Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Методичні поради

Навчальний курс “Літературне редагування” викладається за модульно-рейтинговою системою. Загалом він складається з 9-и лекційних тем; що згруповані у три тематичні модулі. У кінці кожного модуля підбиваються підсумки його вивчення; а на заліку беруться до уваги ці результати. На викладання дисципліни відводиться годин; з них 15 год. лекційних та 30 год. практичних занять.

Найважливіше у курсі ―володіти технікою правки тексту, робити реданаліз та редвисновок тексту.

На лекції пропонуються теми концептуального характеру ― з історії та теорії редагування, механізми редакторської праці та їх теоретичне обґрунтування тощо. На практичних заняттях вони закріплюються в обговоренні, при цьому виконуються прикладні завдання. Важливою складовою концепції дисципліни повинна бути самостійна робота, на яку пропонуються завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання.

Спонуками до вивчення дисципліни можуть зустрічі з видавцями, відвідання редакцій та видавництв.

Для контролю знань студентів використовуються: а) усні відповіді на теоретичні питання (див. проблематику практичних занять до кожної лекційної теми); б) творчі роботи; в) вправи з редагування текстів; г) екзамен.

Перелік основних положень, принципів, фактів, технік, технологій, якими мають володіти студенти, вивчивши дисципліну: «Літературне редагування»

1. Головним показником успішного засвоєння дисципліни є уміння студентів творити й редагувати тексти.
2. Вміти робити правку після того, як точно визначена „хвороба” тексту.
3. Під час правки не виходити за межі доцільного редакторського втручання в авторський текст.

Після завершення навчального курсу студенти повинні:
• мати знання про газету, журнал, книгу як видання, знання про їхню будову, структуру;
• знати елементи видання, принципи, правила, засоби його оформлення;
• знати все про текст і текст як продукт авторської діяльності та предмет сприймання і розуміння;
• добре знати письмо і мову, володіти словом як засобом вираження думки.
• знати все про журналістську творчість
• мати знання про сучасні технології видання газети, журналу, книги, створення електронного видання тощо.

Студенти повинні здобути такі практичні навички:
• повинен уміти сам створювати тексти різних жанрів
• уміти аналізувати чужі тексти і готувати їх до друку, а для цього володіти логікою аналізу, методами обробки тексту.
• повинен уміти зробити макет видання і навіть здійснити його верстку.
• уміти організувати роботу колективу, який займається видавничою справою.

Підготовка до екзамену

Допущеними до іспиту вважаються ті студенти, котрі
- виконали роботи, передбачені планом практичних занять;
- виконали лабораторні роботи. Готуючись до екзамену, дали відповіді на питання для контролю.

Кожен студент повинен володіти термінологічним мінімумом з літературного редагування, передбаченим програмою курсу.

Екзамен включає:
- відповідь на поставлене викладачем питання, що стосується історії або теорії літературного редагування;
- усний опис запропонованої викладачем методики або методу аналізу чи правки тексту;
- аналіз, оцінку чи правку запропонованого викладачем матеріалу.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові