Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

1. Анишина И.В., Москвин С.А., Уяздовская О.В. Краткий словарь бизнесмена. - К.: МП "София", 1991.

2. Асеева Е.Н., Асеев П.В. Рекламная кампания. - М., 1997.

3. Баркам Д.И. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих. -Л., 1991.

4. Вільна преса в демократичній державі: Матеріали міжн. наук.-практ. конференції, 25-28 квітня / За заг. ред. Л.В.Губерського, А.З. Москаленка, 8.А. Вергуна). - К., 1995.

5. Владимиров В.М. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу. - Луганськ: Східноукраїнський державний університет, 1995.

6. Вудкок М., Фрепсис Д. Раскрепощенннй менеджер. Для руководителя-практика / Пер. с англ. - М.: "Дело", 1991.

7. Гурееич С.М. Газета й рынок: как добиться успеха: Пособие для журналистов. - М., 1994.

8. Гутиря І.І, Економіка періодичного видання. - К.: ЦВП, 1998.

9. Гутиря І.І. Комерційна діяльність ЗМІ II Українська журнадістика-98 /За заг. ред. А.З. Москаленка, - К.: ЦВП, 1998

10. Евдокимова Т.Г., Маховикова Г.А. Краткий словарь делового человека. - М.: Финансы й статистика, 1991.

11. Засоби масової комунікації як форма бізнесу: Тези і виступи науково-практичної конференції ( 26-27 червня 1992 р.) / За заг. ред. Л.З. Москаленка. -К., 1992.

12. Из опьгга предпринимательской деятельности редакцій: Сб. ст. - М.: ИНТЗКЛТД, 1992. - Вьш.3.

13. Картер Г. Єффективная реклама. Путеводитель для мелких предпринимателей / Пер. с англ.; Общ. ред. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресе, 1991.

14. Котлер Ф. Основи маркетинга / Пер. с англ.; Общ. ред. й вступ, ст. Б.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990.

15. Маркус В.А. Организация й экономика издательского дела. -М.: Книга, 1983.

16. Машталер Р.М. Экономика полиграфической промышленности. - М.: Книга, 1977.

17. Масова комунікація: Підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Г'уберський, В.Ф. Іванов, В.А. Вергун. - К.: Либідь, 1997.

18. Москаленко А.З. Вступ до журналістики: Підручник. - К.: Школяр, 1997.

19. Москаленко А.З. Теорія журналістики: Підручник. - К.: Експрес-об'ява, 1998.

20. Москаленко А.З. Сучасна українська преса: Навч. посібник. -К., 1999.

21. Назайшн А.Н. Рекламная служба газеты. - М., 1996.

22. Недопитанський М. Журналістський менеджмент, - К.: ЦВП, 1999.

23. Нормативные материалы по идательскому делу: Справочник / Состав.: В.А. Маркус. - М.: Книга, 1987.

24. Подолян М.П. Першооснови журналістської творчості: Консп. лекцій. - К.: ЦВП, 1997.

25. Полукаров В.Л. Экономика телерадиовещания: Учебное пособие. - М.: Изд-во МНЗПУ, 1998.

26. Приступенко Т.О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України: Навч. Посібник. - К.: РВЦ "Київ, ун-т", 1997.

27. Приступенко Т.О. Правові основи діяльності ЗМІ. - К.: ЦВП, 1998.

28. Програма курсу "Рекламознавство" /Упорядн. В.В. Бугрим. К.: ВПЦ "Київ, ун-т", 1993.

29. Програма курсу "Економіка друкованих засобів масової інформації (преси) України" /Укя. І.І. Гутиря. - К., 1994.

30. Программа курса "Экономика средств массовой информации" / С.М. Гуревич. - М., 1995.

31. Програма курсу "Журналістський маркетинг" /Укя. В.П. Косарчук. -К.,1997.

32. Програми навчальних дисциплін /За заг. ред. А.З. Москаленка, В .Я. Миронченка. - К.: ЦВП, 1998. - Т.2.

33. Реклама у ЗМІ: 36. ст. -Львів, 1996.

34. Ринкова термінологія ділової людини: Сдавник-довідник(В.М. Лінніков, В.В. Борковський,В.В. Рокоча та ін.)-К.: Абрис, 1992.

35. Современннй маркетинг / В.В. Хруцкий, И.В. Корнеева, В.А. Автухова; Под ред. В.В. Хруцкого.. - М.: ФинансьІ й статистика, 1991. -

36. Соціокультурні аспекти права на комунікацію / За заг. ред. А.З. Москаленка. - К.: ЦВП., 1997.

37. Усурович В.В. Преса й ринок. - 1995.

38. Фельдман Б.А. Газетнеє производство. - М.: Книга, 1972.

39. Ярмиш Ю. Ф. Жанри сатиричної публіцистики. - К.: ЦВП, 1999.

40. Конституція України. - К., 1997.

41. Закон України "Про інформацію". - К., 1992.

42. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". - К., 1992.

43. Закон України "Про телебачення і радіомовлення". - К., 1993.

44. Закон України "Про авторське право і суміжні права". - К., 1993.

45. Закон України "Про інформаційні агентства". - К., 1995.

46. Закон України "Про рекламу". - К., 1996.

47. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення; і радіомовлення". - К., 1996.

48. Закон України "Про видавничу справу". - К., 1997.

49. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". - К., 1997.

50. Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". - К., 1997,

51. Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України". -К., 1997.

52. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення і радіомовлення". - К., 1998.

53. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань". -К., 1994.

54. Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування цін на окремі періодичні видання". -К., 1994.

55. Указ Президента України "Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення". - К., 1994.

56. Указ Президента України "Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації". - К., 1997.

57. Постанова Верховної Ради України "Про створення телерадіоорганізації Суспільного мовлення України". - К., 1997.

58. Постанова Кабінету Міністрів України "Про тарифи на розповсюдження вітчизняних друкованих засобів масової інформації''. - К., 1997.

59. Постанова Кабінету Міністрів "Про державну реєстрацію вітчизняних друкованих ЗМІ, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів". - К., 1997.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові