Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

Правові та нормативні документи

Державна система стандартизації України: (Зб.). – К., 1993. – 312 с. – Зміст: ДСТУ 1.0-93, ДСТУ 1.2-93, ДСТУ 1.3-93, ДСТУ 1.4-93, ДСТУ 1.5-93. – Чинні від 01.10.93.

ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: Термін та визначення.

ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання.

ДСТУ 3281-95 Порядок розроблення міждержавних стандартів. – Чинний від 01.04.96.

ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення: Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. – К. 4 с.

ДСТУ 1.6-97 ДССУ. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок. – Чинний від 01.10.93.

Інструкція про порядок присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в Україні. – К.: Книжкова палата України, 1998. - 15 с.

Про видавничу справу: Закон України від 5.06.97. № 318/97-ВР // Офіційний вісник України. – 1997. - №28. – С. 3-17.

Про стандартизацію: Закон України від 17.05. 2001. №2408-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №31. – Ст. 145. – С. 618-625.

ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.2-97. Підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.3-2000 Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палітурки. Типи

ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

Стандарти, що опосередковано мають відношення до видавничої справи

ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів: Терміни та визначення.

ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття:Терміни та визначення.

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: структура і правила оформлення

ДСТУ 3146-95. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN/ Вимоги до побудови.

ДСТУ 3359-96. Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Якість друку штрих кодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю.

ДСТУ3582-97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі: Загальні вимоги та правила. 26 с.

Стандарти, які готуються до введення в дію

ДСТУ -03. Видання. Вихідні відомості.

ДСТУ Інформація та документація. Видання інформаційні: Загальні вимоги.

ДСТУ Інформація до документація. Реферат і анотація: Загальні вимоги.

ДСТУ. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань. Знайти: ДСТУ 2068—92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення.

Навчально-методичні і наукові публікації

1. Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги. – Львів, 1999. – 135 с.

2. Добровольський О., Хойнацький М. Свого цураємось, а чужого не розуміємо // Книжковий кур’єр. – 1999. - №1. С. 2, 11.

3. Куфман М. И., Чернягова В. Н. 60 лет стандартизации в СРСР: 1925-1985). Основные события и факты. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 152 с.

4. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.

5. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 472 с.

6. Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста: Практ. пособие. – М.: Книга, 1972. – 320 с.

7. Памятная книга редактора / Сост. А. Мильчин. - М.: Книга, 1988. - 415 с.

8. Пикок Дж. Издательское дело. – М.: ЭКОМ, 1998. – 400 с.

9. Погореловская Ірина. ISBN як найголовніший міжнародний стандарт книги / Друкарство № 5. 1999 С.32–33

10. Плущевский М. Б. «Око земное» - образ стандартософии как науки наук ХХ века // Стандарты и качество. – 1993. №3. – С. 45-50.

11. Семриков В. Н. Стандартизация как наука о нормативном информационном обеспечении развития общества – М.: НИНИТИ, 1996. – (НТИ. Сер.1. Орг. и методика информ. работы; №4. – С. 1-7).

12. Тимошик М. Видавнича справа та редагування. – К.: Ін-т журналістики, 2002. – 100 с.

13. Тимошик М. Державні стандарти з видавничої справи // Вісник Книжкової палати. – 2001. №12. – С. 9-13.

14. Тимошик М. Українські видавничі стандарти: До питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання //Друкарство. – 2001. - №6. – С.28-21.

15. Тимошик М. Українські видавничі стандарти: до питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Том 3. - С. 41-49.

16. Хойнацький М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві. – К.: Вища школа, 1993. - 150 с.

17. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 535 с.

Додаткова література

1. ISO 5127/1-1983. Documentation and information: Vocabulary. Pt 1. Basic concepts. – Printed in Switzerland.

2. Акопов А. И. Типология советских научно-технических журналов: Автореферат канд. дне., М., 1979. 16 с.

3. Акопов А. И.. Методологические проблемы изучения специальных журна лов. – В сб.: «Методы исследования журналистики», Ростов-на-Дону, 1984 с. 46–53.

4. Акопов А. И.. Типологический анализ современных советских научно-технических журналов // Журналистика развитого социализма, Сверд ловск, 1983, с. 123–135.

5. Акопов А.И. Методика типологических исследования периодических изданий (на примере специальных журналов). Иркутск, Изд–во Иркутского ун–та. 1985. – 96 с.

6. Бакшин В. В. Оформление газет разного типа. Учебно-метод. пособие. М., 1981

7. Балашев Л. Л. О научном журнале // Научно-техническая информация серия I, 1970, № 5, с. 3–4.

8. Бочаров. А. Г. Основные принципы типологии современных советских журналов. – Вестник МГУ, сер. XI. Журналистика, 1973, № 3, с. 31–32.

9. Газеты областные, краевые, окружные, городские. Общие технические требования. Полиграфическое оформление и исполнение: ОСТ 29.22-77. М., 1977.

10. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1989. – 247 с.

11. Гуревич С. М. Оформление и выпуск районной газеты. М., 1969.

12. Западов А. В., Е. П. Соколова. Тип издания как научная проблема и практическое понятие.–Вестник МГУ, сер. XI. Журналистика, 1976, № 2, с. 59

13. Западов А.. На стыке двух наук // В мире книг, 1975, № 3, с. 84.

14. Книга в соціокультурному просторі: (Досвід книговидання XIX– XX ст. і сучасні проблеми): Міжнар. наук. конф., Львів, 3–5 трав. 1995 p.: Доп. і повідомл. / Укр. акад. друкарства. – Львів: Фенікс, І995.–144С.

15. Корнилов Е. А., А. И. Акопов. Типология в современной науке о печати. -В сб.: «Методы исследования журналистики», Ростов-на-Дону, 1979, с. 80-72.

16. Коршунов. О. П. Библиография как система. – Советская библиография 1972, № 1, с. 65. 17. Коссов Б.Й. Новая зра книги // Сов. библиогр. – 1990. – № 6. – С.32.

18. Кулешов С.Г. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми. – К., 1995.

19. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ 7.60-90 "Издания. Основньїе видьі. Терминьї й определения" / Всесоюз. кн. палата. Науч.-исслед. ин-т книги, – М., 1990. – С. 52.

20. Моргенштерн И.Г. Книга и книжное дело в информационном обществе // Книга: Исслед. й материальї. – М., 1994.

21. Оформление периодических изданий / Под ред. А.П. Киселева. - М.: Изд-во МГУ, 1988.--160 с.

22. Прайс Д. Малая наука, большая наука. – В сб.: Наук. о науке, М., 1966; Г. М. Добров. Наука о науке. Киев, 1970; П. Л. Капица. Эксперимент, теория, практика. М., 1974.

23. Районные газеты. Полиграфическое оформление. Технические условия 29. 01.40-74 М., 1975.

24. Распознавание образов в социальных исследованиях. Под ред. Н. Г. Загоруйко и Т. И. Заславской. Новосибирск, 1968;

25. Социология журналистики. Теория, методология, практика. Под ред. Е. П. Прохорова. М., МГУ, 1981. 231 с.; Рабочая книга социолога. 2-е изд., М., 1983, 477 с.; В. С. Коробейников. Редакция и аудиторно-социологический анализ. М., 1983. 254 с.

26. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд. – М., 1991.

27. Столяров Ю.Н. Классификация документа: решения й проблему // Книга: Исслед. й материалы. – М., 1995.

28. Терминологический словарь по библиотечному делу й смежньїм отраслям знания. – М., 1995.

29. Толковый словарь по основам информационной деятельности / Под ред. Н.Н.Ермошенко; Укр. акад. информатики, Укр. ин-т науч.-техн. й зкон. информ. – К., 1995. – 249 с.

30. Тулупов В.В. Оформление как часть процесса формообразования газеты // Новое в массовой коммуникации. Вып. 5–6 (16-17), Воронеж 1999. – С. 10 – 18.

31. Фалин Л. Н.. Логическая структура классификации. – Науч. докл. выси шк. Философские науки, 1973, № 3, с. 82.

32. Швецова-Водка Г.М. Про основні поняття типології книги: (підсумки і проблеми) // Теорія та історія радянської книги на Україні: 36. наук. пр. / АН УРСР. ЦНБ. – К., 1983. – С. 29–16.

33. Швецова-Водка Г.Н. Типология книги // Книга: Исслед. й материальї. –М.,1983.–Сб.4б.–С.40–59. 56- Швецова-Водка Г.Н. Функциональная сущность й свойства книги // Книга: Исслед. й материальї. – М.. 1995. – Сб. 71. – С. 69–96.

34. Шульц Душан. Эстетические кри


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові