Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Мета дисципліни полягає в отримані студентами необхідних знань а також практичних навичок використання спеціальної термінології у видавничій діяльності.

Завдання дисципліни полягає в опануванні студентами основ професійної термінології видавничої справи та редагування.

Опанувавши дисципліну, студент повинен:
знати суть та зміст основних термінів і понять редакційно-видаавничої справи;
вміти використовувати у своїй практичній діяльності необхідний термінологічний мінімум, який потрібен для редактора-видавця.

Видавнича якість матеріалів масової інформації, робота над ними при підготовці їх до друку набули у наші дні першорядного значення. Змістовність авторського тексту та його досконалість за формою - поняття нерозривні. Одне із найважливіших завдань редакторсько-видавничої справи, яка трактується як галузь суспільної діяльності у публіцистично-творчій практиці, - допомогти автору досягти такої досконалості.

За своєю суттю редакторсько-видавнича робота - це різноманітна творча робота над текстом. Вона використовує методики текстологічного, лінгвістичного та літературознавчого досліджень, відомості із галузі логіки, психології та інших гуманітарних дисциплін. Окрім того, оцінити поданий до публікації авторський матеріал, і тим більше належним чином виправити його редактор зможе лише тоді, коли він достатньою мірою володіє термінологічними поняттями, має свою естетичну програму і керується певними етичними установками.

Запропонований «Термінологічний практикум» передбачає розгляд основних термінів, які виражають специфічні операції та засоби їх здійснення на всьому технологічному ланцюжку редакторсько-видавничої роботи.

Головним показником успішного засвоєння дисципліни є уміння студентів володіти основним термінологічним мінімумом редактора-видавця.

Після завершення навчального курсу студенти повинні знати:
• стан, проблеми та перспективи розвитку української термінології
• систему термінів за державним стандартомт ДСТУ 3017-95 « Видання. Основні види. Терміни та визначення».
• систему термінів за державним стандартомт ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання”.

Студенти повинні здобути такі практичні навички:
• розрізняти видання за: цільовим призначенням; за аналітико-синтетичним переробленням інформації; за матеріальною конструкцією; за інформаційними знаками та обсягом.
• оволодіти дифініціями термінів та понять, потрібних для редакціно-видавничої справи.
• Виробити практичні навички доцільного застосування термінів у різних видах видань.

Критерії оцінювання та умови заліку

Щоб отримати залік з дисципліни „Термінологічний практикум” студент повинен:
• засвідчити знання теоретичного матеріалу:
- брати участь в обговоренні проблем, що виносяться на практичні заняття та успішно відповісти на залікові питання;
• успішно виконувати практичні завдання;
• виконати пошукове дослідження на запропоновану викладачем тему;
• виконати письмовий опис використання термінів у різних видах видань (видання для аналізу обирає студент).
- знати терміни стандартів ДСТУ 3017-95 „Терміни та визначення. Видання основні види”, ДСТУ 3018-95 „Видання. Поліграфічне виконання”.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові