Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Художньо-публіцистині жанри міжнародної журналістики

Навчально-методична карта
Назви розділів, тем. План, короткий зміст К-ть годин, дата проведення Вид заняття (лекція, семінар, практичне, лаборат., самост., контр.р-та, тест,курсова тощо) Література Засоби навчання, матеріали Контроль ( вид і дата)
1. Вступ. Ознайомлення з курсом. Завдання курсу. Огляд л-ри та джерел курсу 2 Лекція Див. Список рек. Л-ри до курсу “Художньо-публіцистичні жанри міжнародної журналістики” Текст лекції Обговорення в групі
2. Основні питання теорії художньо-публіцистичної творчості в сучасній журналістиці. 2 Лекція Шкляр В.І. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору.-К.,1995. Здоровега В.І. Вступ до журналістики. –Л., 1994.Москаленко А.З.Вступ до журналістики.-К., 1997. Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах. –Львів,1976. Основы творческой деятельности журналиста: учебник. - СПб., 2000, Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. –К.,2002. Петрів Т.І. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. –К.,2003. Текст лекції Обговорення в групі
3. Факт та образ у художній публіцистиці ( преса, радіо, телебачення: порівняльна характеристика) 2 Лекція Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості. К.,1972-1973. Подолян М.П. Публіцистика як система жанрів. –К.,1998. Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998, Чічановський А.А. Новина у журналістиці. –К.,2003. Текст лекції, Тексти журналіст. матеріалів Обговорення в групі, усне опитування
4. Телевізійна та радіо публіцистика : історія, тенденції, перспективи, світовий досвід 2 Лекція Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. –Л.,2000 Текст лекції, література Обговорення в групі, дискусія, аналіз матеріалів
5. Публіцистичні ресурси телерадіоефіру. Оперативність, документальність, образність в програмах художньо-публіцистичних жанрів 2 Лекція Полковенко В.В. Майстерність українських радіопубліцистів.-К.,1970., Телевизионная журналистика : учебник. М.,1998., Хлебородов В.А., Олефиренко П.П. Телевидение и радиовещание. Словарь терминов. –Жуковский,1999. Текст лекції, література Усне опитування
6.Жанри художньої публіцистики. Радіо публіцистика, телевізійна публіцистика. Специфіка використання художньо-публіцистичних жанрів у міжнародній журналістиці 4 Лекція Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підр. –Л.,2000., Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. –К.,2002. Подолян М. П. Публіцистика як система жанрів.-К.,1998, Кісін В.Б. Режисура як мистецтво та професія. –К.,1998.Тарковский А.А. О кинообразе.// Иск-во кино,1997, №2. Шкляр В.І. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору. – К., 1995.Гоян В.В. Типові та жанрові особливості іфнормаційної телепрограми. –К.,2001; Хоменко І.А. оригінальна радіодрама. К.,2002. Радиожанры. –М.,1990. Радио: музыкальное, новостное, общественное. –М.,2001; Роберте Джо. Ток-радио завоевывает аудиторию. –М.,1984., Технология телерадиожурналистики. –М.,1994. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Усне опитування
7. Науково-пізнавальні телевізійні та радіопрограми, шоу, вікторини, конкурси: український та світовий досвід 2 Лекція Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підр. –Л.,2000., International radio journalism: history, theory and practice/ Tim Crooc. –London, NY,1998. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Обговорення в групі, дискусія, аналіз матеріалів
8. Ігрові та документальні телевізійні та радіо проекти: творча лабораторія журналіста 2 Лекція Беляев И.К. Спектакль без актера: зап. режиссера док.фильмов.-М.,1982. Вертов Д.А. Статьи. Дневники. Замыслы. – М.,1968. Современный документальный фильм. –М.,1970. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Усна перевірка
9. Структура та природа художньо-публіцистичного образу в різних типах програм. Авторський задум. 2 Лекція Азарин В. От замысла – до экрана. –М., 1995;Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнесс. – М., 2000. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Усна перевірка, рецензування
10. Засоби виразності художньої публіцистики. Монологічна та діалогічна форми розкриття характеру персонажа: майстерність журналіста 2 Лекція Муратов С. Діалог. –М.,1983., Кузнєцов Г.В. Портрет или говорящая фотокарточка?// Так работают журналисты ТВ. –М.,2000. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Обговорення в групі, дискусія, аналіз матеріалів
11. Сценарна творчість в публіцистиці. Основні функції сценарію. Сценарій як літературна першооснова програми. Сценарій на телебаченні та радіо: специфіка, відмінності, характерні риси. 4 Лекція Саруханов В.А. Азбука телевидения. Теледраматургия. Телевизионная режисура. –М., 1994. Голдовская М.Е. Человек крупным планом: заметки теледокументалиста. –М., 1981. Васильева Т.В. Публицистические жанры радиожурналистики. –М.,1992., Дмитриев Л.А. Законы драматургии. –М., 1988. Текст лекції, література, тексти сценаріїв, матеріали ТБ, РМ Обговорення в групі, дискусія, аналіз матеріалів
12.Етапи творчої роботи журналіста в художньо-публіцистичних жанрах 2 Лекція Розенталь А. Создание кино и видеофильмов как увлекательный бизнесс. – М., 2000. Текст лекції Усна перевірка
13. Особливості редагування публіцистичних програм на телебаченні і радіо: співпраця автора та редактора 2 Лекція Олейник В.П. Радиопублицистика: проблемы теории и майстерства. –К.,1978. Різун В.В. Літературне редагування. –К.,1997. Текст лекції, література, матеріали ТБ, РМ Усна перевірка
14.Факт у журналістському матеріалі: майстерність роботи журналіста в публіцистичних жанрах 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Тексти газетних публікацій, теле та радіо матеріалів Підготовка матеріалів, аналіз робіт
15. Структура журналістського матеріалу. Написання та аналіз текстів 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Теми, запропоновані для опрацювання Підготовка матеріалів, аналіз робіт
16. Автор телевізійного та радіо проекту. Специфіка написання концепції програми. 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Вихідні дані концепції програми, схема написання концепції, приклади Підготовка матеріалів, аналіз робіт
17. Жанри художньої публіцистики. Творчість журналіста-міжнародника в художньо-публіцистичних жанрах 14 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Відео, аудіо мат-ли, сценарії теле та радіо сюжетів, програм, написання текстів сюжетів для навчальних програм, запис в студії Підготовка матеріалів, рецензування матеріалів
18. Монолог в публіцистиці. Засоби виразності в монологічних жанрах. Роль журналіста-автора 4 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Відео та аудіо матеріали, журналістські тексти Підготовка матеріалів
19. Діалог в публіцистиці. Методика проведення інтерв”ю в різних типах програм 6 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Запитання Сценарії Запис в студії Підготовка матеріалів
20. Подія в журналістському матеріалі: художній та документальний образ 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Прегляд та анліз матеріалів, обговорення тем Підготовка матеріалів
21. Типаж, стиль, образ: особливості розкриття персонажу в журналістському матеріалі на телебаченні і на радіо: спільне та відмінне 4 Практичне заняття Див. рек .літературу до лекційного курсу Запис в радіостудії, запис в телестудії, аналіз матеріалів Підготовка матеріалів, обговорення в групі
22.Аудіовізуальні компоненти худ.-публ. матеріалу. Органічне поєднання елементів зображення та звуку на телебаченні. Ефект “візуальності” на радіо 4 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Прослуховування і перегляд матеріалів, аналіз робіт Підготовка матеріалів, обговорення в групі
23.Драматургія в художній публіцистиці (на радіо і телебаченні) 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Написання сценаріїв, аналіз текстів Підготовка матеріалів, обговорення в групі
24. Художньо-публіцистична журналістика як авторське мистецтво. 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Конкурс ідей Підготовка матеріалів, обговорення в групі
25. Специфіка створення телевізійного сценарію. Види телесценаріїв. Етапи роботи журналіста над сценарієм телепрогграми. 4 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Написання, і обговорення сценаріїв Підготовка матеріалів, обговорення в групі
26. Особливості написання сценарію радіопрограми. Етапи роботи журналіста до, під час та після ефіру художньо-публіцистичної прогрми 2 Практичне заняття Див. рек .літературу до лекційного курсу Написання, і обговорення сценаріїв Підготовка матеріалів, обговорення в групі
27. Специфіка редагування теле та радіопрограм художньо-публіцистичних жанрів 4 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Тексти сюжетів та сценарії програм, аналіз, редагування Підготовка матеріалів, обговорення в групі
28. Зворотній зв”язок, пошук контакту та специфіка ефірного діалогу із аудиторією в художньо-публіцистичному мовленні 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Рейтинги каналів, Тексти запитань до глядачів, Тексти анонсів Підготовка матеріалів, обговорення в групі
29. Етапи виробництва телевізійної та радіопрограм художньо-публіцистичних жанрів 2 Практичне заняття Див. рек .літературу до лекційного курсу Визанчення етапів творчо-виробничого процесу Підготовка матеріалів, обговорення в групі
30.Принцип колективності створення і специфіка колективності сприйняття художньо-публіцистичної продукції сучасної журналістики: тенденції, перспективи. 2 Практичне заняття Див. рек. літературу до лекційного курсу Прослуховування та перегляд матеріалів, обговорення Дискусія
31. Сучасна міжнародна публіцистика: тенеденції 6 Самостійна робота Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підр. –Л.,2000., Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. –К.,2002. Подолян М. П. Публіцистика як система жанрів.-К.,1998, Кісін В.Б. Режисура як мистецтво та професія. –К.,1998.Тарковский А.А. О кинообразе.// Иск-во кино,1997, №2. Шкляр В.І. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору. – К., 1995.Гоян В.В. Типові та жанрові особливості іфнормаційної телепрограми. –К.,2001;Хоменко І.А. оригінальна радіодрама. К.,2002. Радиожанры. –М.,1990. Радио: музыкальное, новостное, общественное. –М.,2001., Роберте Джо. Ток-радио завоевывает аудиторию. –М.,1984., Технология телерадиожурналистики. –М.,1994. Рекомендована література до курсу, газетні публікації, аудіо та відеоматеріали Реферат
32. Публіцистика в друкованих ЗМІ: традиції і новаторство. 6 Самостійна робота Див. рек .літературу до лекційного курсу Література до курсу, публікації Письмова робота, обговорення
33. Радіопубліцистика і радіослухач: пошук нових форматів 6 Самостійна робота Див. рек .літературу до лекційного курсу Література до курсу. радіопрограми Письмова робота, рецензування радіопрограм
34. Телевізійна публіцистика : образність і документальність на екрані 6 Самостійна робота Див. рек .літературу до лекційного курсу Література до курсу, телепрограми Письмова робота, рецензування телепрограм
35.Автор-журналіст: специфіка публіцистичної творчості в міжнародній журналістиці 6 Самостійна робота Див. рек .літературу до лекційного курсу Література до курсу, матеріали ЗМІ Підготувати дискусію в групах
36.Жанрові особливості міжнародної журналістики 10 Самостійна робота Див. рек .літературу до лекційного курсу Літераткра, мат. практики, публікації, сценарії Письмова робота
Жанри сучасної художньої публіцистики Контрольна робота Телевизионная журналистика: учебник. –М.,1998; Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підр. –Л.,2000; Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. –К.,2002; Подолян М. П. Публіцистика як система жанрів.-К.,1998; Кісін В.Б. Режисура як мистецтво та професія. –К.,1998;Тарковский А.А. О кинообразе.// Иск-во кино,1997, №2; Шкляр В.І. Журналістська майстерність: поетика журналістського твору. – К., 1995; Гоян В.В. Типові та жанрові особливості іфнормаційної телепрограми. –К., 2001; Хоменко І.А. оригінальна радіодрама. К.,2002. Радиожанры. –М.,1990; Радио: музыкальное, новостное, общественное. –М.,2001; Роберте Джо. Ток-радио завоевывает аудиторию. –М.,1984; Технология телерадиожурналистики. –М.,1994. Література до курсу Письмова робота, співбесіда


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові