Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.

2. Білявськнй Г.О., Падун М.М., Фурдун Р.С. Основи загальної екології; Підручник. - 2-е вид. К.: Либідь. 1995. - 368 с.

3. Геозкология,- Симферополі.: Таврия, 1996.

4. Денекин В.В. Веседьі об аколопш. - М., 1979.

5. Мороз С.А. Історія біосфери Землі: у 2 кн. Навчальний посібник. - К.: Заповіт, 1996. Кн. 1. - 440 с., Кн. 2. - 422 с.

6. Україна. Природне середовище і людина. - К., 1993.

7. Глобальное изменение климата: научный взгляд на проблему: Пособие для зкологических журналистов. - М.: 1998.

8. Беляков А.А. Экологическая пресса Украины. - К., 1995.- 48 с.

9. Бєляков О.О. Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини). - Дис. на здоб. наук. ступ. к. філол. н. за спец. 10.01.08 - журналістика. Ін-т Журналістнки Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, К., 1999. -20 с.

10. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою закону. - К., 1997. - 160 с.

11. Національна доповідь про етан навколишнього середовища в Україні. - К.: Мінекології, 1999 (та попередні роки видання).

12. Нечипоренко Г.Л., Шевченко В.О. Установи та організації, що займаються проблемами навколишнього середовища: Довідник. -К.: Програма розвитку ООН в Україні, 1997, - 125 с.

13. Стегній О.Г. Неурядові екологічні організації України: сучасний стан і перспективи розвитку. - К.: Наукова думка, 1996.

14. Скуратівський В.Т. На криласах храму. Екологічні уявлення українського народу. - К.: КЕКЦ, 1998. -120 с.

15. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки // Відомості Верховної Ради, 1998. - N 38-39. - с. 248.

16. Кирк 3. Позеленение безопасности: зкологические аспекти нащюнальной, международной й глобальной безопасности после холодной войньї // МатериальІ к курсу: Оборонная политика. Политика обеспечения мира й безопасности. - К., 1992. - С, 107-117.

17. Сисна курса. Перспективи розвитая й проблеми окружающей ередм: подход нредпршшмателя. Пер. с аіігд,- М.: Геликон, 1994.

18. Бєляков О. Країна Ектопія // Міжнародний туризм. - 1995. -№ 5. - С. 14-15.

19. Фешбах М., Френдли А. Зкоцнд в СССР. Здоровье и природа на осадком положений. - М., 1992.

20. Хилько М. Екологічна політика. - К.: Абрис, 1999. - 363 с.

21. Эндрюс А. Экономика окружающей среды.- К.: Либідь, 1995. - С.162.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові