Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Основні стандарти подачі інформації журналістом

Л. В. Супрун


к. філол. н.
УДК 070.11

 

У статті окреслено основні стандарти інформаційної діяльності журналістів: оперативність, точність, достовірність, повнота викладу матеріалу, зрозумілість зображення, простота мови тощо. Доводиться, що ці фактори відіграють вагому роль у професійному становленні журналіста.
Ключові слова: стандарти подачі інформації, журналістська діяльність, індивідуальний стиль жур на ліста.

In the article it is described the main standards of the informational activity of the journalists : the effi -ciency, the accuracy , the reliability , the completeness of the account of the material , the intelligibility of the representation, the simplicity of the language etc . It is proved that these factors play a significant role in the professional forming of the journalist .
Keywords: the standards of giving of the information , the activity of the journalists , the individual style of the journalist .

В работе определены главные стандарты информационной деятельности журналистов: оперативность, точность, достоверность, полнота изложения, материала, доступность изображения и речи. Дока зu вается, что yти факторы играют весомую роль в профессиональном становлении журналиста.
Ключевые слова: станарты подачи информации, журналистская деятельность, индивидуальный стиль журналиста.

Оволодіння будь-якою професією передбачає дотримання певних правил, норм, стандартів. Журналістика як діяльність, спрямована на забезпечення людини, суспільства інформацією, повинна зреалізовуватися не лише відповідно до загальноприйнятих етичних норм, а й керуватися професійними стандартами, фаховими нормами подачі інформації. В. Різун зауважує, що "журналістика належить до тих професій, які мають багато соціально, психологічно й політично визначених моделей реалізації" [1, 15]. Проте це не означає, що нова, несподівана ситуація потребуватиме інших правил діяльності журналіста, зокрема подачі ним суспільно значущої інформації.
Будь-яка інформація, що пропонується ЗМІ, повинна відповідати таким стандартам, як оперативність, точність, достовірність, повнота у викладі інформації, зрозумілість зображення, простота мови, відокремлення фактів від коментарів та оцінок [2, 21]. Розглянемо детальніше сутність основних правил подачі журналістом інформації. Оперативність журналістської діяльності полягає у своєчасному повідомленні певної інформації, вона є досить важливим принципом новинної журналістики. Запізніла інформація вже не актуальна, не цікава. Наявність таких матеріалів на сторінках газет, журналів лише знижує рейтинг видання, бо кожен читач прагне отримувати своєчасну,а отже, оперативну інформацію.
Оперативність як елемент діяльності масмедійної системи тісно пов'язана з достовірністю, правдивістю пропонованої для аудиторії інформації. Часто в гонитві за першість у поданні сенсаційного матеріалу новин кореспонденти не перевіряють отриманої інформації(особливоцестосуєтьсявидань,джерелом інформації для яких слугує інтернет). Таке ставлення до професійної діяльності не може бути схвальним, бо призначення журналістики насамперед – інформувати суспільство. Порушуючи стандарт достовірності інформації, журналіст перестає бути справжнім журналістом, тому що цим самим він заперечує сутність свого призначення.
Забезпечення правдивості інформації полягає у наявності посилання кореспондента на авторитетне джерело інформації, на яке служби ЗМІ повинні посилатися чітко і недвозначно. Посилання на джерело інформації є для користувача конкретного видання єдиним доказом того, що йому розповідають про речі, які відбуваються насправді, а не про фантазії журналістів. Інформацію завжди слід отримувати з першоджерела (лише якщо це об'єктивно неможливо – з того джерела, яке стоїть найближче до оригіналу) [2,24]. Українське законодавство дозволяє журналістові нерозкривати джерела інформації, проте використання редакцією анонімних джерел досить обмежене. Новину з посиланням на таке джерело можна подавати лише за обставин, коли інформація є суспільнозначущою, редакційна колегія переконана в авторитетності цього джерела і бере на себе відповідальність за правдивість поданої нею інформації.
Точність інформації визначається відповідністю поданих журналістом фактів реальним подіям чи даним. Цей стандарт заперечує спотворення первинного змісту інформації. За точність наведених у відео чи друкованому матеріалі відомостей щодо певних подій відповідальність несе кореспондент. Тому дуже важливо перевіряти кожну новину (якщо йдеться про новинну журналістику) щонайменше у двох джерелах інформації. "Якщо у редакції є сумніви щодо точності інформації, а перевірити її з певних причин неможливо, від неї слід відмовитися, якою б цікавою вона не була.Що більш сенсаційною чи скандальною виглядає інформація,– то ретельнішою має бути її перевірка"[2,24]. Журналіст повинен пам'ятати,що неточна інформація – це вже дезінформація.
Реалізація стандарту повноти подання інформації полягає у представленні її в найбільш повному обсязі, наскільки це можливо за конкретних обставин.Інформація вважатиметься такою, якщо міститиме у собі відповіді на такі основні запитання: що сталося? (або що сказав?); хто скоїв?(хто сказав?); де сталося? (де сказав?); коли сталося? (коли сказав?); як сталося?(за яких обставин було сказано?). Журналіст повинен враховувати і деталі, і контекст, у якому розглядається певне питання, суспільне явище, подія.
Інформація, подана кореспондентом, повинна бути об'єктивною, відокремленою від коментарів чи оцінок самого автора публікації. Працівник масмедіа(особливо новинного видання) не має права коментувати факти, висвітлені у матеріалі, подавати чужу думку як свою власну, висловлювати свій особистий висновок, власні враження, емоції."У матеріалах інформаційних редакцій ЗМІ не повинно бути лексики, яка має оцінювальний відтінок. Оцінювати подію, персону, вчинок має право користувач, якого ЗМІ повинні забезпечити всією необхідною для цього інформацією [2,38].Дещо по-іншому діє цей стандарт в умовах аналітичної журналістики: кореспондент аналізує певні явища, події, подає коментарі компетентних у конкретному питанні осіб, висвітлює протилежні погляди, але право зробити висновок залишає за читацькою аудиторією (якщо це друковане видання). "Недопустимим є ігнорування думок або фактів, які "не працюють" на підтвердження авторської версії або авторського висновку" [2, 39]. Журналіст лише спрямовує думку читача, спонукає до роздумів, а в дея ких випадках і до активних дій.
Не менш важливим для якісної журналістської діяльності є дотримання принципу зрозумілості зображення та простоти мови. Будьяке фото чи відео, що супроводжує інформацію, має бути зрозумілим глядачеві. Мова повідомлення – простою. "Використання професіоналізмів і термінів повинне бути виправданим стилістично. Крім того, воно повинне бути помірним, доцільним, зрозумілим. Завжди слід пам'ятати, що деякі з професіоналізмів і термінів можуть бути невідомі читачевінепрофесіоналу. Тому, якщо не можна обійтися без якогось спеціального слова, його потрібно вміло подати у контексті" [3, 74]. Не варто зловживати іншомовною лексикою, абревіатурами, бо їх надмір ускладнює сприймання, розуміння викладеного в газеті матеріалу. Наприклад: "Власне, справжній революційний демос та його свідомість, якщо хочете – громадянське суспільство, треба ще винайти у непростій боротьбі за емансипативну політику. Як співав Джон Леннон, "workingclassheroissomethingtobe "! Епоха реакції підсовує сурогати зпоміж медіазірок або музейні експонати національного пантеону. Живу демократію треба перевинайти серед живих же "маленьких українців" (Дзеркало тижня. – 2007. ? 48. С. 20).
У висвітленні будьякого питання ЗМІ повинні дотримуватися Конституції України, чинного законодавства, норм міжнародного права, які визнано нашою державою.
Журналістська діяльність не може бути прогнозованою, спланованою, проте вона повинна відбуватися згідно з етичними та правовими нормами, керуватися професійними стандартами.
Становлення журналіста – процес тривалий і динамічний. Значну роль у професійному становленні кореспондента, у виборі виду масмедійної діяльності відіграють особистісні якості журналіста. Стиль діяльності, спрямованість і соціальна позиція журналіста здебільшого залежать від темпераменту особи, яким немалою мірою витворюється індивідуальна неповторність особистості, її почуттєва сфера, поведінка. Значне місце у структурі творчої собистості журналіста належить його характеру – тим особливим прикметам, рисам, яких індивід набуває в суспільному середовищі. Одна з основ журналістської діяльності – мовлення, досконале володіння яким забезпечує професійний успіх. Тому журналіст зобов'язаний ретельно готуватися до виступу на шпальтах газет, у радіо чи теле-ефірі. Реалізації зовнішнього мовлення передує мовлення внутрішнє "длясебе", яке дає кореспондентові змогу систематизувати інформацію, щоб подати її у найбільш ефективному вигляді.
Журналіст повинен дотримуватися основних стандартів інформаційної діяльності. "Засадничим принципом діяльності ЗМІ є баланс між правами журналістів на свободу слова й інформації та їх відповідальністю, яка забезпечує вчасну передачу правдивої суспільно-значущої інформації від її джерел до кожного члена суспільства з тим, аби кожен громадянин мав змогу визначити своє місце і роль серед подій і проблем та прийняти адекватней усвідомлене рішення [2,17]. Усі ці фактори відіграють вагому роль у формуванні етикету журналіста, виборі ним соціальної позиції та в його професійному становленні, сприяють якнайповнішому вираженню індивідуального журналістського стилю.

1. Різун, В. В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / КНУім.Тараса Шевченка.– К.,2004.–80с.
2.Засоби масової інформації:професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук. вид. / укл.: Т.Петрів, А.Сафаров, В.Сюмар, О.Чекмишев.–К.:Нічлава,2006.–100с.
3. Грабчиков, С. М. Слово о газете // Культура мовu журналіста / пад рyд. М. Я. Цікоцкага.– Мінск, 1982.–С.62–79.© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові