Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


КАФЕДРА ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Завідувачка кафедри - Старченко Тамара Володимирівна

Доктори філологічних наук

Кандидати філологічних наук

Без наукових ступенів


М. М. Веркалець
І. П. Мегела
А. Г. Погрібний
Н. М. Сидоренко


В. П. Михайлюта
Н. Ф. Остапенко
О. Д. Школьна


Л. В. Бахталовська
В. В. Бондаренко
Л. І. Брудницька
А. В. Бугрим
О. М. Ващенко
А. М. Волобуєва
В. В. Губарець
А. В. Кобинець

Дисертаційні дослідження кафедри

1. Щоденник "Громадська думка" - "Рада" кінця 1905 - 1914 рр.: трибуна національної думки: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / А. В. Кобинець, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. Н. М. Сидоренко. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2001.

2. Становлення і розвиток газетної реклами на Східній Україні на рубежі XIX - XX ст.: Дис. ... к. філол. н. 07.00.07 - історія науки і техніки / В. В. Бондаренко, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. Н. М. Сидоренко. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2001.

3. Процес формування періодики Києва (1835 - 1917 рр.): типологія, проблематика, національна спрямованість: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / А. М. Волобуєва, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. Н. М. Сидоренко. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2000.

4. Стосунки України і США після Другої світової війни: погляд української етнічної преси Північної Америки: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / В. В. Губарець, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. М. М. Веркалець. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2001.

5. Вербальні та візуальні засоби виразності української реклами: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / Л. І. Брудницька, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. М. М. Веркалець. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2001.

6. Телевізійна реклама в Україні: специфіка і тенденції розвитку: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / А. В. Бугрим, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. М. М. Веркалець. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2000.

7. Формування політичного іміджу в інформаційному просторі України: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / О. М. Ващенко, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. М. М. Веркалець. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2000.

8. Публіцистика Богдана Лепкого в контексті українського публіцистичного слова першої половини ХХ ст.: Дис. ... к. філол. н. 10.01.08 - журналістика / Л. В. Бахталовська, асп. каф. історії літератури та журналістики КНУ ім. Т. Шевченка; Наук. керівник проф. А. Г. Погрібний. Тему затверджено вченою радою Інституту журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка 23.10.2001.

Викладачі кафедри забезпечують читання таких нормативних курсів:
- теорія літератури;
- українська література;
- зарубіжна література;
- літературно-художня критика;
- історія української журналістики;
- проблематика ЗМІ;
- історія зарубіжної журналістики;
- журналістська майстерність.

На кафедрі читаються і спецкурси:
- принципи та методи аналізу художніх творів;
- літературно-мистецьке життя України на сучасному етапі;
- жіноче питання у ЗМІ;
- міжнаціональні стосунки і ЗМК. Ведеться науковий практикум у магістрів. Відповідно до плану наукової робот Інституту кафедра має провідні наукові теми:
- вивчення досягнень красного письменства;
- аналіз духовно-культурного компонента формування інформаційної моделі сучасних українських ЗМІ;
- осмислення особливостей розвитку й набутків української літератури у контексті світової літератури;
- аналіз специфіки й перспектив світового літературного процесу на межі століть і в третьому тисячолітті;
- осмислення творчих звершень світової літератури від античності й до початку ХХІ століття;
- аналіз взаємозв'язків художньої та журналістської творчості;
- вивчення історії української журналістики: багатоаспектний розгляд окремих періодів, аналіз внеску окремих постатей;
- адаптація досягнень світової літературно-критичної та філософської думки для навчальних програм і курсів Інституту журналістики;
- аналіз висвітлення ЗМІ проблем духовно-культурного життя у сучасній Україні;
- вивчення рівня поінформованості сучасних ЗМІ історико-літературними, історико-журналістськими та історико-культурними знаннями.

Теми магістерських, дипломних, бакалаврських та курсових робіт визначено з урахуванням зазначених наукових напрямів.

Кафедра щороку проводить міжнародну християнську наукову конференцію, шевченківську наукову конференцію.

Успішно розпочато випуск кафедрального наукового збірника - журналу "Образ" (уже вийшло три числа).

Члени кафедри:

Старченко Тамара Володимирівна - завідувачка кафедри, доцент, кандидат філологічних наук. Читає нормативні курси: "Зарубіжна література XIX - XIX ст." (англійська, американська, австралійська, скандинавська, південноамериканська, російська); "Журналістська майстерність". У колі наукових зацікавлень - проблеми розвитку виражальних і зображальних засобів світової літератури, особливості письменницької майстерності. Значна частина наукових публікацій пов'язана з вивченням християнської мотивації у слов'янській та західноєвропейській жіночій прозі ХІХ ст.; предметом наукових досліджень є й методи і засоби активізації освітнього процесу в Інституті журналістики, зокрема стосовно викладання дисциплін історико-літературного та літературознавчого циклу, питання, пов'язані зі структурою гуманітарних знань, необхідних журналісту й редактору сьогодні.

Погрібний Анатолій Григорович - доктор філологічних наук, професор. Учений, літературознавець і публіцист, громадсько-культурний діяч, професор Київського університету імені Тараса Шевченка та Українського Вільного університету в Мюнхені, академік Академії наук Вищої школи України, Вільної Української Академії наук у Нью-Йорку, Міжнародної Української Академії оригінальних ідей, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка, член Центрального правління "Просвіти". Автор 15 монографій, понад 700 наукових праць. Написав такі літературознавчі та публіцистичні книжки: "Художній конфлікт і розвиток сучасної прози", "Осягнення сутності", "Яків Щоголів", "Відповідальна перед епохою", "Олесь Гончар", "Борис Грінченко", "Борис Грінченко в літературному русі кінця 19 - початку 20 ст.", "Розмова про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба", "По зачарованому колу століть, або Нові розмови про наболіле" та ін.

Веркалець Михайло Миколайович - доктор філологічних наук, професор. Читає курси: історія української літератури другої половини ХІХ століття, історія світової літератури, індійська, персо-таджицька, арабська, турецька літератури, проблематика ЗМІ, релігійні конфесії в Україні. Наукові праці: "Проблема духовності тюркських народів у дослідженнях А. Кримського", "Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка", "А. Кримський у колі своїх сучасників", "Нація на ординських воловодах". Наукові інтереси: літературознавство, релігія, орієнталістика, журналістика. Член Спілки письменників України.

Мегела Іван Петрович - доктор філологічних наук, професор. Літературо-знавець, перекладач, критик, член Спілки письменників України, член Виконавчого комітету Міжнародного товариства з угорської філології. Головні напрями досліджень: історія світової літератури від античності до сучасності, античні й біблійні образи у літературі, творчість видатних письменників ХХ століття, сучасний літературний процес, взаємодія літератур, зокрема українська література у світовому літературному контексті, теоретичні проблеми художнього перекладу тощо. У центрі уваги творчих зацікавлень - угорська, німецькомовні та слов'янські літератури. Учасник ряду міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій. Активно виступає в галузі художнього перекладу. Перекладає з угорської, німецької, чеської мов.

Сидоренко Наталя Миколаївна - доктор філологічних наук, професор. Член Національної спілки журналістів України. Голова правління Дослідницького центру історії української преси. Коло наукових зацікавлень - історія української преси ХХ століття (в Україні та за її межами); міжнаціональні стосунки і засоби масової комунікації; історія жіночого руху, жіночі постаті в українській культурі, жіноча преса; гендерні стереотипи в сучасних мас-медіа; дитяча та молодіжна преса. Основні публікації: 15 монографій і покажчиків, зокрема "Національно-духовне самоствердження : У 3 кн." (К., 2000), "Жіноча доля на тлі доби: Літопис жіночого руху у світлі українських видань" (К., 1998, у співавт.), "Українська періодика в Італії (1905 - 1995 рр.)" (К., 1997), "Матеріали з історії національної преси Східної України початку ХХ століття" (К., 2001, у співавт.), "Задротяне життя" українських часописів на чужині (1919 - 1924)" (К., 2000), "Журналістська "Планета Ді-Пі": Українська преса у таборах військовополонених, переміщених осіб і біженців у Європі після ІІ Світової війни (1945 - 1950)" (К., 2000), "Сучасна жіноча преса в Україні: Покажчик" (К., 1999) та ін., а також понад 200 статей у науковій періодиці, низка журналістських матеріалів у пресі. Брала участь у впорядкуванні довідників: "Київ: національно-культурні товариства та земляцтва" (К., 2000), "Київ: громадські організації та благодійні фонди" (К., 2001), "Жіночі організації України. Ukrainian Women's Non-Profit Organizations Directory" (К., 2001).

Михайлюта Валентина Петрівна - кандидат філологічних наук, доцент. Читає лекційні курси "Основи теорії літератури", "Журналістська майстерність", "Українська література ХХ ст.". Наукові спрямування - література та історія; роль та місце художнього домислу (вимислу) в історичній прозі.

Остапенко Ніна Филимонівна - кандидат філологічних наук, доцент. Читає курси: "Зарубіжна література ХІХ - ХХ ст. (французька, німецька, австрійська, швейцарська, італійська, російська)", "Журналістська майстерність", "Жіночі питання у ЗМК"; досліджує питання формування стилю, образних засобів зарубіжних та вітчизняних письменників, особливості зародження постмодерністських течій у реалістичній літературі кінця ХIХ - початку ХХ ст. Є автором статей про історичну долю українського народу у відображенні національної періодики та гендерні тенденції у сучасному світі.

Святовець Віталій Федорович - кандидат філологічних наук, доцент. Коло наукових зацікавлень - теорія літератури, українська література ХІХ та кінця ХІХ - початку ХХ ст., літературно-художня критика, основи аналізу художніх творів. Пріоритетні наукові напрями - вивчення особливостей образності художнього твору, зокрема мистецтво художньої деталі. Всього опубліковано близько 300 наукових праць. Лауреат премії ім. Ю. Шкрумелюка (за повість для дітей "Коник із золотим оком"). Член Спілки письменників та Спілки журналістів.

Школьна Олена Дмитрівна - кандидат філологічних наук. Читає курси: "Історія зарубіжної журналістики", "Українська література", "Журналістська майстерність", "Видавнича справа і редагування", "Видавничі стандарти", "Текстознавство". Наукові інтереси: історія української журналістики, зокрема особливості функціонування місцевої преси в історичному контексті; взємозв'язки і взаємовпливи літератури і журналістики; формування і практичне використання видавничих стандартів у сучасній видавничій справі.

Коваль Володимир Миколайович - викладач. Читає "Історію давньої української літератури, літератури XVII ст. та першої половини XIX ст.". Досліджує проблеми української барокової культури, давньої української публіцистики.

Гончарук Зінаїда Іллівна - старший лаборант кафедри. Має вищу юридичну освіту, високопрофесійно займається діловодством, уміло й тактовно підтримує на кафедрі атмосферу доброзичливості й товариськості.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові