Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план

Вступ.

1. Предмет, структура, зміст, мета курсу «Охорона праці».

2. Основні етапи розвитку охорони праці.

3. Стан охорони праці в Україні та інших країнах.

4. Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення.

Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.

1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. Основні законодавчі акти про охорону праці. Конституція України. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Найважливіші надбання Закону України “Про охорону праці”. Закон України “Про охорону здоров’я населення”. Кодекс законів про працю. Соціальний захист потерпілих на виробництві. Охорона праці жінок. Охорона праці неповнолітніх. Державні нормативні акти про охорону праці. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства. Інструкції з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження. Система управління охороною праці. Служба охорони праці підприємства. Комісія з питань охорони праці підприємства.

3. Навчання з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи. Вивчення питань охорони праці в закладах освіти, вищих учбових закладах. Інструктажі з питань охорони праці. Допуск працівників до роботи.

4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві.

Тема 2. Основи безпеки та охорона праці в галузі.

1. Загальні питання безпеки праці. Умови праці. Безпека праці. Безпека умов праці. Безпека виробничого процесу. Безпека виробничого устаткування.

2. Трудовий договір. Соціальне страхування. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі, угоді.

3. Права та обов’язки студентів під час навчання. Закон України “Про освіту”. Статут КНУ. Колективний договір (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) від 17 грудня 2003 року (розділ 3. Охорона праці; Додаток до колективного договору №3 – “Угода з охорони праці”; Додаток до колективного договору №4 – “Угода по студентах та аспірантах”).

4. Гарантії свободи слова та доступ до інформації. Конституція України про цензуру, право на інформацію. Європейська конвенція з прав людини про право на свободу слова та інформації. Закон України “Про видавничу справу” про втручання в діяльність видавців та цензуру.

5. Чинне законодавство про діяльність журналіста. Закон України “Про інформацію”. Закон України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”.

6. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію. Права та обов’язки журналіста. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов’язків. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

7. Соціальний захист та трудові відносини журналіста. Закон України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” (заробітна плата, охорона праці, пенсійне забезпечення).

8. Законодавство України про авторське право. Закон України “Про авторське право та суміжні права”. Об’єкти охорони авторського права. Охорона авторських прав.

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

1. Гігієна праці. Загальні положення. Законодавство в галузі гігієни праці. Гігієнічна класифікація праці (4 класи).

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень. Виробничі приміщення. Мікроклімат, забруднення повітря (шкідливі речовини: загальнотоксичні, подразнювальні, алергени, канцерогени, мутагенні та ін.). Вентиляція. Кондиціонування повітря. Системи опалення. Освітлення (природне, штучне) виробничих приміщень. Вібрація, шум (ультразвук, інфразвук та ін.). Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону у виробничих приміщеннях. Випромінювання оптичного діапазону (інфрачервоні випромінювання, ультрафіолетові випромінювання, лазерне випромінювання

3. Засоби захисту та попередження. Засоби індивідуального захисту. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Тема 4. Основи техніки безпеки.

1. Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування та процесів. Безпечність виробничого устаткування. Безпечність виробничих процесів.

2. Електробезпека. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини. Основні випадки ураження струмом. Види електричних травм. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Допустимі значення струмів і напруги.

Тема 5. Пожежна безпека.

1. Сучасний стан забезпечення пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

2. Пожежонебезпечні властивості речовин. Поняття вогнестійкості. Горіння речовини і способи його припинення. Пожежо- та вибухонебезпечність речовин та матеріалів.

3. Системи запобігання пожежі. Системи протипожежного захисту. Вогнестійкість будівель та приміщень. Евакуація людей з приміщень. Порядок дій у разі виникнення пожежі.

4. Правова основа забезпечення пожежної безпеки. Державний пожежний нагляд.

Тема 6. Надання першої допомоги при нещасних випадках та аваріях.

1. Основи анатомії людини. Основні види уражень людини.

2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

3. Кровотечі та ушкодження м’яких тканин. Зупинення кровотечі. Надання першої допомоги.

4. Переломи кісток, вивихи, розриви зв’язок. Перша допомога.

5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

6. Перша допомога постраждалим від пожежі. Характер травм та порядок надання допомоги.

7. Надання першої допомоги при втраті свідомості, шоку.

8. Оживлення. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.

9. Транспортування потерпілого. Положення травмованого при транспортуванні.

Тема 7. Економічні аспекти охорони праці.

1. Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в умовах ринкової системи господарювання. Зростання продуктивності праці і охорона праці. Збільшення ефективного фонду робочого часу. Поліпшення умов праці і плинність кадрів.

2. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві. Витрати на пільги та компенсації. Загальні витрати підприємства на охорону праці.

3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці. Комплексна оцінка зміни стану умов праці.

4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці. Розділ “Стимулювання охорони праці” Закону України “Про охорону праці”. Види заохочень.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові