Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Бабенко Ж. Бібліографічна діяльність Державної бібліотеки України для дітей // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 12. — С. 5 — 6.

2. Беспалова 3. К. Организация й методика рекомендательной библиографии : Лекция / МГИК. — М., 1986. — С. 3 — 17.

Бібліографія. Загальний курс : Навч. посіб. для учнів культ.-освіт. Училищ / Буран В. Я. та ін. — К. :Вищашк., 1984. — 216 с.

3. 4. Видання. Основні види : Терміни та визначення : ДСТУ 3017— 95 : Вид. офіц. — К.: Держстандарт України, 1995. — 48 с.

5. Вовченко І. О. Державна (національна) бібліографія України і міжнародні вимоги // Бібліотечний вісн. — 1994. — № 1. — С. 13—17.

6. Вовченко І. О. Бібліографія бібліографії в Україні // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук, конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — С. 93—96.

7. Вовченко І. О. Створення бібліографічного репертуару книг України — важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство і бібліогр.: Наук.-метод. зб. / Харк. держ. ін-т культури. — X., 1992. —Вип. 31. —С. 94—101.

8. Гречихин А. А. Общая библиография : Учеб. для студ. — М., 2000. — 587 с.

9. Диомидова Г. Н. Библиография. Общий курс : Учеб. для библ. техникумов. — 2-е изд. — М., 1991. — 240, [2] с.

10. Інформація та документація. Базові поняття : Терміни та визначення : ДСТУ 2392—94. — К. : Держстандарт України, 1994. — 54с.

11. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів : Терміни та визначення : ДСТУ 2394—94 : Вид. офіц. — К. : Держстандарт України, 1994. — 90 с.

12. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. — К.: Кн. палата України, 1999. — 116 с.

13. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 5. — С. 10 — 11.

14. Патока В. Система рекомендаційних бібліографічних посібників : сучасні проблеми та їх вирішення // Вісн. Кн. палати. — 1999. — №3. — С. З — 4.

15. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України, 27 січ. 1995 р. // Голос України. — 1995. — 2 берез. — С. 9—10; Те саме // Бібліотечний вісн. — 1995. — № 2. — С. 1—5.

16. Про науково-технічну інформацію : Закон України, 25 черв. 1993 р. // Голос України. — 1993. — 23 лип. — С. 9—10; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. — 1993. — № 33. — С. 843—851.

17. Про Національну програму інформатизації: Закон України, , 4 лют. 1998 р. — К., 1998. — 23 с.; Те саме // Голос України. — І 1998. — 7 квіт.; Те саме // Уряд, кур'єр. — 1998. — 12 берез. Інформ. дод. — С. 9; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. —1998. — № 27/28. — С. 482 – 493.

18. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія. — Л., 2002.

19. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі : Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582—97 : Вид. офіц. — К. : Держстандарт України, 1998. — 26.

20. Про видавничу справу : Закон України, 5 черв. 1997 р. // Голос України. — 1997. — 22 лип.; Те саме // Уряд, кур'єр. — 1997. — 19 лип.; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. — 1997. № 32. — С. 206.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові