Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематика занять

Тема 1. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ РУКОПИСНОЇ КНИГИ В СВІТІ

1. Попередники сучасної книги. Виникнення письма й алфавіту як предтеча книгописання. Первинний “книжковий” матеріал. Форми книги.

2. Ранні осередки рукописної книги на Близькому Сході, в Азії та Європі. Глиняні книги Ассирії. Єгипет. Форми китайської рукописної книги. Індія. Єврейські рукописні книги. Греція і Рим.

3. Роль рукописної книги в суспільному поступі Причини поширення рукописання. Становлення книгозбірень. Книга в долях Горація та Овідія. Вимоги давньоєврейських талмудистів до переписувачів книг.

Запитання для самоконтролю

Якими були історичні передумови виникнення рукописної книги?
Які первинні матеріали слугували основою для створення перших книг?
Назвіть і коротко охарактеризуйте дві найпоширеніші форми стародавньої книги. Коли вони виникли?
Завдяки чому ввійшов у історію ассірійський правитель Ашшурбанапал?
Якою була технологія виготовлення папірусу?
Яку книгу в кодексному варіанті слід вважати найдавнішою на землі?
Де і чому виникали центри творення рукописних книг в у стародавньому світі?
Книги якого змісту були популярними за античної доби?
Яку драматичну роль відіграла книга в житті римського поета Овідія?
Чому для переписувачів Книг Святого Письма існували жорсткі і безумовні правила?
Назвіть основні вимоги давньоєврейських талмудистів для переписувачів біблійних текстів.
Чим пояснити феномен фактичної відсутності відхилень від оригіналів у наступних переписуваннях протягом століть різними поколіннями книгописців текстів Святого Письма?
Що спонукало ізраїльський парламент (кнесет) внести наприкінці ХХ століття зміни до правопису державної мови Ізраїлю?

Рекомендована література до теми

Герчук Ю. История графики и искусства книги. – М.: Аспект-пресс, 2000. – С. 15-72.
Кацпржак Е. История книги. – М.: Книга, 1964. - 419 с.
Книжные сокровища мира / Сост. Леви Е. – М.: Книжная палата, 1989. - Вып. 1. – 224 с.
Митрополит Іларіон. Неоціненні знахідки в Палестині // Віра й культура (Вінніпег) – 1957. - №3, 4.
Пакуль И. Книга: исторический очерк. – Х.: Главполитпросвет, 1923. - 130 с. Перлова Е. Бумага для фараона // Мир бумаги. – 2000. - №7-8. – С. 50-51.
Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002. – №4. - С. 22-27.

Тема 2 УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА КНИГА ДОХРИСТИЯНСЬКОЇ ДОБИ

1. Обставини і причини недослідженості проблеми. Безповоротні втрати стародавніх пам’яток. Вивезення книг за межі України. Книги як політичні заручники в “українському питанні”. Перші спроби перегляду усталеної періодизації.

2. Книжкова справа в Україні перед прийняттям християнства. Писемні тексти архіву “Кам”яна Могила”. Велесова книга. “Руське” письмо і “руські” переклади ІХ століття. Літопис Аскольда

Запитання і завдання для самоконтролю

Чому протягом тривалого часу витоки української рукописної книги об’єктивно не досліджувалися?
Куди і за яких обставин писемні набутки українського народу вивозилися? Поясніть тезу про те, що рукописний і друкований інвентар давньої української доби став політичним заручником російської і радянської влади в “українському питанні”.
Чому 1988 рік було визнано датою офіційного відзначення 1000-ліття українського літописання і книжкової справи?
У чому принциповість з’ясування проблеми походження рукописного і друкованого слова того чи іншого народу?
Якою є нова періодизація становлення і розвитку української рукописної (видавничої) справи?
Наведіть аргументи, за якими стверджується факти існування на українських теренах видавничої справи до прийняття князем Володимиром християнства?
До якого періоду відноситься написання текстів у давньоукраїнському “архіві” “Кам”яна Могила”?
Які формами письма користувалися перші творці книжкових текстів на праукраїнських землях?
Коли і за яких обставин створювалася, а згодом копіювалася Велесова книга?
Обгрунтуйте тезу про автентичність і неповторність Велесовї книги.
Які свідчення зарубіжних авторів стосуються наявності давньоукраїнських рукописних текстів до Х століття?
Схематично охарактеризуйте історію давньоукраїнського рукописного книгописання.

Рекомендована література до теми

Брайчевський М. Літопис Аскольда. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 128 с.
Велесова книга / Упорядкування, переклад, вступна стаття, довідк. матеріал Б. Яценка. – К.: Велесич, 1995. – 316 с.
Зпапаско Я. Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995. – 478.
Клочек Г. Світ “Велесової книги”: Навч. посібник. – Кіровоград: Степова Еллада, 201. - 158 с.
Кифишин А. Древнее святилище «Каменная могила»: опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тысячелетий до н. э. – К.: Аратта, 2001. – 846 с.
Лесной С. “Велесова книга: - языческая детопись доолеговой Руси. – Виннипег, 1966. – 70 с.
Михайлов Б. Підземний «Ермітаж» України: храм найдавніших письмен. – К.: Такі справи, 2002. – 10 с.
Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови в слов”ян. – Вінніпег, 1976. – 300 с.
Огієнко І. Історія української літературної мови / Упор., іст.-біогр. нарис і примітки М. Тимошика. – К.: Наша культура і наука, 2001. – С. 70-84.

Тема 3 КНИГОПИСАННЯ В ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА

1. Провідні осередки рукописної справи Десятинна церква у Києві. Софійський собор у Києві. Києво-Печерська лавра. Чернігівська земля. Галичина і Волинь. Карпатська Русь.

2. Творці й переписувачі книг як перші автори, перекладачі, редактори і видавці Світські каліграфи. Осередки при монастирях. Удосконалення текстів наступними переписувачами.

3. Книжкові шедеври ХІ-ХУІ століть Реймська Євангелія. Пересопницька Євангелія.

Запитання і завдання для самоконтролю

Назвіть провідні осередки рукописного книготворення в давній Україні.
Які є підстави вважати факт існування школи переписувачів книг і бібліотеки при Десятинній церкві в Києві?
Якою є доля великокняжого книжкового скриптонію, створеного за часів Ярослава Мудрого в Софії Київській?
Коли і з якого тексту починалася рукописна книжкова справа в Києво-Печерській лаврі?
Хто з ченців Києво-Печерської лаври був причетний до започаткування там видавничої справи?
Які рукописні книги з України стали основою для випуску перших українських друкованих книг, датованих 1491 роком. Де це сталося і хто був причетним до першодруків?
Хто були першими авторами, редакторами, переписувачами і видавцями давньоукраїнських книг у післяхристиянську добу?
Охарактеризуйте організацію праці переписувачів і творців рукописних книг. Чим були викликані самопринизливі приписи до книг їхніх творців?
За якими складовими давньоукраїнських рукописних текстів можна визначити час місце написання їх, а також авторів, редакторів чи каліграфів?
Якою була роль переписувачів текстів тих книг, які часто вживалися? Обгрунтуйте це на прикладі “Києво-Печерського патерика”.
За якими критеріями при аналізі давньої рукописної книги можна скласти характеристику її автора, переписувача чи редактора?
Чому про переписувачів і авторі книг в народі складалися легенд, перекази, вірші? Наведіть для прикладу одну з них.
Якій пам’ятці давньоукраїнської рукописної справи судилося стати національною святинею французького народу? За яких обставин це сталося?
Якою була доля оригіналу Пересипницьої Євангелії.

Рекомендована література до теми

Запаско Я. Ошатність української книги – Львів: Фенікс, 1998. – С. 10-43. (Розділ “З історії української рукописної справи).
Маслова О. Рукописна книга. – К.: ДВУ, 1925. – 117 с.
Патерик Києво-Печерський / Упорядкування, адаптація українською мовою І. Жиленко. – К.: КМ Академія, 1998. – 346 с.
Рукописна україніка: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 вересня 1996 року. – Львів, 1999. – 652 с.
Степовик Д. Історія Києво-Печерської лаври. –К.: Видавн. відділ УПЦ КП, 2001. – С. 15- 136. (Розділ 1,2).

Тема 4 ЗАРОДЖЕННЯ Й ЕТАПИ ПОШИРЕННЯ ДРУКАРСТВА В СВІТІ

1. Передумови запровадження у видавничу практику рухомих літер Печатки і штампи як предтечі друкарства. Метод набиття візерунків на тканині. Ксилографічний метод множення текстів та ілюстрацій на папері. Перші спроби створення рухомих літер.

2. Доля друкарського винаходу. Лаврін Костер та Йоган Гутенберг Лаврін Костер. Йоган Гутенберг: життя. Йоган Гутенберг: друки.

3. Ствердження друкарства в Європі і світі як чинник кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи Поширення друкарства в Європі. Відмінності технології друкарства на Заході і Сході. Противники друкарства. Значення друкарства: редакційно-видавничий аспект

Запитання і завдання для самоконтролю

Назвіть суспільно-політичні й економічні передумови виникнення друкарства.
Яким чином друкувалися тексти до появи рухомих літер?
Назвіть випадки використання штампів і печаток напередодні виникнення друкарства.
Що таке ксилографія?
Чим відрізняється метод набиття візерунків від ксилографічного способу множення текстів?
Якою є роль китайських винахідників в поширення не рукописного способу множення текстів?
В чому полягає специфіка перших китайських друків?
Назвіть переваги й недоліки вирізьблення на дереворитах текстів та ілюстрацій з метою їх тиражування.
Чи можна вважати Фестський диск першим у світі друкованим текстом. Якщо так, то чому?
Завдяки якому винаходу ввійшов в історію видавничої справи китаєць Бі Шен?
Чому цей винахід не прижився на Далекому Сході?
Якою є Ваша думка щодо дискусій учених з приводу першості в історії друкарства Лавріна Костера та Йогана Гутенберга?
Коротко охарактеризуйте друкарську діяльність Лавріна Костера.
Де й коли Й. Гутенберг змайстрував перший друкарський верстат?
В чому полягали “Гутенбергові нещастя”?
Коротко охароактеризуйте книжкові шедеври Йогана Гутенберга. Як ширилася в Європі друкарська справа після смерті першодрукаря?
Які матеріали і засоби потрібні були давнім майстрам для друку.
Чи були відмінності в технології друкарства, запровадженого в Західній Європі й на Близькому та Далекому Сході? Якщо так, то які?
Назвіть чинники, які стримували розвиток друкарства у ХУ-ХУІІІ століттях?
Значення друкарства в контексті цивілізаційного поступу людства.
Значення друкарства в контексті розвитку редакційно-видавничої справи.

Рекомендована література до теми

Грінченко Б. Про книги: як їх вигадано друкувати. К., 1908. 48 с.
Попов П. Друкарство: його початок і поширення в Європі. К., 1925. 72 с.
Слободяник А. Віддарунок людству Йогана Гутенберга. // Друкарство. 2000. №3.
Владимиров Л. Всеобщая история книги: Древний мир, Средневековье, Возрождение М., 1988.
Любинский В. На заре книгопечатания. Л., 1959. 160 с.
Немировский Е. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. М., 2000. 660 с.
Breza Vojtech. Tlaciarne na Slovensku. 1477-1996. Bratislava, 1997. 214 s.

Тема 5 ЗАРУБІЖНІ Й ВІТЧИЗНЯНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИТОКІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ДРУКАРСТВА

1. Російська (радянська) концепція

2. Концепція західних учених

3. Концепція Івана Огієнка

4. Концепція Ореста Мацюка та Якима Запаска

5. Висновки

Запитання і завдання для самоконтролю

Перелічіть існуючі в наукові літературі концепції започаткування і етапів розвитку українського друкованого слова
В чому принциповість з’ясування точної дати заснування друкарства кожного народу?
Назвіть головні аргументи російських (радянських) учених щодо усталеної раніше дати заснування українського друкарства.
Хто із західних учених досліджував історію українського друкарства і якими є результати цих досліджень?
В чому новизна і обмеженість наукової концепції Івана Огієнка щодо витоків українського друкарства?
Якою є заслуга німецького друкаря Швайпоьта Фіоля перед українською культурою?
Чому не на всіх ранніх першодруках зазначався час і місце їх появи у світ?
За якими критеріями можна визначати час і місце друкованого твору?
Назвіть аргументи “за” і “проти” підготовки краківських друків Швайпольта Фіоля в друкарні Грушівського монастиря.
Охарактеризуйте місце українського друкарства серед друкарства слов’янських народів.
Які відкриття львівських учених Ореста Мацюка і Якима Запаска дали підстави переглянути існуюче досі датування витоків української друкованої книги?
Хто був першим українським друкарем?

Рекомендована література до теми <

Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. 1969. №3 С. 12-
Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства. Львів, 2000. 222 с.
Коляда Г. До питання про українське друкарство перед Іваном Федоровим // Радянське літературознавство. 1962. №6; Його ж. “Друкарь книг перед тем невидимих// Там само. 1959. №6.
Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура. К., 1993. С. 99.
Низовий Микола, Тимошик Микола. Українське друкарство і видавнича справа на сторінках російської енциклопедії “Книга” // Друкарство. 2000. № 6. С. 90-93.
Огієнко І. Історія українського друкарства / Упор., авт. іст.-біогр. нарису і приміт. М. С. Тимошик. К., 1994. 448 с.
Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов’янського книгодрукування. Ужгород, 2001. 272 с.
Савка М. До історії книгодрукування на Україні // Архіви України. 1972. №2. С. 26-34.
Сірополко С. Швайпольт Фіоль – перший друкар слов’янських крилилівських книг. Краків-Львів, 1943. 28 с.
Тимошик Микола. До питання про концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в контексті поширення друкарства у слов’янських народів // 11 Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Resumenes de ponencias y communicaciones. Baeza (Espana), 1966. P. 101-102.
Тимошик Микола. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літературна Україна. 2002. 21 березня.
Тимошик Микола. Історія українського друкарства в наукових дослідженнях Івана Огієнка. У зб.: Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, перспективи. К., 1997. С. 164-180.
Тимошик Микола. Концепція виникнення і розвитку українського друкованого слова // Друкарство. 1994. №1 С. 6-7.
Чижевський Д. Українські друки ХУІІІ ст. в Німеччині // Наша культура (Варшава). 1936. Кн. 1. С. 3-12; Кн. 3. С. 181-187.
Зернова А. Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М., 1947;
Немировский Е. Историографические заметки к вопросу о начале книгопечатания на Руси // Сб. «Книга» М., 1962. Вып. У11; Федоровские чтения: 400-летие книгопечатания на Украине. М., 1976.
Протасьева Т. Первые издания московской печати. М., 1955;
Bandtkie J. S. Historia drukarn w Krolewswie Polsskiem i Wielkem Ksiestwie Litewskiem i w kraiach zagranicznych w ktorych polskei dzela wychodzily. Tom 1. Krakowie, 1826. S. 382.
Zubrzycki D. Historychne badania o drukarniach rusko-slowianskich w G aliciyi. Lwow, 1836. S.12.

Тема 6 РАННЄ УКРАЇНСЬКЕ ДРУКАРСТВО (ХУ-ХУІІ СТОЛІТТЯ)

1. Формування мережі друкарень на галицько-волинських землях Галичина. Друкарня Львівського ставропігійного братства. Приватна друкарня Михайла Сльозки. Друкарні Арсенія Желібовського та Йосипа Шумлянського. Провінційні друкарні. Волинь.

2. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври Спустошуючий слід лихоліть. Заснування друкарні: перекази, документальні свідчення. Єлисей Плетенецький. Папір і папірні для друкарні. Перші друки. Поширення лаврських видань. Руйнування справи печерських друкарів.

3. Чернігівсько-сіверський друкарський осередок Перша друкарня в Чернігові. Друкарня Лазара Барановича: новгород-сіверський період. Чернігівський період.

Запитання і завдання для самоконтролю

Назвіть найдавніші осередки раннього українського друкарства. Як формувалася мережа друкарень на Галичині?
Чому друкарня Львівського ставропігійного братства час вела судові позови з конкурентами? Назвіть найхарактерніші.
Де й за яких умов друкарі одержували привілей на право видавати книги?
Дайте характеристику першої приватної друкарні у Львові за такими параметрами: засновник, друки, доля друкаря.
Яка роль в історії української видавничої справи Йосипа Шумлянського та Арсенія Желібовського?
Дайте коротку характеристику позальвіським друкарням.
Що таке мандрівні друкарні?
Назвіть основні етапи поширення друкарства на Волині.
У чому полягали складнощі нормального існування Почаївської друкарні?
Які причини спонукали кращих галицько-волинських друкарів перебратися до Києва і заснувати там друкарство на печерських пагорбах?
Аргументуйте з допомогою архівних документів час заснування й початкову організацію роботи друкарні Києво-Печерської лаври.
Що вам відомо про перші папірні і папір в Україні? Хто був причетним до цієї справи?
Коротко охарактеризуйте перші видання Києво-Печерської друкарні.
Дайте видавничу характеристику “Києво-Печерського патерика”.
Чому і ким обмежувалася діяльність лаврської друкарні?
Якими були обставини появи пересувної друкарні Кирила (Транквіліона) Ставровецького в Чернігові?
Чому чернгівський єпископ Лазар Баранович відкриває свою друкарню в Новгород-Сіверському?
Поясніть причини тривалого простою Новгород-сіверської друкарні.
Охарактеризуйте основні друки в Чернігові за часів Лазаря Барановича
. Чому занепала Чернігівська друкарня на початку ХУІІІ століття?

Рекомендована література до теми

Видашенко та ін. Місцями Івана Федорова на Україні: путівник. Львів, 1982. 124 с.
Запаско Яким, Мацюк Орест, Стасенко Володимир. Початки українського друкарства. Львів, 2000. 222 с.
Запаско Я. П, , Мацюк О. Я. Львівські стародруки: Книгознавчий нарис. Львів, 1983. 175 с.
Ісаєвич Я. Д. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989. 191 с.
Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси. Острог, 1998. 288.
Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська; вст. ст. І. М. Дзюби. - К., 1993. С. 98-111.
Маслов С. Друкарство на Україні в ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1924. 39 с.
Огієнко І. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К., 1994.
Степовик Д. В. Історія Києво-Печерської лаври. К., 2001. 560 с.
Тимошик М. С. Тисячоліття української книги: історичні уроки // Молодь і книга на межі тисячоліть. К., 2000. С. 21-34.
Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры: Исторический очерк. Т. !. К., 1916. 506 с.

Тема 7 УКРАЇНСЬКІ ДРУКАРІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СТВЕРДЖЕННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ РЕДАГУВАННЯ І ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

1. Походження й освітній рівень друкарів Вихідці з міщанського середовища. Вихідці з релігійного середовища. Діячі освіти, науки, письменники.

2. Тематичний репертуар стародруків Богослужбові книги. Полемічні (наукові) видання. Навчальні видання. Інші видання.

3. Структурування ранніх книжкових видань як елемент упорядницької праці видавців Передмови. Післямови. Посвяти. Титульні сторінки. Покажчики. Повідомлення про помилки. Ознаки української сутності а в першодруках.

4. Редакторські та видавничі нововведення, спонукані друкарством Поява розділових знаків. Вживання великої літери. Нумерація сторінок і “сторожові” слова. Поява посилань.

Запитання і завдання для самоконтролю

Як називали друкарів, відповідно до їхньої спеціалізації, всередині цехового товариства?
Яку освіту і де ортимували українські друкарі?
На які групи можна поділити перших друкарів за походженням і освітою?
Які особливості тематичного репертуару стародруків?
Назвіть ім’я першої жінки-друкарки в Україні.
Хто з українських ченців-друкарів працював у Палестині?
Хто з відомих українських учених, письменників, релігійних діячів безпосередньо займався друкарською справою?
Які види богослужбових книг найчастіше друкувалися?
Чим пояснити збільшення кількості полемічних видань наприкінці ХУІ століття?
Які навчальні видання раннього друкарства можна назвати першими довідниками для друкарів і редакторів?
Коли й де вийшла перша наукова книга українського автора? Назвіть її.
Що нового в структуру стародруку вносили українські редактори і видавці?
Чим була викликана поява в стародруках передмов. Назвіть їхні види. Коли й для чого запроваджують у своїх першодруках титульні сторінках західні і українські друкарі?
За що вибачалися першодрукарі перед читачами. У якій формі це робилося?
Якими аргументами можете потвердити тезу: “Українські друкарі всіляко захищали і підтримували мову свого народу”.
Назвіть основні видавничі нововведення, спонукані друкарством?
Назвіть період запровадження в історії вітчизняної видавничої справи розділових знаків і великих літер.
Після видань творів якого автора в практику українського друкарства запроваджуються бібліографічні посилання?

> Рекомендована література до теми

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в ХУІ-ХУІІІ ст. Львів, 1971. 310 с.
Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Книга перша: 1574-1700. Львів, 1981. 136 с.
Ісаєвич Я. Перша друкована книжка українського автора // Друкарство 1999. № 6. С. 4-5.
Каганов І. Українська книга кінця ХУІ-ХУІІ ст. Харків, 1959. 116.
Лотоцький О. Українське друковане слово. В кн.: Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська; вст. ст. І. М. Дзюби. - К., 1993. С. 98-111.
Макаренко М. Орнаментація української книжки ХУІ-ХУІІІ ст. К., 1926 70 с.
Митрополит Іларіон. Наша літературна мова: Як писати й говорити по-літературному. (Розділ ІХ “Історія українського правопису”). Вінніпег, 1958. С. 255-317.
Огієнко І. Історія українського друкарства / Упоряд., авт. іст-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. - К., 1994.
Степовик Д. В. Історія Києво-Печерської лаври. К., 2001. 560 с.
Тимошик М. Сходження до книжкового Святилища: до тисячоліття української книги // Друкарство. 1999. № 3. С. 8-10.

Тема 8 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКОВОГО КНИГОВИДАННЯ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА)

1. Суспільні потреби і політичні перепони на шляху становлення видавничої справи в університетах Перші спроби києво-могилянців. Козацькі проекти університетів та їх друкарень. Проекти приватних осіб.

2. Становлення університетської друкарні Обладнання. Перші друкарі та організації їх роботи. Відкриття літографії. Початкові правила роботи видавців.

3. Роль Михайла Максимовича в розвитку наукової книги Пошук однодумців: Гоголь. Провал спроби Шевченка як видавця. Студенти і видавнича справа. Видання власних творів та альманахів “київського” періоду. Стосунки з друкарнею. Правопис Максимовича в історії видавничої справи.

4. Тематичний аспект наукового книговидання Підручники релігієзнавчої тематики. Література з прикладних і гуманітарних наук. Службові та офіційні видання.

Запитання і завдання для самоконтролю

Чому російський уряд заборонив друкувати книги Києво-Могилянській академії?
Хто з українських гетьманів прагнув заснувати друкарні при навчальних закладах?
Коротко охарактеризуйте проекти приватних осіб щодо започаткування видавничої справи в Київському університеті Св. Володимира напередодні його відкриття в 1834 році?
Чому університетська адміністрація не передала видавничу справу у приватні руки?
Яка подія стала поштовхом для відкриття друкарні в Київському університеті?
Хто були першими українськими друкарями?
Дайте свій коментар до змісту перших правил управління друкарнею.
Обгрунтуйте тезу про те, що друкарню Київського університету можна вважати правонаступницею львівських друкарень ХУ-ХУІ століть.
В чому полягала специфіка діяльності друкарні і літографії?
Чому М. Максимовичеві не вдалося залучити до видавничої справи в університеті М. Гоголя?
На яких умовах зараховувався на роботу в друкарні-літографії Київського університету Т. Шевченко? Чи вдалося йому зреалізувати задумане?
Якою є роль студентів у започаткуванні наукового книговидання?
Охарактеризуйте тематичну палітру наукових творів М. Максимовича та редагованих ним альманахів “київського” періоду.
Чим була викликана поява в українській видавничій справі правопису, названого пізніше “максимовичівка”? Де й до якого часу він був поширений?
Дайте стислу характеристику стилю Максимовича-редактора і Максимовича-видавця.
Окресліть тематичний діапазон університетського книговидання початкового періоду.

Рекомендована література до теми

Владимирский-Буданов М. История императорского университета Св. Владимира. – К., 1884. – 674 с.
Иконников В. Университетская типография // В кн.: Исторические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорського университета Св. Владимира (1834-1884). – К., 1884. С. 348-355.
Максимович М. «Киев явился градом великим»: вибрані українознавчі праці. – К.: Либідь, 1994. – 464 с.
Очерки по истории систем народного просвещения в России в ХУІІІ-ХІХ веках. Т. 1. – СПб., 1910 – С. 310-428.
Пискорский В. Из прошлых лет Киевского университета. – К., 1894. - 48 с.
Тимошик М. Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету. 1834-1999: Монографія / Передмова В. В. Скопенка. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.
Ходецкий С. Две записки об университетской типографии // Университетские известия . – 1973. - №7. С. 2- 58.
Шульгин В. История университета Св. Владимира. – Спб., 1860. – 360 с.

Тема 9 ВИДАВНИЧА СПРАВА В УМОВАХ ЦЕНЗУРНИХ ОБМЕЖЕНЬ І ЗАБОРОН УКРАЇНСЬКОГО ДРУКОВАНОГО СЛОВА (ХУІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

1. Причини виникнення цензури в Росії і специфіка її застосування до українського друку Принципові відмінності в умовах розвитку раннього друкарства в Україні і Росії. Початок цензури українських друків. Посилення каральних функцій цензури. Специфіка застосування цензурного законодавства до українського друку. Українські видання до викриття Кирило-Мефодіївського братства. Цензурний терор після “справи братчиків”. Справа Каленика Шейковського. Українські граматики – російським алфавітом.

2. Основні антиукраїнські цензурні циркуляри та їх вплив на друкарство Валуєвський циркуляр 1863 року. Емський указ 1876 року. Цензура після Емського указу. Революція 1905 року і спроба скасування цензури українського друку. Царський маніфест від 17 жовтня 1905 року. Видавничий рух в умовах дії Валуєвського і Емського указів.

3. Цензура видавничої справи як чинник заборони українства “Тенденційно придуманий термін “Україна”. Особливо “крамольні” книги. Сторінки цензурних журналів як свідки нищення українства. Форми цензурних репресій проти українських видавців та редакторів.

Запитання і завдання для самоконтролю

Як ви розумієте поняття ц е н з у р а в широкому і вузькому значенні цього слова?
У чому полягали відмінності розвитку раннього друкарства в Україні і Росії в контексті контролю за цим процесом державними чинниками?
З чого почалася цензура діяльності українських друкарень царським урядом?
Назвіть вищу цензурну інстанцію Росії початку ХІХ століття?
У чому полягала специфіка застосування цензурного законодавства Росії до українського друку?
Де й коли було відкрито Комітет внутрішньої цензури для друкарень, розмішених в Україні?
Які українські видання були вилучені з продажу відразу після викриття Кирило-Мефодіївського братства?
Чим показова в історії українського книговидання справа магістра університету Св. Володимира Каленика Шейковського? Чому українські граматики і букварі в ХІХ столітті друкувалися в Україні російським алфавітом?
Які причини появи Валуєвського цензурного циркуляру?
Чим відрізнявся Емський цензурний указ від Валуєвського циркуляру?
Хто з високопосадових російських чиновників був причетний до появи антиукраїнських цензурних актів?
Який був порядок одержання українськими видавцями дозволу на друкування книг і газет?
Що вам відомо про спроби відміни цензури українського друку після революції 1905 року?
Як вплинув на розвиток української видавничої справи вихід царського маніфесту від 17 жовтня 1905 року?
Аргументуйте тезу: “Цензура видавничої справи стала чинником заборони в Російській імперії українства”.
Які українські видання вважалися найбільш небезпечними для царського режиму?
Назвіть найпоширеніші форми цензурних репресій проти українських видавців і авторів.

Рекомендована література до теми

Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друкованого слова // Записки Українського наукового товариства в Києві. 1908. Кн. 3.
Єфремов С. Мартиролог українського слова // Київ. 1991. №5.
Єфремов С. Літературно-критичні статті (стаття «Вне закона: к истории цензуры в России»). К., 1993. С. 14-48.
Міяковський В. Ювілей цензурного акту // Бібліологічні вісті. 1926. №1.
Російщення України: Науково-популярний збірник /За ред. Л. Полтави. К., 1992. 408 с. Савченко Ф. Заборона українства 1876 року. Харків, 1930 413 с.
Тимошик М. До історії цензурних утисків українського друкованого слова в період проголошення конституційних свобод (1905-1917) // Журналістика, преса, радіо, телебачення. К., 1993. № 25. С. 55-63.
Тимошик М. Валуєвський та Емський цензурний циркуляри і їх вплив а розвиток української демократичної журналістики і літератури // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. Львів, 1993. С. 128-131.
Тимошик М. Заборонена українська книга: до питання створення мартирологу знищених видань на основі колишніх архівів цензурних управлінь // ктуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996. С. 8-10.
Тимошик М. “К печатанию не должно быть позволено”: історія цензури українського друкованого слова // Урок української. 2000. № 3. С.10-13; № 4. С. 15-19.
Українське питання / Пер з рос., упоряд., передм. та приміт. М. С. Тимошика. К., 1997. 220 с.
Добровольский В. Запрещенная книга в Росси. М., 1962.
Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 годов. СПб., 1909. 614 с.
Львов-Рогачевский В. Печать и цензура. М., 1906. Об отмене стеснений малорусского печатного слова. Записка Императорской академии наук. СПб., 1910.

Тема 10 КНИГИ СВЯТОГО ПИСЬМА В СВІТІ І В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ВИДАВНИЧИЙ АСПЕКТ

1. Біблійні книги серед народів світу Біблія як предмет книгознавчого аналізу. Біблійний текст як основа розвитку мови кожного народу.

2. Ранні спроби перекладів і видань Біблій на українських землях. Острозька Біблія. Руські письмена в Херсонесі ІХ століття. Проект князя Костянтина Острозького. Збирання різномовних рукописів та перекладачів. Московське перевидання українського книжкового шедевру. Доля острозьких Біблій

3. Видання Книги книг літературною мовою: долі перекладів і перекладачів та редакторів Переклад Пилипа Морачевського. Спроби Маркіяна Шашкевича та Володимира Александрова. Переклад Пантелеймона Куліша. Переклад Івана Огієнка. Загроза знищення Огієнкового рукопису. Видання української Біблії лондонськими друкарями Інші переклади й видання.

Запитання і завдання для самоконтролю

Чому Біблію називають Книгою Книг?
Окресліть основні грані книгознавчого аспекту Біблії.
Аргументуйте тезу: переклади і видання книг Святого Письма стали основою розвитку мови у межах кожного народу.
Дайте коротку характеристику найдавніших рукописних біблійних текстів та їх перекладів, збережених до наших днів.
Коли, де і ким здійснювалися ранні спроби перекладати і переписувати біблійні тексти тогочасною українською мовою?
Чим відрізняються видання Біблій Ф. Скорини та К. Острозького?
З якого оригіналу готувалася до друку перша повна Біблія в Москві?
Охарактеризуйте географію поширення примірників Острозької Біблії в світі.
Чому українці не отримали в Москві дозволу на видання Біблії в українському перекладі П. Морачевського?
Назвіть нереалізовані проекти видання українцями біблійних текстів у ХІХ ст.
Хто допомагав П. Кулішеві перекладати і видавати Біблію?
Чому Кулішів переклад не було визнано канонічним?
Охарактеризуйте основні етапи роботи І. Огієнка над перекладом і виданням повної біблії.
В чому полягала загроза знищення огієнкового рукопису?
У друкарнях яких країн світу друкувалися книги Святого Письма українською мовою?
Хто з видатних українських просвітителів, учених, письменників займався перекладами і виданнями книг Святого Письма?

Рекомендована література до теми

Ковальчук Г. “Книга Книг” у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І, Вернадського //Студії з архівної справи та документознавства. 2001. Т. 7. С. 144-149.
Лабунька М. Біблія серед слов’ян // Свобода (США). 1993. 13 липня. Новий Завіт сучасною українською мовою // Бюлетень Українського Біблійного Товариства.
Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та Богослужбових книг на українську мову. Варшава, 1927. 33 с.
Стародуб А. З історії українських перекладів Святого Письма // Наша Віра. 2000. №10.
Степовик Д. Київська Біблія ХУІІ століття: Дослідження нездійсненого біблійного проекту Петра Могили. К., 2001. 240 с.
Тимошик М. Книги Святого Письма українською мовою: до історії перекладу і видання // Друкарство. 2000. №1. С. 10-15.
Тимошик М. Князь Костянтин Острозький та його Біблія // Друкарство. 1999. №5. С. 8-11.

Тема 11 ВИДАВНИЧИЙ РУХ ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917-1920)

1. Ситуація з українським друком напередодні Лютневої революції 1917 року Відновлення цензури. Напівлегальне книговидання. Феномен “Українського питання”

2. Формування нової книговидавничої мережі Структура. Засновники.

3. Політика українських урядів у видавничій справі Фінансова й ідеологічна підтримка. Законодавча база для видавничої справи.

4. Кам’янець-Подільський як видавничий і книгознавчий центр УНР Урядові друковані органи. Університет як центр книгодруку. Акція рятування книг Фонд українських видавництв.

5. Видавничий репертуар Тематична палітра. Словникові видання нової доби.

Запитання і завдання для самоконтролю

Чим пояснити відновлення цензури українського друкованого слова з початком Першої світової війни?
Назвіть найхарактерніші видання, здійснювані українськими видавцями в напівлегальних умовах до 1917 року.
Якою була причина появи в Москві книги “Українське питання” і яке її значення в минулому і тепер?
Охарактеризуйте початкову структуру українського книговидання на етапі становлення вперше в легальних умовах
Хто були засновники українських видавництв періоду 1917 –1920 років?
Дайте коротку характеристику політики урядів Центральної Ради, Гетьманату і Директорі щодо видавничої справи
Якою була законодавча база українських урядів у питаннях друку?
Чому центром книговидання в Україні з початку 1919 року стає Кам’янець-Подільський?
Що вам відомо про Фонд українських видавництв 1919 року?
Яким був видавничий репертуар доби визвольних змагань українського народу?
Яке місце в історії української видавничої справи посідає часопис “Друкарь”?

Рекомендована література до теми

Грицак Є. З історії книжкового руху на Великій Україні: 1917-1922 // Літературно-науковий вістник. 1923. Кн. ІХ і Х.
Биковський Л. Книгарні, бібліотеки, академія: Спомини. – Мюнхен-Денвер, 1971. 180 с.
Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923). – К.: Логос, 1996. – 344 с.
Левчук О. Книгоспілка: Становлення кооперативного книговидання в Україні. – К.: 2001. - 158 с.
Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. - К.: Україна, 1994. - 420 с.
Скоропадський Павло. Спогади. - К.-Філадельфія, 1995. - С. 232.
Скрипник Т. Висвітлення розвитку вітчизняного друкарства в 1917-1920 рр. (за матеріалами часопису “Друкарь” // Вісник Книжкової палати. 1998. С. 30-32.
Тимошик М. Про українське питання – з болем і надією // Берегиня. 1996. №3-4. С. 64-77.
Українське питання / Пер. з рос., упоряд., передм., та приміт. М. Тимошика. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. 220 с.
Шевельов Ю. Українська мова першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - С. 260 с.

Тема 12 ВИДАВНИЧА СПРАВА ПЕРІОДУ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (1920-1990): ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

1. Руйнування кращих набутків минулого Ревізія випущеної літератури. Знищення надрукованих та підготовлених до друку видань. Закриття діючих видавництв та експропріація друкарського обладнання.

2. Творення нової книговидавничої системи Становлення законодавчої бази. Державні органи щодо управління видавничою справою.

3. Еволюція видавничої мережі радянського типу Формування типології видавництв. Структура українського книговидання напередодні розвалу Радянського Союзу.

Запитання і завдання для самоконтролю

В чому полягала ревізія радянських комісарів діяльності українських видавництв у 1920-1921 роках?
Назвіть приклади знищення радянськими органами підготовлених до друку або випущених книг українських видавництв.
Що сталося з друкарнею Києво-Печерської лаври та її виданнями із закриттям монастиря?
За яких обставин і коли радянські органи приймають рішення про припинення діяльності приватних видавництв?
На основі яких директивних документів створювалася законодавча база для діяльності радянських видавництв?
Які державні структури створювалися для управління видавничою справою?
Коротко охарактеризуйте початковий етап формування радянської типології видавництв за приналежністю до засновників та тематичним напрямком друкованої продукції.
Що таке оформлені і неоформлені видавництва?
Якою склалася остаточна мережа книговидання в Українській РСР напередодні розвалу Радянського Союзу?

Рекомендована література до теми

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – Харків, 1931. – 296 с.
Книга и книжное дело в Украинской ССР: Сб. материалов. 1941-1984 – К.: Наукова думка, 1986. – 380 с.
Малыхин Н. Г. Очерки по истории книгоиздательского дела в Украинской ССР. –М.: Книга, 1965. – 448 с.
Советская печать в документах. – М.: Госполитиздат, 1961. – 560 с.
Тимошик М. Її величність книга. Розділи: “Між двома світовими війнами” та “Шляхом “переможного” поступу соціалізму. – К.: Наша культура і наука, 1999. С. 185-236.
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ століття: стан і статус. - Нью-Йорк, 1987. - 320 с.

Тема 16 УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПРАВА У ФРАНЦІЇ

1. Предтечі українського книговидавничого руху у Франції Рукописний “посаг” Анни Ярославівни – королеви Франції. Знахідки в Національній французькій книгозбірні. Український архів у Франції.

2. Перша половина ХХ століття Українська еміграція і друковане слово. “Український друкар” як попередник “Тризуба” Видавнича діяльність часопису “Тризуб”. Перша українська книгарня Парижа. Українська бібліотека імені Симона Петлюри. Часопис “Українське Слово”. Перша українська друкарня у Франції.

3. Друга половина ХХ століття Перша українська друкарня у Франції: новий етап. Націоналістичне видавництво в Європі. Видавнича діяльність Бібліотеки імені Симона Петлюри. Часопис “Україна”. “Енциклопедія українознавства” НТШ. Інші друки Наукового товариства імені Шевченка.

4. Сучасний період Зміни в українському еміграційному середовищі. Видавничі осередки та їхні новітні набутки.

Запитання і завдання для самоконтролю

Які українські рукописи перебувають у музейних та бібліотечних сховах Франції? З іменами яких в видатних наших земляків вони пов’язані?
Що являв собою Український архів у Франції у 40-х-50-х роках ХХ століття?
Що спонукало кращих представників української еміграції заснувати власну видавничу справу?
Назвіть перші українські видавництва та їхні друки у Франції.
Коротко охарактеризуйте видавничу програму чосопису “Тризуб”.
Якою є форми діяльності Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі щодо збереження і поширення українського друкованого слова за кордоном?
За яких обставин постала Перша українська друкарня у Франції і на яких засадах вона діяла?
Які особливості української видавничої справи у Франції другої половини ХХ століття?
Коротко охарактеризуйте репертуар книг Націоналістичного видавництва в Європі.
Чим увійшов в історію вітчизняної журналістики і видавничої справи часопис “Україна”? Хто його видавав?
Хто були творці “Енциклопедії українознавства”. Які основні етапи її творення?
Що ви знаєте про видавничу діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі?
Чим відрізняється репертуар українських друків у Франції сучасного періоду від попередніх?

Рекомендована література до теми

Вергун І. Чужиною: Спомин інженера-скитальця. – Дюркенк (Франція), 1992. – 158 с.
Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі. – Львів-Париж, 2000. - 140 с.
Михальчук В. Українська бібліотека в Парижі: заснування, розвиток, діяльність: 1926-1998. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 654 с.
Париж – Олегові Штулеві: Збірник на пошану Олега Штуля-Ждановича. – Париж: Вид-во “Українського слова”, 1986. - 358 с.
Романів О. Довгий, тернистий шлях українства до самопізнання // В кн. “Енциклопедія українознавства”. В 10-ти т. Т. 1. – Львів, 1993. – С. Х-ХХІ.
Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство. - 2002. - №1. – С 8-15.

Тема 17 УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПРАВА В КАНАДІ

1. Місійна роль українського друкованого слова Учителі-емігранти як піонери видавничого руху. Перші українські друки на канадській землі.

2. Видавництва й часописи першої хвилі еміграції Газетні видавництва. “Руська друкарня” і книговидавничий концерн “Руська книгарня”. “Українська видавнича спілка”.

3. Друковане слово другої і третьої хвиль еміграції Переведення українського книговидання за океаном на професійну основу. Видавництво “Наша культура”. Видавництво Івана Тиктора. Видавнича спілка “Тризуб”

4. Сучасний період Причини послаблення книговидавничого руху. Центри книговидання новітньої доби. Видавництво Канадського інституту українських студій

Запитання і завдання для самоконтролю

В чому полягала місійна роль рідного друкованого слова для українських переселенців за океан?
Хто були піонерами українського видавничого руху в Канаді?
Назвіть перші українські друки на канадській землі.
Коротко охарактеризуйте діяльність газетних видавництв першої хвилі еміграції
Яким набутком увійшли в історію “Руська книгарня” і книговидавничий концерн “Руська книгарня”? Який пресовий орган започаткувала “Українська видавнича спілка”?
Коли українська видавнича справа в Канаді переходить на професійну основу?
Дайте коротку характеристику видань другої і третьої хвилі української еміграції за тематичною ознакою.
В чому полягала специфіка роботи видавництва “Наша культура”?
Яким був внесок Івана Тиктора в ствердження української культури і мови в Канаді?
Видавництво “Тризуб” та його провідники.
Які причини послаблення сучасного книговидавничого руху в Канаді?
Назвіть головні центри українського книговидання в Канаді.
Які суспільно значимі функції виконує українське друковане слово за океаном?

Рекомендована література до теми

Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. - У 5-ти т. – Вінніпег, 1961-1973.
Видання Івана Тиктора та концерну “Українська преса”: Бібліографічний покажчик. 1923-1977. – Львів, 2000. (Розділ “Канадський період діяльності І. Тиктора. Вінніпег, 1948-1977).
Змієнко-Сенишин Г. Пересаджені квіти України. – К.: Наша культура і наука, 2001. - 196 с.
Марунчак М. Студії до історії українців Канади. – У 5-ти т. – Вінніпег, 1968-1969.
Тимошик М. “Лишусь навіки з чужиною…: митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. – К.: Наша культура і наука”, 2000. - 548 с.
Тимошик М. Українське друкарство в Канаді: історія і сучасність // Друкарство. – 2001. - №4. С. 18-23.
Тимошик М. 90-річчя “Українського Голосу” у контексті історії української журналістики // Українське журналістикознавство. – 2001. - №2. - С. 6-9.
Фігус-Ралько А. Українська Канада. – К.: Наша культура і наука, 2001. - 142 с. Ярмусь С. Журналістичний профіль. – Вінніпег, 1999. – 340 с.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові