

Види розважальних видань представлені двома основними типами: 1) журнали/газети кросвордів. Це такі видання газети як "Клякса", "Призові дитячі сканворди", Развлекайка", "Сказочные кроссворды", "Хатинка сканвордів"; журнали: "Детские кроссворды", "Кешины кроссворды", "Bratz"; 2) журнали та газети коміксів: "Комикс Симпсоны", "Комикс: Marvel: команда", "Комикс: фантастическая четверка".

Навчальні

Ці видання покликані насамперед допомогти дитині у навчанні. Одночасно такі журнали/газети можуть також стати у нагоді батькам, педагогам, вихователям, адже вони друкують кориснй наочний матеріал (нові форми ігор, вправ). Наприклад, допоможуть навчити основ англійської мови, математики, журнал може прийти на допомогу і дошкільникові, що разом із батьками вивчає абетку. Часто такі видання є двомовними (в одному журналі матеріал подається різними мовами: українською і російською), або навіть тримовними (англійська, українська, французька). Всі навчальні видання поділяються на два типи: 1) освітні (ж/г уроків), 2) релігійні.

Освітні видання представлені журналами "Posnayko" (для дітей віком 4–8 років, що вивчають англійську мову), "Абетка", "Абетка в картинках", "Букварик", "Буковинкивеселинки", "Веселі уроки – веселі уроки – jolly lessons", "Граємо в англійську", "Математика в картинках" тощо.

Особливим у межах виду навчальних видань є тип релігійного журналу. Нині він набуває особливої популярності. Такі журнали прагнуть навчити дитину "релігійної грамоти", дати їй духовну освіту (журнал "Тропинка").

Культурологічні

Основа кожного номеру таких видань – художній матеріал, вітчизняна, світова класика та фольклор.

Чітко поділяються на два типи: 1) літературно-художні видання, в яких велика увага приділяється питанням літератури, друкують на своїх сторінках велику кількість художніх творів): журнали: "Яблунька". "Джміль" "В мире сказок", "Соняшник", "Котя", "Розмальовок 20", "Чарівна казка"; 2) літературномистецькі (приділяється увага різним видам мистецтва, на своїх сторінках висвітлюють різноманітні культурні події): журнал: "Веселочка".

Науково-популярні

Саме цей вид друкованих мас-медіа є дієвим засобом популяризації спеціальних знань серед широкого дитячого читацького загалу. У таких журналах міститься наукова теоретична і практична інформація. Видання подібного типу розраховані не лише на дітей, що визначилися зі своїми інтересами, вони сприяють і пробудженню такого інтересу, виявленню схильностей. Цей вид дитячої преси представлений двома типами: технічноприкладними та науково-художніми журналами: "Юний моделіст-конструктор", "Юний технік України".

Таким чином, виконана нами класифікація сучасної української дитячої періодики, здійснена за цільовим призначенням, дозволила представити всю сукупність дитячих журналів і газет у вигляді системи. На основі цієї класифікації створено типологічно-класифікаційну схему (див. схему 1), яка допомогла угрупувати та виявити типи дитячих видань, їх місце в загальній системі періодичного друку.

Але для вичерпного теоретико-типологічного аналізу треба зробити ще й аналіз типів, знайти фактори й ознаки, що впливають на їх формування, складову структуру кожного типу, та це вже напрями нашої подальшої роботи.

1. Акопов, А. Типология советских научнотехнических журналов : дисс... канд. філол. н. : 10.

  1. 10. / А. Акопов. – Ростов н/Д., 1979. – 216 с.

  2. Мягкова, Л. Особенности и общин характеристики оформления детских газет // Вест. Москов.о ун-та. Сер. 10 : Журналистика. – 2000. – № 1. – С. 24–25.

  3. Руденко, И. Детская печать России на современном этапе // Вест. Москов. ун-та. Сер. 10. : Журналистика. – 1997. – № 1. – С. 48–56.

  4. Друк України (2006) : стат. зб. / уклад. С. Буряк. – К. : Кн. палата України, 2007. – 112 с.

  5. Періодичні видання УРСР 1917-1960. Газети : бібліогр. довід. – Х. : Ред.-вид. відділ

    Книжкової палати УРСР, 1965. – 205 с.
  6. Літопис періодичних видань УРСР 1984 : держ. бібліогр. покаж. УРСР. – Х. : Ред.-вид. відділ Книжкової палати УРСР ім. І. Федорова, 1990. – 185 с.

  7. Каталог видань України на 2008 рік. – К. : Державне підприємництво з розповсюдження періодичних видань "Преса", 2008. – 238 с.

 

 


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові