Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Стильові аспекти фахового мовлення
(на матеріалі медичної лексики)

Ніна Литвиненко

УДК 81'276. 6: 070. 486

Суттєвою ознакою української лексики, що визначає її стильове розмежування, є багатофункціональність. Українська літературна мова з часу надання їй статусу державної використовується в різних сферах суспільного життя, серед яких чільне місце займає ділове, професійне спілкування.

Функціонально-стильові особливості фахового медичного мовлення визначаються насамперед взаємодією наукового та ділового стилів мови, вживанням мовних засобів (фахових термінів) високого ступеня стандартизації, точністю формулювань. Тому цілком природно, що наукові терміни перебувають у центрі уваги, коли йдеться про стильові аспекти медичного фахового мовлення.

Медична лексика є однією з найдавніших фахових термінологій; вона формувалась на власній мовній основі, засвоюючи все те, що на час її творення виробила світова цивілізація. Медична термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб сучасності. Історія розвитку медицини, зміна наукових поглядів, інтеграція та диференціювання наукових дисциплін, культурні зв'язки, вплив лексико-семантичної системи мови - все це знайшло відображення в стилістичній неоднорідності медичної термінології.

Це явище певною мірою пов'язане з походженням сучасної української наукової термінології, яка пройшла досить довгий і складний шлях розвитку - від термінологізації спільнослов'янських і давньоруських загальновживаних слів, прямого запозичення лексичних одиниць з латинської, грецької та західноєвропейських мов до вироблення власних найновіших словотворчих моделей з використанням як національних, так і інтернаціональних терміноелементів. Усе це сприяло поділу медичної лексики на так звану народну та професійну з відповідними ознаками певної стильової приналежності.

Первісно-народна лексика була представлена національними коренями й охоплювала назви частин та органів людського тіла. Перші книги з народної медицини, так звані “Травники” та “Лікувальники”, фактично фіксували результати різноманітних спостережень щодо лікувальних властивостей рослин та їхньої дії на організм людини. Аналізуючи тексти цих перших медичних довідників з характерним для них використанням національної медичної лексики, обґрунтованістю рекомендацій, точністю та конкретністю викладу, можемо дійти висновку , що маємо ознаки стилю, певним чином наближеного до науково-публіцистичного.

Внаслідок розширення міжнародних контактів та впливу інших культур почали з'являтися перекладні й оригінальні медичні джерела латинською та грецькою мовами, які пізніше функціонували як навчальні посібники з медицини. Латина поступово ставала єдиною мовою професійних лікарів, обслуговуючи сферу наукового та ділового спілкування, тим часом як загальновживана народна медична лексика була поширена тільки серед народних знахарів, де переважав розмовний стиль мовлення.

Однак та народна медична лексика, яка збереглася, скажімо, на кінець Х1Х - початок ХХ ст. все ж таки була значно численнішою, ніж сучасна, оскільки саме вона задовольняла потреби медичної комунікації в площині “лікар-пацієнт”. Це дає підстави вважати, що подальший розвиток національної медичної термінології шляхом розширення сфери її функціонування сприяв би стильовому збагаченню українського фахового медичного мовлення в цілому. Але, на жаль, цього не сталося…

Процес розширення сфери вжитку національної медичної лексики, безпосередньо пов'язаний із розвитком українського медичного термінотворення, розпочався в другій половині Х1Х ст. з організацією Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка у Львові. Він був спрямований на розвиток власне українських медичних термінів із урахуванням усіх особливостей мовного процесу. З 1917 - 1918 рр. у зв'язку зі становленням різних форм української державності спостерігався активний розвиток національної термінології. У словниках того часу відбилося прагнення їх укладачів максимально повно подавати питому народну українську лексику або, в разі відсутності потрібних українських слів, творити їх із морфем української мови, намагаючись уникати запозичень. Таким словником став “Російсько-український медичний словник”, виданий у 1920 р. під головуванням проф. Корчак-Чепурківського. Але в сумнозвісні 30-ті роки з'являються спеціальні бюлетені, у яких друкувалися цілі низки слів (медичних термінів), що підпадали під заборону. Були вилучені з ужитку такі слова, як ломець (ревматизм), гнояк (абсцес), ядуха( сильна задишка), навіювання (гіпноз) тощо. Стилістично збагачена вже на той час українська медична національна лексика була повністю знекровлена і майже зникла з фахового спілкування.

Активне медичне словотворення в Україні розпочалося у 90-х рр. ХХ ст. разом з активізацією національного відродження в усіх галузях. Подібні явища свого часу переживала більшість країн світу. Так, наприклад, у Німеччині вже в 50-х рр. медична термінологія була переведена на національну основу; у США після другої світової війни теж мали місце схожі процеси. Більшість держав світу має свою національну термінологію, яка обслуговує різні стилі мовлення. Таке засилля латини, як у нас, спостерігалося лише в країнах колишньої соціалістичньої співдружності та деяких скандинавських.

У цивілізованому світі національна мова обслуговує всі сфери життя і, зокрема, медичне фахове спілкування. Тому подібні процеси в українській мові є природними й необхідними, хоча й пов'язані з величезними труднощами, оскільки мова живе за своїми законами. Щоб слово мало довге життя, воно повинно бути милозвучним (тобто вписатися в мелодику певної мови), лаконічним, інформативним, не створювати недоречних асоціацій. Існує правило - термінологічні словники повинні бути схвалені комітетом з наукової термінології НАН України. Тільки тоді можна уникнути помилок, зайвої синонімії та стилістичної недоречності у вживанні термінів.

Стилістична неоднорідність певною мірою визначає і характер лексико-семантичних відношень у медичній термінології, зокрема такі явища, як синонімія та паронімія, котрі, на противагу загальній лексичній системі, для термінології небажані: подвійність, множинність називання не є характерною ознакою терміна як мовної одиниці. Однак мовна реальність дає підстави й для інших висновків. Насамперед, не можна поза увагою залишати той факт, що однією з необхідних умов існування синонімів у мові вважається їхня стилістична відмінність. У сфері термінології це безпосередньо пов'язано з наявністю іншомовного відповідника, тобто, коли синонімом до власнеукраїнського терміна стає запозичення з іншої мови: адаптація (лат.) -пристосування, анемія(грец.) - недокрів'я, тонус(лат.) - напруження, вібрація (лат.) - коливання, дефект (лат.) - вада тощо. У синонімічній залежності можуть бути як терміни-однослови, так і двослови (біномени): аритмія(грец.) - порушення ритму, ангіостеноз (грец.) - звуження судин. Стилістична зумовленість синонімів, один з яких виник на національній основі, а другий - на іншомовній або за іншомовними моделями - різна. Як правило, національні терміни характерніші для художнього, науково-публіцистичного та розмовного стилів, слова іншомовного походження використовуються в суто науковій та фаховій літературі. Так, наприклад, слово грецького походження апатія вживають в основному в науковій медичній літературі та в процесі фахового спілкування, тим часом як українське слово байдужість переважає в спілкуванні лікаря з пацієнтом з метою уникнення незрозумілої для пересічної людини лексики.

Синонімічні відношення спостерігаємо також між термінами з відповідними національними та інтернаціональними формантами, зокрема препозитивними. Тут можлива як повна синонімія однокореневих утворень з певними префіксами, так і часткова. Так, наукові терміни з інтернаціональним префіксом анти-(контр-) у ряді випадків синонімічні з термінами, що мають національний префікс проти-. Вони виступають як заперечення всього поняття, названого мотивуючою основою: протизсідальні засоби -антикоагулянти (ті, що перешкоджають зсіданню крові); протиотрута - антитоксини (захисні речовини, що утворюються в організмі при введені в нього отрут бактерійного, рослинного, тваринного походження). Як бачимо, терміни грецького походження та національні в даному випадку повністю синонімічні. На вибір префікса тут впливає характер мотивуючої основи, яка поєднується з автохтонним префіксом, а інтернаціональна - з іншомовним.

Синонімія спостерігається між термінами з національним префіксом зне- та інтернаціональним де-(дез): дезінфекція(лат.), деконтамінація (знищення збудників інфекційних хвороб у навколишньому середовищі) - знезаражування. Національний та інтернаціональний префікси в даному разі теж синонімічні, до того ж вони мають розгалужене словотворче гніздо: дезінфекція-дезінфікований-дезінфікувальний; знезаражування-знезаражений-знезаражувальний. З українським префіксом не-, що поєднується як з національними, так і з іншомовними основами, у ряді випадків у синонімічні відношення вступають терміни із префіксами а-, ан- грецького та ім-, ін, ір- грецького походження, які найчастіше виступають для передачі значення “заперечення відсутності”. Повна синонімія можлива тут при наявності в одній терміносистемі однокореневих утворень: анормальний(лат.) - ненормальниий; алогічний (грец.) - нелогічний.

Звертає на себе увагу той факт, що коли в процесі функціонування одне зі слів-дублетів, утворених від запозиченого терміна, поступово виходить із ужитку, то залишається, як правило, те, що сформоване під впливом української традиції словотворення. Саме так із морфологічних дублетів потенційний - потенціональний зрештою залишилося те, що зазнало впливу досить поширеної в українській мові парадигми на -ійн- (інерційний, еволюційний).

Стилістичною неоднорідністю позначене і функціонування такого лексичного пласту у фаховій медичній термінології, як пароніми. І хоча серед основних чинників, що визначають особливість медичних паронімів, є семантична зумовленість, вони ніколи не можуть довільно заступати один одного без певних стилістичних настанов. Кожна паронімічна пара, як правило, має свою специфіку, тому при зіставлені паронімів виявляється здатність кожного з них до сполучення з іншими словами. Наприклад, пароніми кривавий - кровний - кров'яний мають спільний корінь кро(и)в- і розрізняються суфіксами -ав-, -и-, -ян-. Слово кривавий вживається насамперед у значенні “залитий кров'ю, пов'язаний з пролиттям крові, жорстокий”. Типові словосполучення кривава земля, дорога, стежка, трава, рука, рана, слід; кривавий злочин, суд, терор, бій; кривава помста: жорстока відплата за вчинені злочини. Інше, переносне значення цього слова - “нажитий важкою працею, добутий потом і кров'ю”. У цьому значенні характерними є словосполучення кривава копійка, хліб, праця; фразеологізми працювати до кривавого поту, кривавим потом умиватися - працювати важко, виснажливо.

Слово кровний вживається у значенні “той, хто має спільних предків”: кровний брат, кровна рідня, близкість; кровні узи.

Переносне значення слова: “який ґрунтується на духовній близькості, глибоко когось хвилює”: У такому випадку типовими є словосполучення кровна справа, діло, зв'язок: кровна образа - глибока образа; кровний ворог - непримиренний ворог.

Обидва названі пароніми, як правило, вживаються в художньому та художньо-публіцистичному стилях, тим часом як слово кров'яний вживається в одному значенні: “який міститься у крові або виник із крові” і слугує виключно науковому стилю, функціонуючи як медичний термін: кров'яні пластинки, кільця; кров'яна плазма, кров'яне живлення, русло. Кров'яний тиск - тиск крові у серцево-судинній системі людини й тварин.

У подібній стилістичній залежності перебувають і пароніми шкірний - шкіряний (мають спільний корінь - шкір- ; розрізняються суфіксами -н-, -ян-). Шкірний - “який стосується шкіри (шкури) - зовнішнього покриву людини і тварин; пов'язаний з хворобами шкіри”: Корінь та листя чистотілу використовують при лікуванні шкірних захворювань. Протягом свого життя змія кілька разів скидає з себе шкірний покрив, тобто линяє.

Словосполучення: шкірні судини, подразнення, захворювання.

Шкіряний - “виготовлений зі шкіри, оздоблений шкірою, призначений для виготовлення шкіри”. Словосполучення шкіряна промисловість, сировина, шкіряні вироби.

Таких прикладів можна навести чимало.

Як бачимо, звукова близькість паронімів сприяє вживанню їх один замість одного. Це може призвести до затемнення змісту всього висловлювання, зробити його незрозумілим для співрозмовника, що є абсолютно неприпустимо, тим паче у сфері наукового, професійно-ділового спілкування.

Тому в процесі унормування наукової термінології (і медичної зокрема) слід особливу увагу зосередити на стильових аспектах фахового мовлення, в контексті якого ця термінологія функціонує.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові