Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Література до курсу

Л І Т Е Р А Т У Р А УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К., 2000.

2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За загальною ред.. О.А. Серб енської. – Львів, 1994.

3. Антонечко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991.

4. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

5. Богдан С. Мовний етикет українців. – К., 1998.

6. Буяльський Б.А. Поезія усного слова. – К., 1990.

7. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990.

8. Войтюк А. Корифеї рідного слова. – Дрогобич, 1992.

9. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

10. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.

11. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

12. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.

13. Дубина Л.Г., Єлісовенко Ю.П. Театральна педагогіка та її значення у формуванні педагогічно доцільних взаємин // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Секції ІІІ–ІУ. – Полтава. – 2001. – С. 84 – 89.

14. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навч. посіб. – К., 2002.

15. Єлісовенко Ю.П. Імідж, наука і мистецтво // Імідж школи на порозі ХХІ століття: практико зорієнтований посібник. – К., 1998. – Ч.1. – С.94 – 96.

16. Єлісовенко Ю.П. До питання про місце та роль культури і техніки мовлення в системі професійної підготовки вчителя мистецтва // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С.52 – 56.

17. Єлісовенко Ю.П., Береза Р.П. До проблеми формування національної самосвідомості студентської молоді // Актуальні питання державного будівництва і подолання кризових явищ у суспільстві: Матеріали наукової конференції. – К.: МІЛП, 1999. – С.309 – 311.

18. Єлісовенко Ю.П., Береза Р.П. Формування української еліти та її національної самосвідомості: досвід, реалії, перспективи //Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. - № 2. – С. 81 – 85.

19. Єлісовенко Ю.П. Джерела театральної виразності в ракурсі історико-педагогічного аналізу // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 2. – С.298 – 304.

20. Єлісовенко Ю.П. Гумор в ораторському та театральному мистецтві: спроба аналізу теорії і практики //Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2000. – № 4. – С.74 – 78.

21. Єлісовенко Ю.П. Театральний компонент майстерності виконавця // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.57 – 61.

22. Єлісовенко Ю.П. Логічні паузи в тексті та мовленні // Стиль і текст: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – Випуск 1. – С. 181 – 185.

23. Єлісовенко Ю.П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці //Стиль і текст. – 2001. – Випуск 2. – С.168 – 175. 24. Єлісовенко Ю.П. Учений, педагог, академічний оратор //Наукові записки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – 2001. – Том 3. – С.18 – 21.

25. Єлісовенко Ю.П., Дубина Л.Г. Ораторське мистецтво та театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск УІ: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Ч.ІІ.– К., 2001. – С.197 – 204.

26. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К., 1997. – 332 с.

27. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993.

28. Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання. – К., 1965.

29. Капська А.Й. Виразне читання. – К., 1986.

30. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1975.

31. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К., 1982.

32. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1967.

33. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посіб. – К., 1992.

34. Козаков В.А. Самостійна праця студентів та її інформаційно-методичне забезпечення. – К., 1990.

35. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 1993.

36. Кононенко П.П. „Свою Україну любіть...” – К., 1996.

37. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. – К., 1999.

38. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – 2-ге видання. – К., 1994.

39. Корніяка О.М. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995.

40. Культура української мови: Довідник / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1990.

41. Культура української мови / За ред.. В.М. Русанівського. – К., 1990.

42. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцько Т.В. Педагогіка: Навчального-методичний посібник. – К., 1993.

43. Мамалига А.І. Мовні стандарти сучасної преси // Вільна преса в демократичній державі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1995. – С. 22 – 27.

44. Мамалига А.І. Питання лінгвістики тексту у вивченні мови засобів масової інформації / Методичні засади самостійної роботи студентів-журналістів: Посібник за ред. А.І. Мамалиги. – К., 1994.

45. Мамалига А.І. Українська мова у вищій школі: за матеріалами публікацій у пресі: Навч. посібник. – К., 1999. – С. 2 – 7.

46. Мамалига А.І. Сучасний інформаційний дискурс і лінгвокомунікативні проблеми вивчення публіцистичного тексту // Стиль і текст. – Вип.. 1. - К., 2000. – С.150 – 155.

47. Мамалига А.І. Погляди М. Грушевського на утвердження української мови як державної // Українська мова і держава. – К., 2001. – С. 33 – 39.

48. Мамалига А.І., Єлісовенко Ю.П. Ділова гра у мовленнєво-педагогічній підготовці магістрів журналістики // Наукові записки Інституту журналістики. – Том 8. – К., 2002.

49. Мамалига А.І., Пазяк О.М. Наукові пошуки молодих дослідників: огляд наукових праць / Слово і суспільство: Зб. наук. праць. – К., 2000.

50. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посібник. – К., 1998.

51. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер Н.Д. – К.: РВЦ „Київський університет”, 1998.

52. Новий російсько-український словник-довідник / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К., 1996.

53. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (Функціональний стилістичний аспект). – К., 1997.

54. Олійник Г.А. Виразне читання: Посіб. для вчителів. – Тернопіль, 2001.

55. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

56. Орфоепічний словник / Укладач М.І. Погрібний. – К., 1986.

57. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

58. Палтишев М.М. Педагогічна майстерність і шляхи її досягнення. – К., 2000.

59. Педагогічна майстерність / За заг. Ред. І.А. Зязюна. – 1997.

60. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія /Укл. Н.В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000.

61. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

62. Погрібний А.Г. Якби ми вчились так як треба. – К., 1999.

63. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 1999.

64. Пономарів О.Д. Сучасні проблеми мовної культури засобів масової інформації // Журналістика і перебудова. – К., 1989.

65. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар. – К., 1997.

66. Психологічний словник / За ред.. В.І. Войтка. – К., 1982.

67. Рейтингова система оцінки успішності студентів: Збірник наук. доп. – К., 1992.

68. Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання. – К., 2003.

69. Сагач Г.М. Золотослів: Навч. посіб. – К., 1993.

70. Сагач Г.М. Риторика. – К., 2002.

71. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1981.

72. Словники сучасної мовної практики: Методичні матеріали, навчальні посібники / В.В. Різун, А.І. Мамалига, О.М. Пазяк, М.І. Фурдуй. – К., 1996.

73. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. – 2-ге вид. – К., 1996.

74. Словник труднощів української сови / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

75. Стельмахович М.Г. Інтонаційні барви усної мови // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 2.

76. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманітаріїв. – К., 1998.

77. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.

78. Українська літературна вимова і наголос. – К., 1989.

79. Український правопис. 4-те видання. – К., 1994.

80. Українське усне літературне мовлення. – К., 1967.

81. Франко І.Я. Про театр і драматургію. Вибранні статті, рецензії та висловлювання. – К., 1957.

82. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова. – К., 1996.

83. Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 1999.

84. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. – Мюнхен: Молоде життя, 1951.

85. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

86. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К., 1998.

87. Яценко Т.С. Активна соціально-психологічна підготовка вчителя до спілкування з учнями: Книга для вчителя. – К., 1993.

88. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К., 2002.

ЛІТЕРАТУРА ІНШИМИ МОВАМИ

1. Амонашвили Ш.А. Педагогическая симфония. – М.: ЦЦР, 2002. – 672 с.

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

3. Берд П. Продай себя! Эффективная тактика улучшения вашего имиджа / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой. – Мн., 1997.

4. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975.

5. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио, телевидения. – М., 1991.

6. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996.

7. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М., 1990.

8. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

9. Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель – властитель дум: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991.

10. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980.

11. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М., 1996.

12. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972.

13. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного. – М.: Педагогика, 1993.

14. Калашников Ю.С. Театральна этика Станиславского. – М., 1972.

15. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Педагогика, 1990.

16. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К., 1989.

17. Козаржевский А.Ч. Искусство полемики. – М., 1972.

18. Корогодский З.Я. Репетиции, репетиции, репетиции. – М., 1978.

19. Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики. – М., 1999.

20. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.

21. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 224 с.

22. Mencher M. Basic Media Writing. Medison, Wisconsin: Wm C. Brown Communications, Inc. 1993.

23. Палтышев Н.Н. Педагогическая гармония: Учебно-методическое пособие. – К., 1996.

24. Почепцов Г.Г. Имидж от фараонов до президентов. – К., 1997.

25. Савкова З.В. Средства речевой выразительности. – Л., 1982.

26. Савкова З.В. Энергия живого слова. – Л., 1991.

27. Смелкова З.С. Деловой человек: культура делового общения. – М., 1997.

28. Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. – М., 1984.

29. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992.

30. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1985.

31. Федоренко Н. Меткость слова. – М., 1975.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові