Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Навчальна програма

Тема І. Вступ.

Предмет і завдання курсу. Наукові дослідження як вид творчої діяльності. Основні визначення і поняття. Особливості науково-дослідної діяльності в галузі масової комунікації. Книгознавство і журналістикознавство в системі суспільних, гуманітарних і природничих наук.

Тема ІІ. Основи наукознавства. Організація науково-дослідницької діяльності в Україні. Становлення вітчизняного книгознавства і журналістикознавства.

Предмет і структура наукознавства. Наукознавці дослідження в журналістиці. Специфіка і структура наукової діяльності. Творчі здібності дослідника і творчий процес в НДР. Наукові колективи та організація їх роботи. Науковий потенціал України. Організація і планування наукових досліджень. Внутрігалузева і міжвідомча координація НДР. Міжнародне наукове співробітництво. Дослідження масово-комунікаційних процесів як чинник піднесення ефективності ЗМІ. Співвідношення дослідження методології, теорії, історії та методики вітчизняного журналістикознавства і книгознавства.

Тема ІІІ. Система науково-дослідної роботи студентів у журналістському навчальному закладі.

Організація і форми науково-дослідної роботи студентів; навчально-наукові семінари, НДР під час проходження виробничої практики, участь у наукових гуртках, конференціях студентського наукового товариства, конкурсах на кращу студентську роботу.

Види студентських наукових досліджень: реферат, тези, наукова доповідь, курсова робота, наукова стаття, атестаційна робота бакалавра, дипломна робота спеціаліста, магістерська робота. Публікація результатів НДР студентів. Магістратура та аспірантура як форми підготовки кадрів і здійснення НДР у вищій школі.

Тема ІУ. Методологічні засади дослідження журналістської творчості.

Загальні проблеми методології наукового дослідження. Методологія наукових досліджень у галузі масової комунікації. Загальнонаукові (філософські) засади методології книгознавства і журналістикознавства.

Тема У. Методи дослідження журналістики.

Методи наукових досліджень. Два рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх основні методи. Сутність і принципи застосування методів: історичного і логічного, історико-генетичного, порівняльно-історичного, історико-типологічного, дедуктивного, індуктивного, моделювання, синхронного, хронологічного, періодизації (діахронного), ретроспективного, актуалізації, статистичного, біографічного. Реалізація системного підходу в дослідженні ЗМК, застосування системно-структурного та системно-функціонального аналізу.

Тема УІ. Основні напрямки й етапи науково-дослідної роботи в журналістиці.

Вибір теми наукової роботи, формулювання предмету, мети і завдання, галузі застосування результатів. Вивчення документальної інформації. Хронологічне і проблемно-тематичне обмеження рамок дослідження. Визначення кола проблем, що підлягають розв’язанню, їх систематизація. Збирання та аналітико-синтезуюче опрацювання нагромадженої інформації. Завершення наукових студій, формулювання висновків, вибір жанрової форми та складання плану-проспекту наукової праці.

Тема УІІ. Інформаційне забезпечення НДР. Джерелознавчі проблеми, методика пошуку.

Типологія письмових, образотворчих, архівних та інших джерел, методика їх пошуку та опрацювання. Інтернет-ресурси, специфіка їх використання. Наукові бібліотеки, їх організація і документальні ресурси. Книжкова палата України і система державної бібліографії. Бібліографічні джерела, їх типологія, методика роботи з ними. Архівні джерела дослідження. Особливості пошуку неопублікованих матеріалів. Бази даних сучасних інформаційних мереж.

Тема УІІІ. Дослідження типології і змісту масової комунікації. Реєстрація, нагромадження та обробка наукової інформації.

Проблематика сучасних досліджень із історії та теорії журналістики. Принципи роботи з науковою літературою. Техніка роботи з книгою та іншими друкованими джерелами. Форми запису опрацьованого матеріалу (анотація, план, тези, конспект, цитування). Записи в зошитах, на окремих аркушах і на картках: особливості й переваги. Техніка ведення записів. Посилання на використані джерела. Систематизація виписок. Ведення досьє, організація картотек. Вирізки з періодики та ксерокопії, техніка їх зберігання і використання. Техніка збирання і систематизації ілюстрацій них і зображальних матеріалів. Особливості фіксації та використання усних свідчень та аудіо матеріалів, відеоінформації, матеріалів Інтернету тощо. Ведення робочого щоденника наукового дослідження. Фіксування робочих гіпотез, уточнення предмету дослідження, напрямків збирання матеріалів із урахуванням наявної інформації. Деталізація попереднього плану дослідження.

Тема ІХ. Оформлення результатів науково-дослідної роботи.

Вимоги до наукової роботи в галузі журналістики. Структура викладу результатів дослідження. Визначення основних розділів, обрання засобів оформлення апарату, складання детального плану, формування додатків. Конструктивно-синтетична стадія літературного оформлення результатів. Визначення загального обсягу роботи. Вибір жанрової форми, композиції. Логічна послідовність викладу матеріалу. Оформлення висновків. Критико-аналітична стадія літературного оформлення тексту. Техніка редагування першого варіанту. Перевірка правильності основних теоретичних положень, новизни одержаних результатів, уточнення термінології, наведених фактів, цитування, правильності написання прізвищ, назв, іншомовних запозичень. Літературне редагування тексту. Вимоги до стилю наукового твору. Написання вступу і висновків як завершальна стадія літературного оформлення наукової праці.

Тема Х. Науково-бібліографічна робота журналіста. Оформлення бібліографічного апарату науково-дослідної роботи.

Форми опрацювання джерел. Огляд джерел за темою дослідження, визначення наукових пріоритетів, новизна власного пошуку. Цитування, посилання, примітки в тексті наукового дослідження. Плагіат. Список використаних джерел: варіанти складання і форми зв’язку з текстом. Загальна і спеціальна бібліографія. Загальні вимоги до бібліографічного оформлення наукової роботи.

Тема ХІ. Структурне оформлення науково-дослідної роботи.

Вступ та висновки в науково-дослідній роботі. Види додатків до основного тексту, їх оформлення. Рубрикація структурних одиниць тексту роботи. Оформлення титульної сторінки і змісту. Допоміжні покажчики: імен, топонімів (географічних назв), термінологічний, предметний, назв творів друку і періодичних видань, ілюстрацій тощо. Вимоги до техніки виконання рукопису (машинопису, принтерної роздруківки), що призначені для публікації. Оформлення вихідних даних у працях, що виходять друком.

Тема ХІІ. Форми наукової комунікації у книгознавстві й журналістикознавстві.

Глобалізація масово-інформаційних процесів і місце наукових комунікацій у них. Система фахової періодики для публікації результатів НДР. Видання газетного і журнального типів, неперіодичні збірники вісники науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, реферативні видання, поточна бібліографія, цитат-індекси, спеціалізована комунікація через Інтернет тощо. Наукова комунікація через засоби масової інформації загальносуспільного призначення. Форуми безпосереднього спілкування вчених і фахівців у галузі журналістики, видавничої справи і редагування. Наукові семінари, конференції, конгреси: форми участі й обміну результатами наукових досліджень. Зв’язки науковців із громадськістю. Популяризація результатів наукових досліджень у ЗМІ.

Тема ХІІІ. Наукові школи та наукові лідери в журналістикознавстві.

Творчий процес у науці (таємниці, пошук, відкриття, натхнення, осяяння („інсайт”), наукова інтуїція, концентрація інтелекту, скептицизм, креативність). Зародження наукової школи. Наукова ідея, гіпотеза, теорія. Прогрес науки – прогрес наукових методик. Взаємовідносини: лідер – учень, учень – лідер.

Тема ХІУ. Вчений у суспільстві.

Інтелектуальна власність у науці. Типи учених. Консервативність і наукова самотність. Етика наукової діяльності. Лженаука, „науковий кіч”, непрофесіоналізм.

Тема ХУ. Самовиховання та самоосвіта – стимули в навчальному та науковому процесі.

Розвиток особистісних якостей, застосування вольових зусиль у навчальному та науковому процесі. Постановка цілей (мотивація) та їх виконання. Самопізнання, порівняння, самоспостереження. Досягнення гармонії з оточенням, контроль власних потреб, розвиток здібностей. Способи самовдосконалення.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові