Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Тематичний план курсу

1. Вступ, проблематика курсу

Мета і завдання курсу, його значення для підготовки журналіста. Мова і суспільство. Мова і нація. Роль української мови у процесах державо-творення.

Мова і культура. Мова та ідеологія. Українська мова джерело духовного від-родження суспільства.

Мова і людина. Мова і мовлення. Взаємозв'язок мови, мовлення і мислення.

Поняття "літературна мова", "національна мова", "загальнонародна мова", "мовна норма", "культура мовлення". Писемна та усна форми літературної мо-ви. Стилі мовлення.

Походження, історичний розвиток української мови. Її місце серед мов світу та слов'янських мов. Розвиток окремих мовних стилів. Роль журналістів у ста-новленні й збагаченні публіцистичного стилю. Мовна культура сучасної украї-нської журналістики.

Мовленнєва діяльність як творчість. Закономірності функціонування україн-ської мови у засобах масової комунікації. Характеристика і взаємозв'язок різ-них мовознавчих курсів у системі журналістської освіти.

2. Лексика і лексикографія української мови в системі мовних знань журналіста

Винятково важливе значення праці над словом у журналістській творчості.

Поняття і значення слова. Багатозначність слова. Способи перенесення зна-чень слів, використання у газетно-публіцистичному тексті метафори, метонімії, синекдохи. Уникнення штампів.

Поєднання стандартних й експресивних засобів мовлення. Робота з тлумач-ними словниками.

Омоніми. Пароніми. Синоніми. Антоніми. Експресивні функції цих слів у мові ЗМК. Каламбури, парономазія, антитеза, оксиморон. Точність слововжи-вання. Уникнення штампів. Досягнення виразності слова за умови поєднання вербальних і зображальних або звукових засобів повідомлення інформації.

Характеристика словників синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Про-блема міжмовної омонімії і паронімії. Рекомендації щодо контекстуального розрізнення омонімів і паронімів.

Лексика української мови з погляду її походження. Функціональна і стиліс-тична характеристика різних за походженням слів у журналістських текстах. Етимологія іншомовних слів та власне українських. Особливості використання іншомовних слів у мові газет, радіо, телебачення. Аналіз лексики за походжен-ням матеріалів інформаційних та аналітичних жанрів. Словники іншомовних слів.

Лексика української літературної мови з погляду функціонально стилістич-ного вживання у ЗМК. Групи лексики щодо їхнього функціонування в різних стилях української мови. Стилістично нейтральна, книжна, розмовна, просторі-чна, термінологічна лексика. Професіоналізми, жаргонізми, діалектизми.

Активна і пасивна лексика. Неологізми. Архаїзми. Історизми. Конфесійна ле-ксика. Визначення експресивної функції різних груп лексики у публіцистично-му стилі. Неологізми в засобах масової інформації. Типові помилки в мовно-стилістичному використанні лексичних засобів.

Історія укладання словників в Україні. Лексикографія і творча праця журна-ліста. Значення енциклопедій та словників для піднесення загальної і мовної культури.

Типи сучасних словників української мови. Характеристика тлумачних, пе-рекладних, орфографічних, орфоепічних, етимологічних, фразеологічних, тер-мінологічних словників. Словники синонімів, антонімів, паронімів, омонімів. Словники мови письменників. Інші тини словників. Лексикографічні праці української діаспори. Лексикографічна робота в українській державі. Створен-ня електронних словників.

3. Фразеологія і збагачення засобів увиразнення в журналістському тексті

Групування фразеологізмів за складом, значенням і стилістичним уживан-ням. Джерела і типи фразеологізмів. Фразеологізми як мовні кліше в засобах масової інформації. Мовні штампи. Уникнення мовних штампів у ЗМК (у пресі, на радіо, телебаченні). Трансформація фразеологічних одиниць у тексті.

Роль фразеологічних словників, збірок (прислів'їв і приказок, крилатих слів та висловів, афоризмів, сентенцій тощо) у практичній роботі журналіста. Типо-ві помилки у використанні фразеологічних засобів.

4. Фонетика та орфоепія і культура усного мовлення журналіста

Особливе значення них мовознавчих розділів для формування культури ус-ного мовлення. Артикуляційна й акустична характеристика звуків української мови. Голосні звуки у мовному потоці. Явище асиміляції і дисиміляції приголо-сних. Чергування звуків при словозміні і словотворенні.

Орфоепічні норми української літературної мови. Правильне наголошення слів. Порушення орфоепічних норм при вимові звуків і наголошенні слів у мов-ленні на радіо і телебаченні. Рекомендації щодо виправлення помилок у вимові та наголошенні. Орфоепічні словники.

5. Графіка і орфографія як важливі чинники нормативності, культури писемного мовлення

Українська графіка в її історичному розвиткові. Співвідношення між звуками і буквами української мови. Історія українського правопису. Принципи україн-ського правопису. Система правил сучасної української орфографії і пунктуа-ції. Дотримання правописних норм у періодичних виданнях. Правопис слів ін-шомовного походження, загальних і власних назв. Сучасні пропозиції щодо внесення змін у правопис.

Аналіз авторських варіантів у вживанні розділових знаків.

Орфографічні словники.

6. Словотвір як учення про структуру і творення слів

Морфемна будова слова. Первинний (етимологічний) і вторинний (новий) корені слів. Морфеми як мотиваційні компоненти значення слова, творче вико-ристання можливостей внутрішньої форми слова. Роль афіксів у словотворенні і формотворенні.

Способи словотворення в сучасній українськім мові: морфологічний, морфо-лого-синтаксичній, лексико-семантичний та ін. Активізація в наш час окремих засобів словотворення. Абревіатури, основні способи їх творення. Активні сло-вотворчі процеси у мові ЗМК.

7. Морфологія, її значення для взаємозв'язку слів

Поняття "граматика", "морфологія". Граматична форма, граматичне значення і граматична категорія, частин мови і часток мови. Засоби вираження граматич-них значень слова в українській мові.

Іменник. Відмінювання іменників, відміни та групи. Кличний відмінок імен-ників, огріхи в його вживанні у ЗМК. Відмінювання власних назв, абревіатур. Невідмінювані іменники. Уживання іменників у тексті.

Прикметник. Розряди прикметників за значенням, групування за формою та відмінюванням. Ступені порівняння прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння прикметників. Форми суб'єктивної оцінки якості, їхні пра-вописні особливості. Функції повних і коротких форм прикметників у сучасній українській мов. Невідмінювані прикметники. Творення прикметників від гео-графічних назв. Специфіка вживання прикметників у мові ЗМК.

Числівник. Лексико-граматичні розряди числівників, їх відмінювання- Пра-вописні особливості числівників. Варіантні форми закінчень деяких числівни-ків. Літературні форми наголосу у числівниках. Особливості використання чис-лівників у мові ЗМК. Типові помилки.

Займенник. Розряди займенників за значенням та відмінюванням. Граматико-стилістичне використання їх у будові публіцистичного тексту. Типові помилки у вживанні займенників. Особливості наголошення та правопису займенників.

Дієслово і його функціональне навантаження у мові ЗМК. Семантичні групи дієслів. Метафоризація дієслова у журналістському тексті. Дієвідмінювання дієслів. Перша, друга та архаїчна дієвідміни дієслів. Граматичні категорії діє-слова – категорії особи, роду, числа, виду, часу, способу і стану, їх стилістичне навантаження у мові ЗМК. Стилістична зміна часових форм і способів дієслів у тексті. Безособові дієслова у тексті. Форми на -но, -то, особливості їх функціо-нування у мові ЗМК.

Прислівник. Відображення у журналістських текстах семантичного багатства прислівників. Розряди прислівників за значенням, походженням і будовою. Особливості правопису, наголошення прислівників та прислівникових слово-сполучень. Вживання прислівників у реченні і тексті. Питання про безособово-предикативні слова (слова "категорії стану"). Перехід прислівників у приймен-ники, сполучники та частки.

Прийменник. Первинні (непохідні) прийменники, багатофункціональність їх у мові. Вторинні (похідні) прийменники. Правопис прийменників. Вживання прийменників з різними непрямими відмінками іменників, семантика приймен-никових конструкцій. Синонімічні можливості прийменникових конструкцій у тексті. Помилки у вживанні прийменникових конструкцій. Роль прийменників у творенні словосполучень.

Сполучник. Тиші сполучників за походженням. Прості, складні і складеш сполучники. Семантична характеристика сурядних і підрядних сполучників. Вживання сполучників у публіцистичному тексті, їх синонімічне використання. Правопис сполучників. Випадки ненормативного вживання сполучників у мові журналістів.

Частки, їхня семантико-конструктивна і стилістична роль у тексті. Слово-творчі, формотворчі частки. Правопис і проблеми семантичної та експресивної відповідності у доборі часток. Виявлення різних смислових та експресивних відтінків, яких надають частки словам, словосполученням і реченням у тексті.

Вигук. Семантичні різновиди вигуків (емоційно-експресивні, звуконаслідува-льні, формули вітання та прощання, апелятивні вигуки). Поповнення вигуків за рахунок інших слів, словосполучень та речень. Помилки у вживанні вигуків.

8. Синтаксис і пунктуація речення

Класифікація словосполучень в українській мові. Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні. Вияв у словосполученні національної специфі-ки мови. Помилки у побудові словосполучень.

Роль речення у мовленні. Формальна, семантична та функціональна органі-зацій простого речення. Модальні типи речення. Двоскладні і односкладні ре-чення, використання моделей речень в певних різновидах мови у сфері ЗМК. Координація між підметом і присудком. Порядок слів у реченні. Активний і па-сивний звороти. Типи неповних речень. Слово-речення. Обірвані речення.

Ускладнене просте речення. Ускладнені прості речення з однорідними чле-нами. Можливі помилки у вживанні однорідних членів речення.

Речення з відокремленими другорядними членами. Уточнюючі члени речен-ня. Пунктуаційні труднощі при відокремленні.

Речення із вставними і вставленими компонентами. Розрізнення цих компо-нентів й інших, що не виконують функції вставних. Розділові знаки при встав-них і вставлених конструкціях.

Уживання вигуків і звертань в ускладнених простих реченнях. Відхилення від нормативної форми звертань у мовленні журналістів.

Особливості вживання типів простого речення в жанрово-стильовій структу-рі журналістського мовлення.

Складне речення. Граматичні, семантичні та інтонаційні засоби зв'язку час-тин у складному реченні. Сполучникові та пунктуаційні засоби зв'язку компо-нентів у складносурядному реченні.

Типи складнопідрядних речень. Семантико-структурні різновиди та сполучні засоби в приєднанні підрядної частини до головної. Розділові знаки в складно-підрядному реченні.

Структурні та інтонаційні особливості безсполучникових речень. Розділові знаки в них. Складні безсполучникові речення в засобах масової інформації.

Багатокомпонентні складні речення: з кількома підрядними або кількома су-рядними, з сурядністю та підрядністю. Період. Розділові знаки в складному ре-ченні ускладненого типу, їх відповідність спланованому змістові, експресивно-му забарвленню речення. Специфіка вживання типів складного речення в жур-налістських текстах.

Вживання різних видів прямої мови в текстах ЗМК. Перетворення одних форм чужої мови в інші, вияв цього в пунктуаційних особливостях.

Логіко-граматичні основи української пунктуації. Огляд можливих випадків індивідуальної пунктуації.

9. Синтаксис і семантика тексту як журналістського твору

Жанрово-стильові різновиди тексту в ЗМК. Від речення до тексту: текстові побудови на основі сполучення речень. Складне синтаксичне ціле і абзац у тек-сті. Синтаксичні, семантичні і стилістичні властивості складного синтаксичного цілого у текстах ЗМК. Побудова зачинів і кінцевих частин тексту в залежності від його жанру.

Власне комунікативні одиниці та форми текстової структури. Просте і склад-не висловлювання про предмет мовлення. Формування цілісності та єдності те-ксту. Типові помилки у побудові тексту та його фрагментів.

Текстові засоби змістової й емоційної виразності журналістського твору.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові