Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

Нормативна дисципліна «Охорона праці» вивчається з метою формування у майбутніх журналістів з вищою освітою необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Дана програма повністю відповідає програмі нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти, яка була затверджена Міністерством освіти 31.07.1997 р. Укладач доповнив її темами “Основи безпеки та охорони праці в галузі”, що передбачає вивчення питань захисту та охорони праці журналістів, та “Економічні аспекти охорони праці”.

Мета викладання дисциплiни

Розвиток техніки і удосконалення технологій, автоматизації та комп’ютеризації виробництва, впровадження досягнень науки - все це створює реальні передумови для полегшення трудомістких і некваліфікованих робіт, для покращення умов і збагачення змісту праці. Проте науково-технічний прогрес, характерний для розвитку будь-якої галузі народного господарства, пов’язаний з інтенсифікацією праці, використанням складнішої техніки. А це, у свою чергу, вимагає підвищення рівня профілактичної роботи щодо запобігання дії на працюючих додаткових небезпечних і шкідливих чинників.

Основні завдання дисципліни

Спеціаліст повинен знати:
- норми допустимої величини несприятливих факторів, законодавче право; правові і організаційні основи охорони праці; основі виробничої санітарії; основи техніки безпеки; законодавчі акти по охороні праці журналістів.

Спеціаліст повинен уміти:
- вишукувати оптимальні співвідношення між різними факторами виробничого середовища, що дозволить гранично знизити їхню несприятливу дію на працездатність і здоров’я працюючих; створення безпеки для виконання робіт як для самого виконавця, так і для його оточення;
- надати першу допомогу потерпілим при нещасних випадках, аваріях;
- мати практичні навички розробки конкретних заходів оздоровлення праці на основі застосування у виробництві найновіших досягнень науки і техніки.

Метою курсу є ознайомлення студентів з організаційно-технічними, санітарно-гігієнічними та соціальними умовами, в яких здійснюється трудова діяльність журналіста, а також системою організаційно-технічних і правових заходів, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії і охорони праці.

Основне завдання курсу - дати студентам знання з наукових основ охорони праці та прищепити зацікавленість до творчого вирішення проблем поліпшення умов праці журналіста на виробництві.

Нормативний курс “Охорона праці” включає:
лекції - 15 год.
практичні - 15 год.
самостійна робота - 24 год.

Семестровий контроль у формі заліку з навчальної дисципліни “Охорона праці” здійснюється з урахуванням результатів поточної успішності студентів та якості реферату.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові