Ласкаво просимо

до електронної бібліотеки Інституту журналістики

Головна || Законодавча база || Навчально-методичні комплекси || Наукові видання
Праці викладачів || Студентські роботи || Різне


Рекомендована література

Л І Т Е Р А Т У Р А УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник / За загальною ред.. О.А. Серб енської. – Львів, 1994.

2. Антонечко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

4. Багмут Й.А. Про збагачення і образність мови лектора. – К., 1956.

5. Баженов М. Виразне слово. – К., 1940.

6. Баженов М.М. Виразне читання і культура усної мови. – К., 1949.

7. Баранник Д.Х. Мікрофонні різновиди усного монологічного мовлення / Українське усне літературне мовлення. – К., 1967.

8. Баранник Д.Х. Сучасне літературне мовлення, його ситуативні форми і функціональні різновиди // Сучасне українське літературне мовлення: Зб. наук. статей. – Дніпропетровськ, 1975.

9. Беніков Д.С. Лектор і аудиторія. – К., 1964.

10. Беніков Д.С. Вчись володіти словом. – К., 1965.

11. Білодід І.К. Виховання культури усного побутового мовлення // Мовознавство. – 1968. - № 5.

12. Богдан С. Мовний етикет українців. – К., 1998.

13. Буяльський Б.А. Поезія усного слова. – К., 1990.

14. Вихованець І.Р. У світі граматики. – К., 1987.

15. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К., 1990.

16. Войтюк А. Корифеї рідного слова. – Дрогобич, 1992.

17. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

18. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К., 1989.

19. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К., 1995.

20. Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми: Посібник для студентів Інституту журналістики. – К., 2001.

21. Гоян В.В. Колористика та зображальна естетика телевізійної програми: Методичні рекомендації. – К., 2001.

22. Гоян О.Я. Радіостанція як ділове підприємство: Посібник для студентів Інституту журналістики. – К., 2001.

23. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К., 1986.

24. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.

25. Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. – Мюнхен, 1993.

26. Дубина Л.Г., Єлісовенко Ю.П. Театральна педагогіка та її значення у формуванні педагогічно доцільних взаємин // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Секції ІІІ–ІУ. – Полтава. – 2001. – С. 84 – 89.

27. Дудик П., Туркін В.Культура мови лектора. – К., 1963.

28. Єлісовенко Ю.П. Ораторське мистецтво: Навч. посіб. – К., 2002.

29. Єлісовенко Ю.П. Практичне опанування риторики засобами театральної педагогіки // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. – № 4. – С. 200 – 207.

30. Єлісовенко Ю.П. Використання досвіду театральної педагогіки у викладанні риторики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – К., 1998. – Випуск другий. – Частина 2. – С. 178 – 186.

31. Єлісовенко Ю.П. Практичне опанування мистецьких основ риторики засобами театральної педагогіки // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип.3. – С.129 – 135.

32. Єлісовенко Ю.П. Імідж, наука і мистецтво // Імідж школи на порозі ХХІ століття: практико зорієнтований посібник. – К., 1998. – Ч.1. – С.94 – 96.

33. Єлісовенко Ю.П. До питання про місце та роль культури і техніки мовлення в системі професійної підготовки вчителя мистецтва // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С.52 – 56.

34. Єлісовенко Ю.П. Формування національної самосвідомості студентської молоді (мовленнєвий аспект) // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції. – К.: Європ. унів. фінан., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – С.11 – 15.

35. Єлісовенко Ю.П., Береза Р.П. До проблеми формування національної самосвідомості студентської молоді // Актуальні питання державного будівництва і подолання кризових явищ у суспільстві: Матеріали наукової конференції. – К.: МІЛП, 1999. – С.309 – 311.

36. Єлісовенко Ю.П. Постановка голосу в музичній та театральній педагогіці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск третій: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Частина 2. – К., 1999. – С.231 – 237.

37. Єлісовенко Ю. Розвиток діапазону голосу: з досвіду театральної педагогіки //Мистецтво і освіта. – 2000. – № 2. – С. 52 – 54.

38. Єлісовенко Ю.П., Береза Р.П. Формування української еліти та її національної самосвідомості: досвід, реалії, перспективи //Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. - № 2. – С. 81 – 85.

39. Єлісовенко Ю.П., Береза Р.П. Національна самосвідомість народу: спроба осмислення історичного досвіду //Проблеми державного будівництва в Україні. – Випуск 5. – К.: МІЛП, 2000. – С.384 – 389.

40. Єлісовенко Ю.П. Вітчизняний театр ХІХ століття у ракурсі історичного аналізу //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск ІУ–У: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Ч.І. – К., 2000. – С.145–153.

41. Єлісовенко Ю.П. Джерела театральної виразності в ракурсі історико- педагогічного аналізу //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 2. – С.298 – 304.

42. Єлісовенко Ю.П. Гумор в ораторському та театральному мистецтві: спроба аналізу теорії і практики //Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. – 2000. – № 4. – С.74 – 78.

43. Єлісовенко Ю.П. Театральний компонент майстерності виконавця // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.57 – 61.

44. Єлісовенко Ю.П. Логічні паузи в тексті та мовленні // Стиль і текст: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – Випуск 1. – С. 181 – 185.

45. Єлісовенко Ю.П. Культура і техніка мовлення в телерадіожурналістиці //Стиль і текст. – 2001. – Випуск 2. – С.168 – 175.

46. Єлісовенко Ю.П. Театральна складова професійної мистецької освіти в Україні // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2001.– № 1. – С.76 – 82.

47. Єлісовенко Ю.П. Корекція неорганічних вад мовлення (з досвіду театральної педагогіки) // Дефектологія. – 2001. – № 2. – С.41 – 43.

48. Єлісовенко Ю.П. Учений, педагог, академічний оратор //Наукові записки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – 2001. – Том 3. – С.

49. Єлісовенко Ю.П., Дубина Л.Г. Ораторське мистецтво та театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск УІ: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Ч.ІІ.– К., 2001. – С.197 – 204.

50. Єлісовенко Ю.П. До питання про методику практичного оволодіння мистецтвом красномовства //Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДАККіМ, 2001. – С. 223 – 225.

51. Єлісовенко Ю. Переконливість в ораторському мистецтві та умови її створення // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – Вип.18. – К.: КНЛУ, 2001. – С.92 – 93.

52. Єлісовенко Ю.П. Учений, педагог, академічний оратор // Наукові записки Інституту журналістики. – 2001. – Т.4. – С.18 – 21.

53. Жовтобрюх М.А. Деякі явища усного літературного мовлення / Про культуру мови. – К., 1964.

54. Завадка Б. Йосиф Лозинський про позалінґвальні чинники у функціонуванні та розвитку національної мови // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 2. – Львів, 1995. – С. 157 – 171.

55. Загул Д. Поетика. – К., 1923.

56. Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. – К., 1965.

57. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 1994.

58. Інтонація мовлення. – К., 1968.

59. Історія української культури / Під заг. ред.. д-ра І. Крип’якевича. – Нью-Йорк, 1990.

60. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К., 1993.

61. Карасьов М.М. Мистецтво художнього читання. – К., 1965.

62. Капська А.Й. Виразне читання. – К., 1986.

63. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – К., 1975.

Коваль А.П. Культура мови і мовлення // Мовознавство. – 1968. – №1. 64. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К., 1982.

65. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1967.

66. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посіб. – К., 1992.

67. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 1993.

68. Кононенко В.І. Символи української мови. – Івано-Франківськ, 1996.

69. Кононенко П.П. „Свою Україну любіть...” – К., 1996.

70. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. – К., 1999.

71. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – 2-ге видання. – К., 1994.

72. Корніяка О.М. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? – К., 1995.

73. Косів М.В. Двоязичіє чи без’язичіє? – Львів, 1998.

74. Кошачевський С.С. Техніка мови. – К., 1963.

75. Культура української мови: Довідник / З ред.. С.Я. Єрмоленко. – К., 1990.

76. Культура української мови / За ред.. В.М. Русанівського. – К., 1990.

77. Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – № 5. – К., 2001. – С.143 – 147.

78. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. посібник. – К., 1998.

79. Мацько Л.І. Українська мова в кінці ХХ ст. (Зміни в лексиці) // Диво слово. – 2000. – № 4. – С.15 – 20.

80. Меш Г.Ш. 10 уроків ораторської майстерності тим, хто вчиться виступати публічно. – К., 1993.

81. Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення на Україні. – К., 1984.

82. Миронченко В.Я. Інформаційне радіомовлення: управління, організація, планування. – К., 1989.

83. Мова сучасної масово-політичної інформації. – К., 1970.

84. Москаленко А.З. Вступ до мовознавства. – К. , 1997

85. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер Н.Д. – К.: РВЦ „Київський університет”, 1998. – 336 с.

86. Найдорожчий скарб. Слово про рідну мову / Упорядник В.І. Лучук. – К., 1990.

87. Новий російсько-український словник-довідник / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К., 1996.

88. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (Функціональний стилістичний аспект). – К., 1997.

89. Олійник Г.А. Виразне читання: Посіб. для вчителів. – Тернопіль, 2001.

90. Орфографічний словник української мови. – К., 1994.

91. Орфоепічний словник / Укладач М.І. Погрібний. – К., 1986.

92. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К., 1995.

93. Паламар Л.М., Кацавель Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К., 1996.

94. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

95. Погрібний А.Г. Якби ми вчились так як треба. – К., 1999.

96. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К., 1999.

97. Пономарів О.Д. Сучасні проблеми мовної культури засобів масової інформації // Журналістика і перебудова. – К., 1989.

98. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ. Словник і коментар. – К., 1997.

99. Психологічний словник / За ред.. В.І. Войтка. – К., 1982.

100. Ремез О. Мізансцена – мова режисера. – К., 1978.

101. Сагач Г.М. Золото слів: Навч. посіб. – К., 1993.

102. Сагач Г.М. Риторика. – К., 1993.

103. Сагач Г.М. Риторика. Конспект лекцій. – К., 1993.

104. Сагач Г.М. Словник-мінімум термінів красномовства. – К., 1992.

105. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.

106. Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика. Сучасна інтерпретація. – К., 1992

107. Світличний І.О. Серце для куль і для рим: Поезії. Поетичні переклади. Літературно-критичні статті. – К., 1990.

108. Сербенська О.А. Інноваційні процеси у мові сучасних засобів масової інформації // Українська періодика: Історія і сучасність. – Львів, 2000. – С. 232 – 235.

109. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. – 2-ге вид. – К., 1996.

110. Словник труднощів української сови / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

111. Стельмахович М.Г. Інтонаційні барви усної мови // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 2.

112. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): Підручник для гуманітаріїв. – К., 1998.

113. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.

114. Українська літературна вимова і наголос. – К., 1989.

115. Український правопис. 4-те видання. – К., 1994.

116. Українське усне літературне мовлення. – К., 1967.

117. Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості / Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 31.

118. Франко І.Я. Про театр і драматургію. Вибранні статті, рецензії та висловлювання. – К., 1957.

119. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962.

120. Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун, Ю.В. Лисенко Сучасна українська мова. – К., 1996.

121. Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 1999.

122. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К., 2000.

123. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови. – Мюнхен: Молоде життя, 1951.

124. Ющук І.П. Лекції зі вступу до мовознавства. – К., 1995.

125. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К., 1997.

126. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. – К., 1998.

127. Ющук І.П. Статус російської мови // Слово Просвіти. – 1998. - №44. – С. 10 – 11.

ЛІТЕРАТУРА ІНШИМИ МОВАМИ

1. Ажам М. Искусство говорить публично. – СПб., 1900.

2. Аrfin F. Financial public Relations. – London, 1994.

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

4. Берд П. Продай себя! Эффективная тактика улучшения вашего имиджа / Пер. с англ. Т.А. Сиваковой. – Мн., 1997.

5. Библер В.С. Мышление как творчество. – М., 1975.

6. Black S. The essentials of public relations. – London, 1994.

7. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио, телевидения. – М., 1991.

8. Браун Л. Имидж – путь к успеху. – СПб., 1996.

9. Васильева А.Н. Основы культуры речи. – М., 1990.

10. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-Дону, 1995.

11. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: Учеб пособ. – М., 1977.

12. Владимиров И.В. Искусство публичной речи. – М., 1971.

13. Гаймакова Б.Д. Основы риторики: теле – и радиовыступление как разновидность ораторского искусства. – М., 1991.

14. Гаймакова Б.Д., Сенкевич М.П., Макарова С.К. Мастерство эфирного выступления. – М., 1994.

15. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.

16. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. – М., 1980.

17. Дмитриев Л.А. Законы драматургии. – М., 1989.

18. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М., 1996.

19. Егорова А. Гигиена голоса и его физиологические основы. – М., 1962.

20. Егоров В.В. Основные понятия телевидения: Терминологический словарь. – М., 1992.

21. Елисовенко Ю.П. Организация репетиционного процесса в агитационно-художественном коллективе: Методические рекомендации. – М., 1990.

22. Елисовенко Ю.П. «Проводы Русской Зимы»: Сценарий массового театрализованного праздника. – М., 1990.

23. Ершов П.М. Искусство токования. – В 2-х частях. – Дубна, 1997.

24. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., 1972.

25. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности. – М., 1996.

26. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. – М., 1974.

27. Зворыкин Ю.Н. Юмор в публичном выступлении. – М., 1977.

28. Зубков Г. Глядя прямо в глаза. – М., 1970.

29. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990.

30. Калашников Ю.С. Театральна этика Станиславского. – М., 1972.

31. Карнеги Д. Как приобрести друзей и оказывать влияние на людей. – К., 1989.

32. Киреев Б.А. Техника словесного воздействия. – Л., 1974.

33. Козаржевский А.Ч. Искусство полемики. – М., 1972.

34. Козлянинова И., Чарели Э. Тайны нашего голоса

35. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М., 1974.

36. Комякова Г. Слово в драматическом театре. – М., 1974.

37. Корогодский З.Я. Режиссер и актёр. – М., 1967.

38. Корогодский З.Я. Репетиции, репетиции, репетиции. – М., 1978.

39. Кузнецов Г.В. Методика телевизионной журналистики. – М., 1999.

40. Куницын А.Н. Работа актера-рассказчика над текстом. – М., 1959.

41. Куракина К.В. Основы техники речи в трудах К.С.Станиславского. – М., 1959.

42. Лосев А.Ф. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы / Теория и методы исследования языка. – М., 1989. – С.3 – 99.

43. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М., 1968.

44. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.

45. Макарова С. Техника речи. – М., 1991.

46. Макарова С. Фонационное дыхание. – М., 1992.

47. Mencher M. Basic Media Writing. Medison, Wisconsin: Wm C. Brown Communications, Inc. 1993.

48. Олейник В.П. Радиопублицистика: Проблемі теории и майстерства. – К., 1978.

49. Почепцов Г.Г. Имидж и выборы. Имидж политика, партии, президента. – К., 1997.

50. Почепцов Г.Г. Имидж от фараонов до президентов. – К., 1997.

51. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – 2-е изд. – К., 1998.

52. Савкова З.В. Лектор и его голос. – М., 1972.

53. Савкова З.В. Средства речевой выразительности. – Л., 1982.

54. Савкова З.В. Энергия живого слова. – Л., 1991.

55. Смелкова З.С. Деловой человек: культура делового общения. – М., 1997.

56. Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. – М., 1984.

57. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1992.

58. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М., 1985.

59. Сценическое общение: Сб. статей / Сост. О.Л. Кудряшов. – М., 1979.

60. Труд актёра: Сб. статей / Сост. О.Л. Кудряшов. – М., 1980.

61. Федоренко Н. Меткость слова. – М., 1975

62. Чарели Э. Учитесь говорить. – Свердловск, 1991.

63. Эрнст О. Слово предоставлено вам: Практические рекомендации по ведению деловых бесед и переговоров. – М., 1988.

64. Якобсон Р. Работы по поэтике. – М., 1987.


© Інститут журналістики. Усі права застережені
Посилання на матеріали цього видання під час їх цитування обов'язкові