Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Питання до семінарських занять

1. Початок інформаційних обмінів у людському суспільстві. Усні й писемні форми загальнозначущої інформації.

2. Пражурналістські явища. Умови й чинники їх появи та зникнення. Рукописні “газети”, їх організація та розповсюдження. Технічні передумови й соціальні причини виникнення періодичної преси.

3. “Персональний журналізм” XVII - поч. ХІХ ст. в Європі. Виникнення багатотиражних віщань. Формування масової й якісної журналістики в кінці XIX ст.

4. Зародження й формування української журналістики.

5. Визначення поняття “інформація”. Його багатозначність, використання в журналістиці та інших наукових сферах.

6. Структура інформаційної діяльності. Види передачі інформації в журналістиці.

7. Основні положення Закону України “Про інформацію” (1992).

8. Структура соціальної інформації. Специфіка масової інформації.

9. Національний архетип і особливості розвитку журналістики на сучасному етапі.

10. Взаємодія політики, преси та влади в період національного відродження.

11. Національні процеси в дзеркалі інформаційної експансії.

12. Соціальна структура як чинник формування журналістики. Досвід взаємодії журналі стики із соціальними структурами в період демократизації суспільства.

13. Становлення й розвиток нових економічних відносин в Україні.

14. Вітчизняна журналістика в системі ринкових відносин.

15. Форми власності в сфері журналістської діяльності.

16. Патернашстична діяльність держави, суспільних інститутів – шлях до створення нормальних умов щодо функціонування преси.

17. Соціально-історичне розуміння свободи. Свобода і необхідність. Свобода і відповідальність.

18. Поняття "свобода преси" й "четверта влада" як відображення специфічного становища журналістики в суспільстві.

19. Сучасні теорії свободи преси та журналістської діяльності.

20. Розвиток свободи преси в Україні.

21. Соціально-правовий статус ЗМІ в політичній структурі демократичного суспільства.

22. Конституція України, вітчизняне законодавство про ЗМІ-правова основа функціонування й регулювання діяльності журналістики.

23. Права, обов'язки та відповідальність працівників ЗМІ відповідно до законодавства про пресу.

24. Основні міжнародні документи щодо правової регламентації функціонування ЗМІ.

25. Поняття функції. Основні значення терміна.

26. Групи функцій журналістики за результатами впливу на аудиторію.

27. Теорія функцій преси за класифікацією вітчизняних та зарубіжних теоретиків.

28. 4.Проблеми єдності й форми взаємодії різних груп функцій журналістики.

29. Визначення поняття "принцип". Принципи як теоретико-методологічні основи організації функціонування журналістики.

30. Система принципів сучасної журналістики.

31. Кодекс професійної етики українського журналіста, прийнятий на IX з'їзді Спілки журналістів України 17-18 квітня 1997 року.

32. Міжнародні кодекси професійної етики журналістів.

33. Поняття дієвості й ефективності як різних типів результативності діяльності журналістики щодо виконання її функцій.

34. Дієвість як результат безпосереднього організуючого впливу нарізні соціальні інститути та посадових осіб.

35. Проблема ефективності журналістики щодо розвитку свідомості й активності аудиторії. Поняття "рівень ефективності" .

36. Історичний процес виникнення й розвитку системи засобів масової інформації.

37. Сучасний вигляд системи ЗМІ у структурному плані.

38. Розвиток надсучасної технології. Характеристика її складових частин.

39. Сучасні структурні проблеми ЗМІ.

40. Специфіка передачі інформації різними каналами. Загальне, особливе, індивідуальне.

41. Різноманітність "продуктів" творчої діяльності в журналістиці.

42. Риси й властивості журналістської творчості.

43. Творчі форми уявлень у журналістській інформації.

44. Головні риси публіцистичної творчості.

45. Рівні творчої діяльності журналіста: навички, мистецтво, майстерність тощо.

46. Основні соціальні закономірності сучасного періоду розвитку нашої, держави.

47. Нові політичні та економічні умови діяльності вітчизняної журналістики.

48. Сучасні тенденції в розвитку української преси: повага до різних світоглядних позицій, гарантія свободи совісті, пріоритет загальнолюдських цінностей, всебічне сприяння відродженню української та інших культур народів тощо.

49. Сучасні взаємовідносини політики, преси і влади.

50. Преса і процеси демократизації та гласності в суспільстві.

51. Становлення нових соціальних і професійних орієнтирів журналістів України.

52. Політика. Преса. Влада.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові