Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Мета і завдання курсу

“Педагогічна майстерність” є одним із важливих предметів у структурі підготовки магістрантів спеціальності “Журналістика” у вищих закладах освіти України. За своїм змістом він належить до практичних курсів, а тому покликаний забезпечити практичне оволодіння педагогічною майстерністю у процесі навчання і педагогічної практики майбутніх магістрів журналістики й викладачів фахових дисциплін.

Педагогічна практика студентів є органічною частиною навчального процесу, чільне місце в якому посідає курс “Педагогічна майстерність”. Теоретичною основою його є такі предмети, як “Педагогіка вищої школи”, “Методика викладання у вищій школі”, “Психологія”. Програма курсу - важливий навчально-методичний документ для студентів і керівників педагогічної практики. Вона буде також корисною для визначення завдань, змісту, загальних питань організації і проведення педагогічної практики в Інституті журналістики.

Законом України “Про вищу освіту” визначено: «Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності…»

Педагогічна діяльність для фахівця-журналіста у вищому закладі освіти постає саме такою, що має інноваційний характер. Вона вимагає від спеціаліста не лише високого рівня інформованості, глибоких знань, ерудиції, а й високої загальної культури та педагогічної майстерності. Саме тому запропонований курс є інтегрованою дисципліною, що поєднує нові і вже сформовані знання, зокрема з таких предметів, як філософія, логіка, риторика, етика, історія, педагогіка, психологія, методика навчання, методика виховання, журналістикознавство, літературознавство, культура мовлення, мистецтвознавство, конфліктологія, поєднує педагогічну теорію з практикою, розглядає різноманітні складові культури мовлення, менеджмент тощо.

Мета дисципліни – сформувати навички педагогічної діяльності, сприяти збагаченню педагогічного досвіду майбутніх магістрів журналістики, поглибити знання з педагогіки і психології, інноваційних педагогічних технологій, культури педагогічного спілкування.

Мета курсу полягає також у створенні для магістрантів умов накопичення досвіду оптимального поєднання базової освіти з навчанням мистецтву спілкування, формування практичних умінь і навичок майстерності вкладання, педагогічної культури та ерудиції.

Завдання, які ставить перед собою цей курс, багатопланові:
- ознайомлення з особливостями предмету “Педагогічна майстерність”, його метою та завданнями;
- ознайомлення з основами педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі;
- ознайомлення з основами педагогічного процесу;
- вивчення правил педагогічної етики;
- удосконалення педагогічних здібностей магістрантів;
- прищеплення навичок проведення лекції;
- формування навичок проведення практичного заняття;
- формування навичок проведення лабораторного заняття;
- опанування методів навчання;
- опанування методів виховання;
- удосконалення вмінь пошуку й формулювання мотиваційних засад вивчення фахової проблематики;
- формування вмінь викладу нового матеріалу;
- вироблення вмінь актуалізації опорних знань студентів;
- вироблення вмінь проведення контролю й оцінки знань студентів.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові