Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Дисципліна “Редагування навчальної літератури” вивчається студентами Інституту відділення “Видавнича справа та редагування” у п”ятому – шостому семестрі відповідно до затвердженого плану спеціальності „Редакторський фах”. Вивчення курсу завершується складанням іспиту. Варто враховувати, що майбутнім редакторам мабуть що найкорисніше для вироблення і вдосконалення професійних навичок працювати насамперед варто саме з цим типом видань. Саме максимальна „зробленість”, конструювання навчальних видань дають змогу найчіткіше і найбільш зрозуміло опанувати принципи створення таких видань, а далі вже простіше працювати з іншими. Тобто для майбутнього редактора – навчальне видання – поняття у квадраті.

Мета курсу „Редагування навчальної літератури” – підготувати майбутніх фахівців книговидавничого комплексу до самостійних редакторських дій, передовсім виробити навички редакторського аналізу і редагування навчальної літератури. У завдання курсу входить формування наукового вміння і навичок редакторського аналізу, обгрунтованого підходу до оцінки творів навчальної літератури, оволодіння загальними методами аналізу текстів з урахуванням виду літератури, типу видання, жанру читацького і цільового призначення, вироблення навичок редагування, практичної роботи з авторами творів навчальної літератури.

Курс логічно поглиблює відомості інших попередньо вивчених професійно орієнтованих дисциплін, покликаний виробити навички оцінки і редакторського опрацювання навчальних видань – підручників, посібників, різних навчально-методичних видань. Оволодівши на перших двох курсах узагальненою методичною і теоретичною базою редакторської підготовки видань, студенти приступають до вивчення закономірностей аналізу та редагування авторських текстів саме навчальних праць, орієнтуючись насамперед на ті істотні особливості, що вирізняють їх з усього масиву літератури функціонального призначення.

Відомості курсу матимуть важливе практичне значення у подальшому опануванні інших професійно орієнтованих дисциплін, покликаних сформувати навички редакторського аналізу та практичного опрацювання текстів функціональних видів літератури (наукової, науково-популярної, ужиткової тощо).

При вивченні теоретичних питань курсу студентам рекомендується опрацьовувати як основну літературу, так і додаткову, що наведена у відповідних списках.Студент повинен також систематично ознайомлюватися з публікаціями щодо проблем книговидавничої справи та редагування, які друкуються на сторінках реріодики та спеціалізованих наукових збірників („Друкарство”, ”Палітра друку”, „Книжковий клуб плюс”, „Книга: Исследования и материалы», „Поліграфія і видавнича справа” тощо), що дасть змогу не лише враховувати нові тенденції у редакційній підготовці та виданні навчальної літератури, а й опановувати практичний досвід видавничих осередків України, передовсім спеціалізованих видавництв „Освіта”, „Генеза”, „Либідь”, „Світ”, „Наукова думка” та інформація.

Завдання вивчення дисципліни:

- ознайомлення з історією та сучасним станом випуску навчальної літератури;
- формування наукового підходу до оцінки творів навчальної літератури;
- оволодіння теоретичними і практичними методами редакторського аналізу та опрацювання творів навчальної літератури;
- формування комлексу знань щодо сучасних методів підготовки різних типів видань -- підручників, посібників, практикумів тощо;
- оволодіння навичками роботи з авторами творів навчальної літератури;
- ознайомлення з принципами формування видавничого репертуару навчальної книги;
- набуванння практичних навичок оцінки та виправлення текстів видань.

Студент повинен знати:
- основні терміни і визначення, що мають найбезпосередніше відношення до дисципліни (підручник, методичне видання, посібник);
- структуру і зміст головніших навчальних видань;
- основні положення типології книги, її завдання;
- загальну організацію сучасного редакційно-видавничого процесу у видавництвах різної форми власності;
- роль редактора як головної дійової і відповідальної особи за якість підготовленого до друку видання;
- загальну теорію редагування та головні методичні засади редакторського аналізу;
- застосування категорій редакторського аналізу при роботі з різноманітними за цільовим та читацьким призначенням текстами;
- основи логіки та логічні засади редагування.

Студент повинен уміти:
- правильно скласти редакторський аналіз навчального видання;
- сформулювати редакційний висновок на твір навчального видання;
- мати навички редакторського та коректорського опрацювання авторських та видавничих оригіналів, методики і техніки виправлень;
- знаходити систематизувати та професійно опрацьовувати спеціальні літературу з питань редагування;
- опанувати практичні навички оцінбвання та виправлення текстів навчальних видань.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові