Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Методичні поради

Навчальний курс “Поліграфія” викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається з 8-и лекційних тем; що згруповані у три тематичні модулі. У кінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення; а на заліку беруться до уваги ці результати. На викладання дисципліни відводиться годин; з них 15 год. лекційних та год. практичних занять.

Найважливіше у курсі ― підготувати майбутніх видавців і редакторів до співпраці з друкарнями та вирішення виробничих проблем, що пов’язані з поліграфічним виробництвом.

На лекції пропонуються теми концептуального характеру ― про стан і тенденції зарубіжного і вітчизняного друкарства; етапи поліграфічного виробництва; витратні матеріали, оцінку якості друку тощо. На практичних заняттях вони закріплюються в обговоренні, при цьому виконуються прикладні завдання. Важливою складовою концепції дисципліни повинна бути самостійна робота, на яку пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання.

Спонуками до вивчення дисципліни можуть стати зустрічі з поліграфістами-практиками, відвідання друкарень, Музею книги і друкарства, виставок з тематики видавничої справи.

Для контролю знань студентів використовуються: а) усні відповіді на теоретичні питання (див. проблематику практичних занять до кожної лекційної теми); б) письмові роботи; в) вправи на виконання коректури; г) залік.

Критерії оцінювання та умови заліку

Вивчивши навчальний курс, студенти повинні знати:
• терміни і поняття, якими описуються реалії поліграфії;
• стан української поліграфічної промисловості у контексті світових тенденцій;
• аспекти взаємин між видавництвом та поліграфічним підприємством;
• схему поліграфічного виробництва і особливості кожного його етапу;
• основні та спеціальні способи друку; динаміку їх розвитку;
• витратні матеріали; властивості сучасних фарб і паперу;
• загальні конструктивні елементи поліграфічного устаткування;
• техніки оздоблення книжкових, періодичних та інших видань;
• різновиди поліграфічних браків.

А також студенти повинні навчитися виконувати на практиці:
• чинити вибір поліграфічного підприємства для подальшої співпраці;
• розрізняти поліграфічні браки;
• аналізувати і давати оцінку якості поліграфічного виконання друкованої продукції;
• розроблювати певне видання з поліграфічної точки зору.

Щоб отримати залік з поліграфії студенти повинні:
• засвідчити знання теоретичного матеріалу: брати участь в обговоренні проблем, що виносяться на практичні заняття;
• успішно виконувати на практичних заняттях завдання;
• виконати завдання, що виносяться на самостійну роботу;
• виконати контрольну роботу ― письмовий опис прийомів поліграфічного виготовлення зразка книжкового або журнального видання (видання для аналізу обирає студент);
• виконати контрольний тест;
• успішно відповісти на залікові питання.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові