Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Запитання і завдання для самостійної роботи

До теми 11

Що таке редакційно-видавничий процес?
На які етапи його можна умовно розділити?
Назвіть складові підготовчого процесу та означте роль у цьому процесі редактора
З чого почитається підготовчий етап?
Як потрапляють авторську оригінали до видавництва?
Чому не розвинений інститут літературних агентів в Україні?
Які найголовніші вимоги редактора перед прийманням авторського оригіналу?
Які є первинні документи для заведення „Облікової картки видання”?
Виокремить складові редакційного процесу
У яких випадках рецензування майбутнього видання є обов’язковим?
Назвіть основні вимоги до рецензії оригіналу, що пропонується до видання.
Окресліть оптимальний варіант проходження оригіналу в редакції видавництва.
Які виробничі процеси в друкарні не можна завершити без участі редактора?
Назвіть типові помилки, які можна виявити в зовнішньому оформленні видання під час виробничого етапу.
Назвіть типові помилки, які виявити на цьому етапі у внутрішній частині видання.
Якими є завдання редактора на маркетинговому етапі редакційно-видавничого процесу?

До теми 12

Охарактеризуйте етимологію терміна „редагування”
Ваше тлумачення поняття редагування у вузькому і широкому розумінні.
Як ви ставитеся до спроб деяких учених тлумачити редагування не як творчий, а як суто технічний процес стеження за дотриманням норм?
Які етапи редагування можна умовно визначити?
Як ви розумієте словосполучення „доведення оригіналу до комплектності”?
В чому полягає робота редактора над структурою оригіналу?
Що входить у поняття єдиного стилю представлення тексту?
Які функції виконують у тексті заголовки?
В чому полягає сутність правки редактора?
Назвіть найголовніші правила з видавничої етики, про які має пам’ятати редактор рід час редагування.
Що ви вкладаєте в поняття „загальне (універсальне) редагування?
Виокреміть підвиди спеціального редагування.
Якими критеріями має керуватися редактор, удосконалюючи мову твору?

До теми 13

Вибудуйте типологічний ряд газетно-журнальних видань. Охарактеризуйте суть заповідей (за І. Огієнком) простого писання і редагування?
Який порядок роботи редактора над оригіналом газетно-журнального тексту з фактологічного боку?
У чому суть роботи редактора над структурою журналістського матеріалу?
Що ви вкладаєте в поняття „манера викладу” в газетній публікації?
Які найголовніші блоки понять з основ реклами повинен знати редактор, приступаючи до редагування цього виду видань?
У чому специфіка підготовки до друку рекламної замітки, рекламного оголошення, матеріалу зовнішньої реклами?
Які особливості редагування рекламних текстів?
Охарактеризуйте сучасну типологію інформаційних видань. Що є складовими бібліографічного опису видання?
Накресліть класичну структуру бібліографічного покажчика.
Який принцип опису та порядок мовного редагування інформаційних видань виробила видавнича практика?

До теми 14

Які особливі вимоги висуває практика видавничої справи до редакторів наукових видань?
Перелічіть види наукових видань за характером інформації та складом основного тексту.
За якими критеріями редактор оцінює оригінал наукового видання під час першого читання?
Яким чином редактор може вдосконалити внутрішню структуру наукового видання?
Назвіть наукові методи викладу текстового матеріалу. Які існують вимоги до порядку і частоти вживання у тексті спеціальної термінології?
Визначте коло потенційних читачів науково-популярних видань.
Чи впливає дизайн і оформлення науково-популярного видання на темпи його продажу. Якщо так, то чому?
За допомогою яких прийомів редактор може популяризувати виклад наукового тексту?
Виокреміть типологічний ряд довідкових видань. Як ви розумієте поняття „розробка загальної концепції довідкового видання”?
Яка роль редактора в розроблення цієї концепції?
Охарактеризуйте специфіку роботи редактора під час підготовки до друку довідкових видань.

До теми 15

Охарактеризуйте типологічний ряд навчальних видань.
Що визначає специфіку навчальних видань?
Чим відрізняється підручник від навчального посібника?
Окресліть загальну методику редагування навчальної літератури.
Назвіть основні етапи роботи редактора над структурою оригіналу підручника.
За допомогою яких структурних елементів редактор забезпечує високий навчально-методичний рівень видань цього роду літератури?
У чому полягає взаємозв’язок текстового й ілюстративного матеріалу?
Якими критеріями покликаний користуватися редактор при відборі ілюстрацій до навчальних видань?
Окресліть типологію художніх видань.
Назвіть види художніх видань за цільовим призначенням. У чому полягає специфіка редагування творів класичної художньої літератури?
Охарактеризуйте специфіку редагування творів сучасних письменників.

До теми 16

Коротко охарактеризуйте становлення і розвиток книготоргівлі в історичному контексті.
Які структури займалися поширенням і продажем друкованих видань в Україні за радянської доби?
У чому полягали переваги радянської централізованої системи поширення друкованих видань?
Назвіть об’єктивні і суб’єктивні причини, що спричинили до руйнації цієї системи.
З яких складових нині формується нова система продажу видавничої продукції?
Виокремить типологічний ряд сучасних книжкових магазинів за формою організації та управління.
У чому переваги й недоліки лоткової торгівлі друкованими виданнями?
Дайте порівняльну характеристику тенденцій розвитку торгівлі друкованим продуктом через Інтернет в Україні і за рубежем.
Назвіть найпрестижніші щорічні книжкові ярмарки за кордоном та в Україні.
Що таке прямий продаж без посередників і за яких обставин така форма є ефективною?

До теми 17

Чим пояснити необхідність редакторові та видавцеві знати ази економіки?
Які економічні категорії мають найбезпосередніше відношення до видавничої справи?
Означте загальну структуру витрат на конкретне видання. Із яких складників складається стаття „Витрати на гонорар”?
Назвіть складові загально видавничих витрат.
Що входить у поняття „видавничі витрати”?
Поліграфічні витрати – це ...
Які загальні параметри видання точно треба знати для складання його кошторису?
Що таке аркушев ідбиток?
Поясніть найпростішу методику визначення потреби в папері на друк конкретного видання.
Як бути у випадку, коли коштів на виділене спонсором підготовлене до друку видання не вистачає?
Які статті витрат найперше піддаються скороченню в умовах необхідності зниження собівартості видавничої продукції?
У яких випадках виправданим є повне вилучення з кошторису таких статей як „гонорар” та „маркетингові витрати”?
Розробіть і обґрунтуйте кошторис власного майбутнього видання (згідно із розробленими методичними вказівками щодо обґрунтування власного видавничого проекту).


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові