Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Завдання для самостійної роботи

Тема 1 : " Вступне заняття. Імідж-аутопрезентація. Суть, мета, структура і завдання курсу"(1 год.)

Лекція 1 (1 год.) Імідж-аутопрезентація (знайомство): творче ім’я, версія, конструювання. Коментар-доповнення версій.

Суть, мета, завдання і структура курсу. Вхідний тест-контроль. Огляд основних і додаткових джерел вивчення дисципліни.

Лабораторне заняття №1 (1 год.)
1. Пояснення тренінга "Імідж-аутопрезентація".
2. Конструювання творчого імені.
3. Створення версії нового "Я".
4. Коментар.

Завдання для самостійної роботи студента ( 1 год.)

1. Дати відповіді на тест "Будьмо знайомі".
2. Протестуватися на "Вхідний контроль".

Тема 2: " Інформаційний ринок та інформаційна продукція"

Лекція 2 (2 год.) Поняття "Інформаційний ринок". Суб’єкти інформаційного ринку: преса, телебачення, радіо, інтернет-видання, видавництва, агентства тощо. Інформаційні ресурси та їх класифікація. Інформаційна продукція та основні її види і форми. Специфіка інформаційної продукції як ринкового товару.

Тема 3: "Вибір об’єктів (інформаційної продукції) рекламно-ринкового просування"

Лекція 3 (1 год.)
Умови та особливості вибору інформаційної продукції – газети/журналу, телепрограми, радіопрограми, редакції/компанії/видавництва(юридичної особи), сайту, журналістського твору, іншої (база даних, програмний продукт, диск, відео/аудіокасета, книга тощо) для рекламування. Методи максимального збору інформації про об’єкти просування. Рекламно-інформаційний опитувальник.

Лабораторне заняття №2 (1 год.)
1. Обрати три об’єкти для рекламування. ( на вибір: видання, телевізійна/радіокомпанія сайт, видавництво, книга тощо).
2.Підготувати максимум інформації про обрані об’єкти.
3. Бліц-опитування виконання лабораторного завдання.

Завдання для самостійної роботи студента (1 год.)
1. Дообрати всі конкретні об’єкти рекламування інформаційної продукції: а). Газета чи журнал б). Телепрограма в). Радіопередача г). Видавництво/редакція/компанія д). Сайт з). Інші об’єкти (книга, диск, база даних, відео/аудіо касета тощо).
2. Зібрати максимум інформації про кожний об’єкт.

Тема 4: " Інформаційно-маркетингова бізнес-матриця " 5 Pi-s"

Лекція 4 ( 1 год.)
Загальна схема і структура матриці " 5 Пі ". Особливості конструювання "1 Пі " (Продукт). " 2-е Пі "- ціна і цінова політика. " 3-є Пі " – логістика, реалізація, сервіс. " 4-е Пі "- промоції ( реклама, паблік рилейшнз, брендінг тощо ). " 5-е Пі " – споживачі ( типи, ЦГВ, мотивація, консьюмеризм та інш. ). Основні вимоги до створення матриці.

Завдання для самостійної роботи студента (2 год.)
1. Побудувати інформаційну бізнес-матрицю "5 Р" на газету чи журнал
2. Побудувати бізнес-матрицю на телекомпанію
3. Зробити матрицю на радіостанцію.
4. Побудувати матрицю на видавництво/редакцію/ телерадіокомпанію (юридична особа).
5. Зробити сайт-матрицю.
6. Матриця іншої продукції (книга/диск/банк даних/відео-аудіокасета/DVD тощо).
7. Перевірка виконаних самостійних завдань

Тема 5:"Маркетингові комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації"

Лекція 5 ( 1 год.) Маркетингові комунікації та їх загальна характеристика. Стратегія, тактика і фарватер – реклами, паблік рилейшнз, брендінга, мас-медіа, Інтернет-мережі, паблісіті, BTL, MLM та інших.

Об’єднання маркетингових комунікацій для просування об’єктів - інформпродукції у залежності від мети, бюджету та конкретних завдань.

Реклама в системі маркетингу (життєвого циклу товару {ЖТЦ }) та маркетингових комунікацій. Визначення основних стратегій рекламування.

Завдання для самостійно роботи студента ( 2 год.)
1. Побудувати інтегровані маркетингові комунікації на кожний обраний об’єкт просування.
2. Розмістити всі обрані об’єкти на графікові життєвого циклу товару (ЖТЦ).

Тема 6: "Основні рекламні поняття, терміни та визначення "

Лекція 6 ( 1 год.) Реклама як синтез-явище. Основні визначення реклами (зарубіжні, вітчизняні; наукові, прикладні, фахові, відомчі тощо ).

Основна рекламна термінологія. Лінгвістичні та комунікативні аспекти термінів.

Класифікаційно-типологічні підходи до реклами. Основні види реклами та їх розповсюджені форми та жанри.

Завдання для самостійної роботи студента ( 1 год.) 1. Підготувати власний термінологічний глосарій інформаційної продукції (10-15 найменувань).
2. Підготувати рекламний глосарій ( 20-25 позицій).

Тема 7: "Основні типи реклами та використання їх у рекламуванні інформаційної продукції "

Лекція 7 ( 1 год.) Товарна реклама. Політична реклама. Соціальна реклама. Соціально-політична реклама. Іміджева реклама. Корпоративна реклама. Інституціональна реклама. Мас-медійна та інші види реклами. Проблематика (тематика) та об’єкти даних рекламних видів і типів. Особливості рекламування у них інформаційної продукції.

Завдання для самостійної роботи студента (1 год.)
1. Визначити розглянуті в лекції типи реклами. стосовно просування власно-обраних об’єктів.
2. Аргументувати свій вибір політичної, іміджевої, товарної чи іншого типу реклами.
3. Визначити основні види реклами для прорсування Інформаційної продукції.
4. Визначити і аргументувати необхідні для рекламування інформаційної продукції форми і жанри.

Тема 8: " Друкована реклама "

Лабораторне заняття № 3 ( 2 год.)
1. Специфіка друкованої реклами.
2. Основні рекламні форми – листівка, буклет, проспект, каталог, бродсайт, увраж та інші.
3. Оригінальні, стилізовані та комбіновані форми друкованої реклами.

Лабораторне заняття № 4 ( 2 год.)
1. Креатив друкованої реклами: оригінал-макет, зображення і текст, колористика.
2. Відпрацювати прийоми рекламування інформаційної продукції.
3. Знайомство з міжнародним банком друкованої реклами.

Завдання для самостійної роботи студента ( 4 год.)
1. Проаналізувати поліграфічні особливості друкованої реклами.
2. Зробити схему "Переваги, недоліки і пріоритети використання друкованої реклами".
3. Розглянути законодавчу базу друкованої реклами.

Тема 9: " Прес-реклама "(Газетно-журнальна)

Лекція 8 (2 год.) Своєрідність прес-реклами. Типологія рекламних носіїв. Переваги, недоліки та пріоритети газетно-журнальної реклами.
Основні форми і жанри прес-реклами: каук, оголошення, повідомлення і т. д. Креатив газетно-журнальної реклами.
Оригінал-макет рекламного оголошення: структура, слоганістика, текст та інші компоненти.
Оригінал-макет рекламного повідомлення: структура, зображальна основа, слоганістика, текст, реквізити тощо.
Імідж-модуль: структура, образ, колористика, бренд.
Правила написання ефективного тексту. Основні вимоги до зображення (типи візуальності в рекламі).
Творчі підходи та прийоми рекламування інформаційної продукції.

Лабораторне заняття № 5 (2 год.)
1. Відпрацювання основних форм і жанрів газетно-журнальної реклами: каук, оголошення, повідомлення, імідж-модуль та інші.
2. Журналістські жанри на рекламно-пресовій службі.
3. Знайомство з міжнародним банком прес-реклами.
4. Тренінг з рекламних жанрів і форм.

Завдання для самостійної роботи студента ( 6 год.)
1. Створити оригінал-макет рекламного оголошення.
2. Створити оригінал-макет рекламного повідомлення.
3. Створити імідж-модуль.
4. Зробити схему " Переваги, недоліки та пріоритети прес-реклами".
5. Вивчення законодавчої бази газетно-журнальної реклами.

Тема 10: "Телевізійна реклама"

Лекція 9 (2 год.) Специфіка телевізійної реклами. Основні форми і жанри телереклами: ролик, спот, джингл, кліп, фільм, продакт плейсмент та інші.

Сценарій як осеова телевізійної реклами Своєрідність і види телевізійних сценаріїв та їх креативні особливості. Літературний, телевізійний, кінематографічний, інфографічний сценарії та їх креативні особливості.

Ефективні креативні прийоми телевізійної реклами.

Лабораторне заняття № 6 ( 2 год.)
1. Прийоми телевізійного рекламування.
2. Створення телевізійного сценарію.
3. Технологія телерекламного виробництва
4. Канський, "Епіка", Лондонський, Московський, Київський, Нью-Йоркський, "Miracle", "Євролінія" та інші фестивалі реклами (Перегляд "Відеобанку рекламних фільмів" .

Завдання самостійної роботи студента (4 год.)
1. Створення кінематографічного сценарію реклами.
2. Створення інфографічного сценарію реклами
3. Зробити схему "Переваги, недоліки та пріоритети телевізійної реклами".
4. Законодавча база телевізійної реклами.
5. Регулювання телереклами в Європі (Конвенції і постанови Комітетів ПАРЄ)

Тема 11: " Радіореклама "

Лекція 10 (1 год.)

Специфіка радійної реклами. Основні форми і жанри радіореклами: аудіоролик, аудіоджингл, блек-аут та інші.

Сценарний креатив радіореклами. Прийоми ефективного аудіорекламування.

Лабораторне заняття № 7 (1 год.)
1. Виробництво радійної реклами.
2. Написання сценарію радіоролика/аудіоджингла.

Самостійна робота студента (2 год.)
1. Зробити схему "Переваги, недоліки, пріоритети радіореклами".
2. Законодавча база радіореклами.
3. Міжнародний аудіобанк реклами.

Тема 12: " Реклама в мережі Інтернет "

Лабораторне заняття № 8 ( 1 год.)
1.Специфіка Інтернет-реклами.
2. Основні форми реклами в Інтернет-меренжі.
3. Креатив і веб-дизайн деяких рекламних форм.

Завдання самостійної роботи студента (2 год.)
1. Переваги, недоліки та пріоритети Інтернет-реклами.
2. Міжнародний банк реклами в мережі Інтернет.

Тема 13: " Реклама і суспільство "

Лекція 11 ( 1 год.) Функції реклами у суспільстві: інформаційна, економічна, комерційна, соціальна, політична, пізнавальна та інші.

Види регулювання рекламної діяльності. Законодавча рекламна база. Закон України "Про рекламу" (2003 р.). Державне регулювання. Недержавне регулювання. Громадські рекламні організації – Спілка рекламістів України, Всеукраїнська рекламна коаліція та інші.

Міжнародний кодекс рекламної практики. Міжнародні та вітчизняні фестивалі реклами.

Лабораторне заняття № 10 ( 1 год.)
1. З’ясування "плюсів"і "мінусів" рекламного Закону.
4. Розгляд Міжнародного кодексу рекламної практики.
3. Міжнародне (Європейське )рекламне законодавство.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові