Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Навчальна програма

Практичне заняття №1

Охорона об’єктів авторського права у засобах масової інформації.

- Періодичне видання як об’єкт авторського права. Вирішення питання надання правової охорони дизайну, верстки та елементам друкарського оформлення видання.
- Визначення обсягу прав авторів на твір, що створений у рамках службових обов’язків (службовий твір). Неправомірність повторного використання авторського матеріалу на сайті видання в мережі Інтернет.
- Врегулювання питання авторства для штатних співробітників та позаштатних авторів. Правова природа договорів між редакцією та позаштатними кореспондентами.
- Охорона окремих частин авторського матеріалу. Способи надання правової охорони назві твору.

Література:

Авторське право і суміжні права// За ред. О. Святоцького і В. Дроб’язка.-К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000.

Бершадський О. Поняття та ознаки авторського твору// Право України 2000р. №4

Голембо Я. Окремі питання авторського права// Право України.-1997.-№2

Дюма Р. Литературная и художественная собственность М. 1989 г.

Право інтелектуальної власності// За ред Підопригори О.А., Святоцького О.Д.// Київ 2002 р.

Якобсен Т.Х.. Авторське право у засобах масової інформації // Авторське право та суміжні права. Європейський досвід. Кн.2

Практичне заняття №2

Законодавча база з авторського права в Україні

- Аналіз нової редакції Закону України “Про авторське право та суміжні права” від 11 липня 2001 року. Відповідність нормам міжнародного права та вітчизняні правові традиції.
- Прийняття Цивільного кодексу (книга ІV Авторське право) та Кримінального кодексу України ст. 176, 177 – суттєві кроки на шляху гармонізації українського законодавства із правом ЄС.
- Світові тенденції охорони інтелектуальної власності та їх відображення в українському законодавстві.

Література:

Афанасьєва К. Закон України “Про авторське право та суміжні права: уніфікаційний аспект // Комітет.-2003.- №8

Лебідь С. Позитивні зрушення у боротьбі з правопорушниками// Інтелектуальна власність.-2002- №1-стор. 26-27

Прахов Б.Г. Кримінальний кодекс країни та охорона інтелектуальної власності // Матеріали VI Міжнародної конференції “Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності.- К.-2002

Ситцевой В. Закон “Об авторском праве и смежных правах” научно-практический комментарий.- К.-1996

Ткаченко С. О некоторых положеннях новой редакции Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»// Юридическая практика №39(197) от 26 сентября 2001г.

Практичне заняття №3

Правова охорона авторських публікацій у періодичній пресі

- Авторство та співавторство у періодичній пресі. Вирішення питання авторства на твори різних жанрів пресової журналістики.
- Інтерв’ю як об’єкт співавторства.
- Передрук публікацій одного видання іншим. Дозволені випадки вільного передруку та неправомірне використання авторських матеріалів.
- Плагіат у журналістиці: витоки явища, різновиди та міри відповідальності, що передбачені українським законодавством.

Література:

Алленова Олена ТВ –Парк проти TV-Парку: історія про захист авторських прав// Дзеркало Тижня.- № 17(290) від 29 квітня 2000 р.

Бершадський О Поняття та ознаки авторського твору.// Право України.- 2000.- №4 Білякова Л. Руки вгору і гонорар навпіл! //”Україна і світ сьогодні”. – 2001.- №52 від 29-31 грудня

Гаврилов Э.П. Соавторство на произведения науки, литературы и искусства – Советское государство и право. - М., 1982 г. №10

Глухівський Л. Співавторство і авторське право на інтерв’ю// Інтелектуальна власність.- 2002.- №1 стор.19

Десятникова И. Журналистам теперь придется делиться гонорарами. Знать бы с кем?// “Факты” від 31 жовтня 2001 року

Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати// Москва, Юрид.лит. 1989 г.

Практичне заняття №4

Актуальні проблеми авторського права на телебаченні та радіо

- Сучасний стан національного телерадіопростору в контексті авторсько-правових відносин. Законотворчі важелі врегулювання проблеми теле- піратства в Україні.
- Ліцензування телепрограм як головний механізм захисту прав на аудіовізуальні твори. Зміст договорів ліцензування та географічна сфера дії.
- Авторське право на збереження цілісності аудіовізуального твору.
- Трансляція та ретрансляція. Врегулювання правомірної діяльності каналів кабельного мовлення.

Література:

Афанасьєва К. Авторське право на збереження цілісності аудіовізуального твору// Інтелектуальна власність.- 2003.-№10

Зернецька О. Глобальні аспекти теле-, відео піратства і проблеми розвитку національного телебачення // Ефір і закон.-1999.-№1

Ляхов О. Пірати XXI століття – з моря на сушу?// Інтелектуальна власність.-2001.-№5-6

Самусєва Л. Охорона авторських прав на аудіовізуальні твори// Право України.- 1997.- №9 стор.55

Супутникове мовлення та проблеми захисту авторських та суміжних прав Беглий О. Мисенко О. Інтелектуальна власність № 6-7 2000 стор.25

Кабельне телебачення: „остання миля” на шляху до глядача.// www.telecritica.kiev.ua від 11.01.2002

Практичне заняття №5

Захист авторських та суміжних прав

- Авторський договір як дієвий спосіб захисту прав авторів. Основні вимоги до змісту договорів, визначення обсягу прав, відповідальність за порушення пунктів договору.
- Способи захисту порушених прав для штатних та позаштатних співробітників.
- Цивільна, кримінальна та адміністративна відповідальність за порушення авторських прав.

Література:

Бачун О. Захист права інтелектуальної власності в Україні// Право України.-1997.-№1

Бондаренко С. Система захисту авторського права та суміжних прав в Україні// Національна безпека і оборона.- 2001.- №10

Право інтелектуальної власності// За ред. Підопригори О.А., Святоцького О.Д. -Київ 2002 рік

Підопригора О. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності.- Інтелектуальний капітал. - 2002.-№2.

Тимошик М. Договори у видавничій справі// Друкарство. -2002.- №3 (44)

Янкова С. Державна реєстрація авторських прав// Інтелектуальна власність.-2002.-№1

Практичне заняття №6

Авторське право у видавничій справі.

- Інтелектуальний капітал як основа діяльності видавничої галузі.
- Актуальні проблеми взаємовідносин автора та видавництва.(купівля та продаж авторських прав, укладання договорів та визначення авторської винагороди)
- Ситуація із видавничим “піратством” в Україні. Витоки явища та спроби законодавчого врегулювання проблеми.

Література:

Авторське право на літературні та художні твори в Україні// ред. Л. Котенко, “Книжкова палата України”, Київ, 1996 р.

Гаврилов Е. Издательство и автор: вопросы и ответы по авторскому праву// М. –1991.

Лінет Оуен // Купівля і продаж авторських прав на літературні твори. - К. 1996

Тимошик М. Договори у видавничій справі// Курс лекцій “Видавнича справа та редагування”, тема VII.- Київ 2002

Тимошик М. ІІ величність – книга. К. 1999.

Тимошик М. Краху національного книговидання можна уникнути, якщо в цей процес терміново втрутиться держава// Літературна Україна. - 2002.

Тимошик М. Ситуація у видавничій сфері вийшла з-під контролю держави// Друкарство. - 2000.- №6

Практичне заняття №7

Електронні публікації як об’єкти авторського права

- Правові засади функціонування електронних ЗМІ та рівень захисту авторських прав Інтернет-журналістів
- Електронна публікація: поняття та правовий режим. Колективне керування майновими правами у цифровій мережі
- Світові досягнення у розробці методів боротьби з інтелектуальним “піратством” у мережі Інтернет (Міжнародна програма Wiponet, створення Web-дипозитарію авторських матеріалів, технічні засоби захисту публікацій Copyrighter та інш.)
- Міжнародні документи щодо врегулювання проблем авторського права у цифрових мережах. Директиви ЄЕС (Інтернет-договори) “Про авторське право” та “Про виконання та фонограми” 1996 р

Література:

Ананьева Е. Авторское право и Интернет// Интеллектуальная собственность.- 2000.- №3

Афанасьєва К. Видавниче піратство в Інтернеті: український контекст// Наукові записки.- 2002. – т.8

Афанасьєва К. Електронні бібліотеки та видавничий бізнес: конкуренція чи партнерство// Друкарство.- 2003.- № 4(51)

Інтернет-договори ВОІВ// Авторське право та суміжні права. Європейський досвід.- Кн.1

Тілле Х. Літературна та видавнича діяльність: проблеми порушення авторського права // Авторське право та суміжні права. Європейський досвід. - Кн..2, стор. 298


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові